Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.5.2007

Diaarinumero

415/81/2007

Osapuolet

Inwido Finland Oy / Tiivituote Oy

Asian vireilletulo

Inwido Finland Oy (”Inwido”) on ilmoittanut 22.5.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Tiivituote Oy:ssä (”Tiivituote”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Inwido on suomalainen holdingyhtiö, joka käyttää määräysvaltaa Pihlavan Ikkuna Oy:ssä, Pihlavan Ovi Oy:ssä ja Eskopuu Oy:ssä. Yhtiöt valmistavat ja myyvät asuinrakennusten ikkunoita ja ovia. Inwido on Inwido AB:n tytäryhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö Ratos AB (”Ratos”).

Tiivituote on suomalainen yritys, joka valmistaa ja myy ikkunoita ja ovia sekä tarjoaa niihin liittyviä palveluja. Tiivituotteella on kaksi täysin omistettua tytäryhtiötä: ruotsalainen Tiivifönster AB ja venäläinen OAO Eurotiivi.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ratosin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 1,8 miljardia euroa, josta Suomesta kertyi [100–150][1] miljoonaa euroa. Tiivituotteen yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 51,6 miljoonaa euroa, josta Suomesta kertyi [25–45] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Inwido ja Tiivituote valmistavat ja myyvät asuinrakennusten ikkunoita ja asuinrakennusten ovia vanhojen rakennusten kunnostukseen sekä uudisrakentamiseen. Näihin liittyen molemmat osapuolet tarjoavat myös asennuspalveluja ja muita liitännäisiä palveluja. Osapuolet ostavat tarjoamansa asennuspalvelut itsenäisiltä alihankkijoilta. Ilmoittajan mukaan mikään muu yhtiö, jossa Ratos AB käyttää määräysvaltaa, ei toimi samoilla markkinoilla kuin Inwido tai Tiivituote tai markkinoilla, jotka olisivat vertikaalisessa suhteessa niihin.

Ilmoittajan mukaan asuinrakennusten ikkunoiden markkinoiden koko Suomessa vuonna 2006 oli noin 400 miljoonaa euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [20–30] %. Ilmoittajan mukaan asuinrakennusten ovien markkinoiden koko Suomessa vuonna 2006 oli noin 265 miljoonaa euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [0–10] %. Markkinoille jää yrityskaupan toteuttamisen jälkeenkin useita kilpailijoita, kuten Fenestra Oy, Domus Yhtiöt Oy, Skaala Ikkunat ja Ovet Oy sekä Vest-Wood Suomi Oy.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Inwido Finland Oy hankkii määräysvallan Tiivituote Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.