Altor Fund III / Elixia Holding II AS

Päivämäärä

26.5.2011

Diaarinumero

424/14.00.10/2011

Osapuolet

Altor Fund III / Elixia Holding II AS

Inträde av anhängighet

Altor Fund III har 13.5.2011 anmält till Konkurrensverket ett före-tagsförvärv, genom vilket det förvärvar Elixia Holding II AS.

Altor Equity Partners är ett svenskt riskkapitalbolag, som investerar i medelstora bolag i Norden. Elixia är en träningscenterkedja, som har träningscentrar i Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Åbo och Jyväskylä. Till Elixias konkurrenter hör bland annat Sats och Motivus.

Enligt anmälaren opererar parterna inte på samma marknad. Varken Altor eller sina portfolioföretag opererar inte på marknaden som sammanhänger med träningscenteraffärsverksamhet.

Enligt Konkurrensverkets värdering kommer företagsförvärvet inte att skapa eller förstärka någon sådan dominerande ställning som på ett märkbart sätt skulle hindra konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den. Inte heller de marknadsparter till vilka Konkurrensverket har sänt begäran om utlåtande har meddelat verket att företagsförvärvet skulle ha skadliga konkurrensverkningar.

Beslut

Konkurrensverket godkänner det företagsförvärv genom vilket Altor Fund III förvärvar Elixia Holding II AS.

Tillämpade lagrum

Lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Sökande av ändring

Ändring i Konkurrensverkets beslut i detta ärende får enligt 21 § lagen om konkurrensbegränsningar sökas hos marknadsdomstolen i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsanvisning ingår som bilaga till beslutet.