Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

4.6.2004

Diaarinumero

419/81/2004

Osapuolet

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera / Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 21.5.2004 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa sulautuvat.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (Etera), aikaisemmin LEL Työeläkekassa, on lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelailla (134/1962, LEL) perustetusta työeläkekassasta muodostettu yksityinen työeläkevakuutusyhtiö. Etera vastaa lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin LEL:n mukaisesta eläketurvasta. LEL:n mukaan vakuutetaan kaikki rakennus-, maatalous-, metsä- ja satama-alojen työntekijät.

Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa (ETEK) on yksityinen työeläkelaitos, jonka hallinnosta vastaavat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Vuonna 2003 taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain piiriin kuului noin 110 000 työtekijää. TaEL-eläketurvaa hoitaa käytännössä eläkekassan toimeksiannosta Etera.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Eteran vakuutusmaksutulo vuonna 2003 oli noin 480 miljoonaa euroa ja ETEK:n vastaavasti noin 99 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja osapuolet harjoittavat liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoitettu yrityskauppa perustuu 20.1.2004 annettuun lakiin taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön (14/2004). Eteran yhtiökokous ja ETEK:n valtuuskunta hyväksyivät sulautumisen ja siihen liittyvän Eteran yhtiöjärjestyksen muutoksen 26.4.2004.

Etera ja ETEK hoitavat kumpikin osaltaan lakisääteisellä vastuullaan olevat eläkejärjestelmät. Etera vastaa lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (LEL) mukaisesta eläketurvasta ja yhtiö on vakuutusmaksutulolla mitattuna viidenneksi suurin yksityinen työeläkelaitos Suomessa. Sulautuman yhteenlaskettu osuus yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on [5–10 %][1]. Suomen suurimpia työeläkevakuutusyhtiöitä ovat Varma ja Ilmarinen.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa sulautuvat. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityssä kohdassa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.