Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

21.7.1999

Diaarinumero

421/81/1999

Osapuolet

Draka Holding N.V / NFK Holding N.V

Dnro 421/81/99, 21.7.1999

Liiketoiminnan hankkija

Draka Holding N.V., Amsterdam, Alankomaat

Hankinnan kohde

NFK Holding N.V., Delft, Alankomaat

Asian vireilletulo

Draka Holding N.V. ilmoitti Kilpailuvirastolle 30.6.1999, että se oli tehnyt arvopaperimarkkinalain (495/1996) 6 luvun 2 §:n tarkoittaman julkisen ostotarjouksen NFK Holding N.V:n osakkeista.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Draka Holding N.V. (jäljempänä Draka) ja NKF Holding N.V. (NKF) ovat sopineet sulautumissuunnitelmasta, jossa Draka hankkii kaikki NKF:n osakkeet julkisella ostotarjouksella.

Draka on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka kehittää, valmistaa ja myy johtoja ja kaapeleita. Drakan tuotteita käytetään sähkön- ja tiedonsiirtoon sekä viestinnän välineinä. Niitä myydään pääasiassa elektro-teknisiin asennustarpeisiin.

Drakan pääasiallisia tuotteita ovat (vakiomalliset ja asiakaskohtaiset) matalajännitekaapelit, kupariset ja optisista kuiduista valmistetut tiedonsiirtokaapelit sekä asiakkaiden erityistarpeisiin suunnitellut kaapelit, pääasiassa laitevalmistajille (ns. OEM). Lisäksi se valmistaa optisia kuituja Alankomaissa ja kiinalaisen yhteisyrityksen YOFC:n välityksellä.

Drakalla on 37 yritystä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Toiminnan painopiste on Euroopassa, josta kertyy 70 % sen myynnistä. Sillä on vain vähäistä liiketoimintaa Suomessa ja Ruotsissa.

NKF on kansainvälinen yritys, joka kehittää, valmistaa ja myy kaapelituotteita, muita verkkotoimintokomponentteja sekä tarjoaa erikoispalveluja viestintä- ja energiaverkoille. NKF:n tuotteita ovat viestintätuotteet ja -palvelut, sähkökaapelit ja kaapelijärjestelmät sekä matalajännitekaapelit.

NKF toimii lähinnä Suomessa, Alankomaissa, Saksassa, Venäjällä, Kiinassa ja Brasiliassa. NKF omistaa muun muassa suomalaisen NK Cables Oy:n

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Draka on tehnyt arvopaperimarkkinalain (459/1996) 6 luvun 2 §:n tarkoittaman ostotarjouksen NKF:n osakkeista. Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa. Drakan maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 4 187 milj. mk ja NKF:n noin 3 331 milj. mk. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. NKF harjoittaa liiketoimintaa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa. Näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Relevantit markkinat

Yrityskaupalla on merkitystä optisten kuitujen, korkea-, keski- ja matalajännite- sekä tiedonsiirtokaapelien markkinoilla. Näiden hyödykkeiden relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmeisesti Suomea laajemmat. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Kilpailuvaikutukset

Korkea- ja keskijännitekaapeleita käytetään lähinnä sähkön siirrossa. Keski- ja matalajännitekaapeleita käytetään rakentamisessa ja teollisuudessa, laitteiden virta- ja signaalilähteinä ja niitä myydään sähkötukkukauppiaiden ja kaapelijakelijoiden välityksellä asentajille ja laitevalmistajille. OEM-kaapeleita käytetään esimerkiksi automaatioteollisuudessa, lentokoneiden ja muiden laitteiden valmistuksessa, off-shore -teollisuudessa, laivanrakentamisessa ja petrokemian alalla.

Tiedonsiirtokaapeleita käytetään tietoliikenteessä, mittauksessa ja kontrollitekniikassa. Ne voivat olla joko kuparisia tai optisista kuiduista valmistettuja.

NKF:n osuus sekä korkea-, keski- että matalajännitekaapelien markkinoilla Suomessa on noin [40–60 %][1]. Sen tärkeimpiä kilpailijoita keski- ja matalajännitekaapelien markkinoilla Suomessa ovat Reka Kaapeli Oy (noin [15–25 %] osuus Suomen markkinoista) ja Ericsson Cables Ab (noin [15–25 %]); korkeajännitekaapelien markkinoilla tärkeimmät kilpailijat ovat Reka Kaapeli Oy, Ericsson Cables Ab ja Alcatel (kukin noin [5–15 %]).

NKF:n markkinaosuus telekommunikaatiokaapelien markkinoilla Suomessa on noin [35–45 %]. Sen tärkeimmät kilpailijat ovat Suomessa Helkama Bika Oy (noin [25–35 %]) ja Alcatel (noin [5–15 %] osuus).

Drakalla on ennen yrityskauppaa ollut vain vähäistä liiketoimintaa Suomessa ja sen lähialueilla. Draka ei toimita lainkaan korkeajännitekaapeleita Suomeen tai Ruotsiin. Sen osuus keski- ja matalajännite- sekä tiedonsiirtokaapelien markkinoilla sekä Suomessa että Ruotsissa on [alle 3 %]. Näin ollen keskittymä ei merkittävästi vaikuta kilpailutilanteeseen Suomessa.

Länsi-Euroopassa sekä NKF:n että Drakan osuudet kaikilla edellä selostetuilla markkinoilla ovat [alle 12 %]. Suomalaiset asiakkaat hankkivat kaapelit usein tarjouskilpailuilla, joihin on saatu tarjouksia eri Euroopan ja Aasian maista. Keskittymä ei merkittävällä tavalla vaikeuta kilpailijoiden mahdollisuuksia tai kannusteita tarjota kaapeleita suomalaisille asiakkaille.

Optisia kuituja käytetään tiedonsiirtokaapelien valmistuksessa. NKF on Suomen ainoa optisten kuitujen tuottaja, ja se tuottaa kuituja ainoastaan omaan käyttöönsä tietoliikennekaapelien valmistusta varten. Tuonti kattaa noin puolet Suomen optisten kuitujen hankinnoista. Drakan osuus optisten kuitujen markkinoilla sekä Suomessa että Ruotsissa on [alle 3 %].

Maailmanlaajuisesti suurimmat optisten kuitujen valmistajat ovat Corning (osuus [noin 25–35] % maailmanmarkkinoista), jolta useat muut valmistajat ovat lisensioineet valmistustekniikkaan liittyvää tietotaitoa, Lucent [noin 15–20 %], Alcatel [noin 15–20 %] ja Sumitomi [noin 10 %]. Osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen markkinaosuus on [alle 5 %].

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävällä tavalla estäisi kilpailua Suomen markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Draka Holding N.V. ostaa NFK Holding N.V:n. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkat markkinaosuus tiedot on liikesalaisuuksina poistettu.