Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.6.2001

Diaarinumero

416/81/2001

Osapuolet

BioMérieux S.A. / Organon Teknika Holding B.V.

Asian vireilletulo

BioMérieux S.A. (jäljempänä BioMérieux) on 29.5.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa BioMérieux hankkii Organon Teknika Holding B.V. -yhtiön tytäryhtiöineen.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

BioMérieux on ranskalainen maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka on erikoistunut lääketieteellisissä diagnooseissa ja teollisessa mikrobiologisessa tarkkailussa käytettävien reagenssien ja instrumenttien suunnitteluun, tuotantoon ja markkinointiin. BioMérieux’lla ei ole tytäryhtiötä Suomessa vaan sen tuotteita myydään itsenäisten jakelijoiden kautta.

Organon Teknika Holding B.V. kuuluu hollantilaiseen Akzo Nobel N.V. -yritysryhmään. Organon Teknika Holding B.V:llä on tytäryhtiö Suomessa, Organon Teknika Oy (Organon Teknika), joka harjoittaa diagnostiikkatuotteiden maahantuontia, myyntiä ja markkinointia. Organon Teknikan tuotteet myydään ainoastaan ammattikäyttöön, pääasiallisen asiakasryhmän muodostavat julkisen sektorin sairaalat. Akzo Nobel N.V. -yritysryhmän Organon Teknika -haaran muilla yrityksillä ei ole myyntiä Suomeen diagnostiikka-alalla.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

BioMérieux – Pierre Fabre S.A. -ryhmän maailmanlaajuinen kokonaisliikevaihto vuonna 2000 oli noin [ ][1] miljardia markkaa. Organon Teknika Holding B.V. -ryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin [ ] miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Osapuolten 20.4.2001 allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti BioMérieux hankkii Akzo Nobel N.V. -yritysryhmältä kaikki Organon Teknika Holding B.V:n diagnostiikkaliiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt maailmanlaajuisesti. Yrityskauppaa edeltää Organon Teknika Holding B.V:n ja sen tytäryhtiöiden kauppaan kuulumattomien toimintojen siirtäminen Akzo Nobel -ryhmän muihin yrityksiin.

Ilmoittaja on määritellyt relevanteiksi hyödykemarkkinoiksi kliinisen diagnostiikan markkinat. Komissionkin käyttämän Euroopan diagnostiikkatuottajien järjestön (EDMA) luokituksen mukaan diagnostiikkamarkkinat voidaan jakaa edelleen viiteen segmenttiin: kliininen kemia, immunokemia, hematologia, mikrobiologia ja infektioimmunologia. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla on Suomessa jonkin verran päällekkäistä toimintaa kaikilla segmenteillä pl. immunokemia. Osapuolten merkittävimmät liiketoiminnan päällekkäisyydet ovat mikrobiologiassa, jossa yhteenlaskettu markkinaosuus on ilmoittajan mukaan noin [ ]%. Ilmoittajan mukaan mikrobiologian markkinoiden kokonaisarvo Suomessa vuonna 2000 oli noin [ ] miljoonaa. Suomessa toimivia kilpailijoita ovat mm. Becton Dickinson Oy, Oxoid, Orion Diagnostica ja Dade Behring Oy. Mikrobiologia voidaan jakaa edelleen kolmeen alaryhmään testaamisessa käytettävän tekniikan mukaan: mikrobien olemassaolon toteamiseen, mikrobien tunnistamiseen ja mikrobien eri antibioottiherkkyyksien määrittämiseen. Tämän lisäksi perinteinen testaaminen (ei-automatisoitu) ja uudenaikainen testaaminen (automatisoitu) voidaan erottaa toisistaan. Ilmoittajan mukaan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa mikrobien olemassaolon toteamisen osalta. Ilmoittajan mukaan Suomessa (puoli-) automaattisen veri- ja mykobakteeriviljelyn markkinajohtajat ovat Becton Dickinson noin [45–60][2]%, Organon Teknika noin [30–45] % ja Oxoid [alle 15] %, BioMérieux’n toiminnan ollessa vähäistä. Euroopan markkinajohtajat veri- ja mykobakteeriviljelyn osalta ovat Becton Dickinson noin [45–60] %, Organon Teknika noin [30–45] % ja BioMérieux noin [alle 15] %.

Infektioimmunologian osalta Suomen kokonaismarkkinoiden arvo vuonna 2000 oli ilmoittajan mukaan noin [ ] miljoonaa. Keskittymän yhteinen markkinaosuus on noin [ ] %.

Ilmoittajan mukaan markkinoiden maantieteellistä ulottuvuutta voidaan pitää kansallisena, sillä asiakkaat ostavat reagenssit ja laitteistot kotimarkkinoilta varmistaakseen jatkuvan nopean ja luotettavan toimituksen sekä teknisen huollon laitteilleen.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppakirjaan sisältyvää kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjät tai näiden tytäryritykset eivät saa suoraan tai välillisesti kilpailla Akzo Nobelin diagnostiikkahaaran kanssa sopimuksen toimeenpanoa seuraavien [ ] aikana [ ]. Kauppakirjan mukaan tämä ei kuitenkaan estä myyjiä tai näiden tytäryrityksiä [ ryhtymästä toimimaan kliinisen diagnostiikan alalla eräiden liiketoimien seurauksena ja edellyttäen, että eräät kauppakirjasta lähemmin ilmi käyvät vaatimukset toteutuvat ][3]. Myyjät ja niiden tytäryhtiöt ovat edelleen vapaita toimimaan raskaustestien kehityksessä, valmistuksessa ja myynnissä.

Liitännäisrajoituksena esitetään lisäksi hyväksyttäväksi rekrytointikieltoa, jonka mukaan myyjäosapuolet eivät saa sopimuksen toimeenpanoa seuraavan [ ] aikana välittömästi tai välillisesti houkutella palvelukseensa Organon Teknika -haaran henkilökuntaa. Tämä ei estä työpaikkailmoituksen seurauksena tapahtuvaa rekrytointia.

Ilmoittaja perustelee kilpailu- ja rekrytointikieltoja sillä, että kaupassa ostajalle siirtyvät kohteen tietotaito, asiakaskunta ja maine kokonaisuudessaan. Ilman kyseistä lauseketta sopimusta ei olisi voitu kohtuudella tehdä.

Kilpailuvirasto katsoo, että edellä esitetty kilpailukielto voidaan ilmoittajan esittämin perusteluin hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ ] ajaksi, koska sitä voidaan pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen arvon siirtymiseksi ostajalle. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Rekrytointikielto hyväksytään liitännäisrajoituksena siltä osin kuin se koskee liiketoiminnan johto- ja avainhenkilöitä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa BioMérieux S.A. hankkii Organon Teknika Holding B.V. -yhtiön tytäryhtiöineen. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy ilmoittajan esittämän kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ ][4] ajaksi ja rekrytointikiellon [ ] ajaksi edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tarkka sanamuoto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.