Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

2.6.2008

Diaarinumero

429/81/2008

Osapuolet

Oy Eniro Finland Ab ja Aller Julkaisut Oy / Suomi24 Oy

Asian vireilletulo

Oy Eniro Finland Ab (”Eniro Finland”) ja Aller Julkaisut Oy (”Aller Julkaisut”) ovat 20.5.2008 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa ne perustavat yhteisyrityksen Suomi24 Oy.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Eniro Finland on ruotsalaisen Eniro AB:n (”Eniro”) tytäryhtiö. Eniro Finland tarjoaa erilaisia mainos- ja viestintäkanavia myyjille, jotka etsivät ostajia ja ostajille, jotka etsivät myyjiä. Tällä hetkellä kyseiset kanavat ovat painetut hakemistot (offline), numeropalvelut (ääni) sekä internet- ja mobiilipalvelut (online).

Aller Julkaisut on tanskalaisen Carl Allers Etablissement A/S:n (”Aller”) tytäryhtiö. Aller-konserni on kaikissa Pohjoismaissa toimiva lehtikustannusyhtiö, jonka erityisalaa ovat erityisesti viihde- ja tv-lehtien kustantaminen. Suomessa Aller Julkaisut julkaisee muun muassa 7 päivää, OHO ja Katso -lehtiä.

Suomi24 on Eniro Finlandin täysin omistama tytäryhtiö, joka tarjoaa internetpalveluja suomi24.fi internetpalvelun muodossa. Suomi24.fi sisältää uutis-, keskustelu-, treffi- ja viihdepalveluita ja se on suunnattu erityisesti suomalaisille käyttäjille. Palvelussa yritysten on mahdollista mainostaa omia tuotteitaan ja palveluitaan.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Eniro-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 690 miljoonaa euroa, josta noin 69 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Aller-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 1.10.2006–30.9.2007 oli yli 500 miljoonaa euroa, josta yli 50 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja perustettava yhteisyritys hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajien mukaan yrityskaupan osapuolet toimivat valtaosin eri markkinoilla. Ilmoittajien mukaan yrityskaupan osapuolilla on kuitenkin päällekkäistä toimintaa ilmoitustilan myynnissä. Ilmoittajien mukaan Eniro Finlandilla on toimintaa numeropalveluiden ja painettujen hakemistojen markkinoilla, minkä lisäksi sekä Eniro Finland että Suomi24 toimivat internetmainonnan markkinoilla. Ilmoittajien mukaan Aller Julkaisut puolestaan toimii lehtien julkaisemisen ja lehtien ilmoitustilan myynnin markkinoilla, mutta myy mainostilaa myös julkaisemiensa lehtien internetsivuilta sekä ylläpitämältään telvis.fi -sivustolta.

Ilmoittajat viittaavat Euroopan komission ja Kilpailuviraston aiempaan tapauskäytäntöön[1] ja katsovat, että ilmoitustilan myynti painetuissa hakemistoissa ja internetissä kuuluvat erillisille markkinoille, jotka ovat laajuudeltaan kansalliset. Näin ollen osapuolten toiminnoissa on ilmoittajien mukaan päällekkäisyyttä vain internetmainonnan markkinoilla. Ilmoittajien mukaan internetmainonnan markkinoiden kokonaisarvo Suomessa vuonna 2007 oli noin 61 miljoonaa euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli 0–10 %.

Lisäksi Eniro toimii ilmoittajien mukaan internethakupalveluiden markkinoilla vertikaalisessa suhteessa Suomi24:n kanssa, koska Eniro tarjoaa erilaisille portaaleille internethakupalveluaan eli käytännössä ostaa erilaisilta portaaleilta oikeuden sijoittaa hakupalvelunsa tällaisille sivustoille. Aller puolestaan myy sisältöä hyödynnettäväksi Suomi24.fi -palvelussa ja yritykset ovat siten vertikaalisessa suhteessa toisiinsa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Oy Eniro Finland Ab ja Aller Julkaisut Oy perustavat Suomi24 Oy -nimisen yhteisyrityksen. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Euroopan komission päätös COMP/M.2468 – Seat Pagine Gialle/Eniro, 27.6.2001, Kilpailuviraston päätös Sonera-Yhtymä Oyj ja Talentum Oyj/WOW-verkkobrandit Oy (dnro 582/81/99), 20.12.2000.