Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.2.2000

Diaarinumero

43/81/2000

Osapuolet

Stora Enso Fine Papers Oy / Oy Paperi-Dahlberg Ab

Asian vireilletulo

Stora Enso Fine Papers Oy on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 2.2.2000 UPM-Kymmene Oyj:n kanssa tekemästään osakekaupasta. Stora Enso hankkii yksinomaiseen määräysvaltaansa Paperi-Dahlbergin, josta se aiemmin omisti 35 %. Ilmoittajan mukaan kaupan tarkoituksena on selkeyttää osapuolten omistusjärjestelyjä. Ilmoitettavan kaupan ehtona on, että Stora Enso myy vähemmistöosakkuutensa Antalis Oy:ssä (ent. Aarne Laaksonen Oy).

Stora Enso yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 62 miljardia markkaa ja hankinnan kohteen vastaava liikevaihto noin 230 miljoonaa markkaa. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa.

Päätös ja sen perustelut

Stora Enso on kansainvälinen metsäteollisuusyhtiö, jonka keskeisimmät liiketoiminnot ovat aikakauslehti-, sanomalehti- ja hienopaperin valmistus, pakkauskartongin valmistus sekä sahateollisuus ja metsätalous. Stora Enso Fine Papers Oy valmistaa ja myy päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperia.

Paperi-Dahlbergin merkittävin liiketoiminta-alue on graafisten arkkien tukkukauppa. Graafisia arkkeja valmistetaan pääasiassa hienopaperista. Graafisten arkkien loppukäyttöalueita ovat mm. esitteet, kirjat, julisteet ja aikakauslehtien kannet. Graafisten arkkien lisäksi paperitukkuri toimittaa jonkin verran myös A4 -arkkeja, hienopaperirullia sekä erikoistuotteita, kuten värillisiä paperiarkkeja, jäljentäviä papereita ja kirjekuoria.

Hienopaperimarkkinat jakaantuvat kahteen osaan siten, että paperinvalmistajat toimittavat suoraan paperirullia suuria määriä käyttäville asiakkaille vuosisopimusten perusteella. Paperitukkurit toimittavat pienempiä määriä valmiita graafisia arkkeja, joita ne voivat tarvittaessa leikata asiakkaan tarvitsemaan erikoiskokoon. Paperitukkurien toimitukset tapahtuvat pääsääntöisesti suoraan varastosta alle vuorokauden toimitusajalla. Valmistajista ainakin Stora Ensolla on jonkin verran myös suoria arkkipaperiasiakkaita.

Graafisten arkkien kokonaismarkkinat Suomessa ovat arviolta 600 miljoonaa markkaa, josta noin 20 % muodostuu tuonnista. Paperitukkumarkkinat ovat suhteellisen keskittyneet, sillä suurimmat paperitukkurit Suomessa ovat Paperi-Dahlberg ja Amerpap, joilla kummallakin arviolta 30-40 %:n osuus markkinoista. Pienempiä kilpailijoita ovat Antalis Oy, Paperitukkuliike Eliasson Oy ja E. Nylund. Antalis kuuluu Arjo Wiggins -yritysryhmään, joka on Kilpailuviraston tietojen mukaan kansainvälisesti tehnyt yhteistyötä UPM-Kymmenen kanssa paperitukkuritoiminnassa.

Ilmoittajan mukaan paperitukkurit toimivat täysin itsenäisinä yhtiöinä ja eri tasolla kuin paperinvalmistajat eikä käytössä ole esimerkiksi tietyn tukkurin toimituksia suosivia alennusjärjestelmiä. Kilpailuviraston saamissa lausunnoissa kuitenkin katsotaan, että yrityskaupan seurauksena paperitehtailla on entistä selvemmin oma päätukkuri. Erityisesti suurimmat kirjapainoasiakkaat, jotka voivat helpommin valita paperitehtaiden korvaavien laatujen välillä uskovat järjestelyn lisäävän kilpailua paperitehtaiden ja -tukkujen välillä. Toisaalta kilpailu tietyn paperitehtaan valmistamissa arkkipaperilaaduissa saattaa vähentyä. Paperinvalmistajat ovat pyrkineet luomaan paperilaaduistaan tuotemerkkejä, joiden jakelusta on tehty yksinedustussopimuksia tiettyjen yhteistyötukkurien kanssa. Ilmoittaja on selvittänyt, että yrityskaupan jälkeen Stora Ensolla ei ole Suomessa arkkipapereita koskevia yksinedustussopimuksia minkään paperitukkurin kanssa.

A4-markkinoilla paperitehdas pakkaa Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan A4-arkit sovittuihin kääreisiin ja myynnistä huolehtivat tukkumyyjät. Merkittävimmät toimijat A4-markkinalla ovat Amerpap, Rank Xerox ja Canon. Graafisten arkkien toimittajille A4-arkit ovat pääsääntöisesti valikoimaa täydentävä tuote.

Paperitukkureilla voi olla erikoistuotteiden yksinmyyntisopimuksia, jotka johtuvat ilmoittajan mukaan pienistä myyntimääristä. Ilmoittajan mukaan tukkurit voivat kuitenkin saada korvaavia tuotteita muilta paperinvalmistajilta ja siten tukkurien tuotteet ovat korvattavissa muiden tukkureiden laaduilla.

Kilpailuviraston kuulemien markkinaosapuolten lausunnoissa ei tuoda esiin sellaisia tekijöitä, joiden perusteella olisi syytä epäillä kilpailun merkittävästi rajoittuvan tämän yrityskaupan seurauksena.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.