Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.5.2008

Diaarinumero

430/81/2008

Osapuolet

Relacom Finland Oy / eräät Elisa Oyj:n kiinteän verkon johtoverkkojen suunnittelu-, dokumentointi- ja materiaalitoimitusliiketoiminnot

Asian vireilletulo

Relacom Finland Oy (”Relacom”) on 16.5.2008 ilmoittanut kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se hankkii Elisa Oyj:ltä (”Elisa”) sen kiinteän verkon johtoverkkojen suunnittelu- ja dokumentointiliiketoiminnot Helsingissä, Joensuussa ja Jyväskylässä sekä materiaalitoimitusliiketoiminnot Joensuussa ja Vihdissä (”siirtyvä liiketoiminta”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Relacom on osa kansainvälistä Relacom International -yhtymää, ja se tarjoaa tietoverkkojen rakennus-, asennus- ja ylläpitopalveluja. Relacom rakentaa, asentaa ja ylläpitää kiinteitä verkkoja sekä mobiili- ja yritysverkkoja operaattoreille ja järjestelmätoimittajille. Relacomin omistavat Altor 2003 GP Ltd. (”Altor”) sekä Relacomin johtoon kuuluvat henkilöt. Altorilla on yksinomainen määräysvalta Relacomissa.

Siirtyvä liiketoiminta on vastannut Elisan kiinteän verkon johtoverkkojen suunnittelusta, dokumentoinnista ja materiaalitoimituksista. Liiketoiminnan kauppa on osa ulkoistusjärjestelyä, jonka perusteella Relacom on sitoutunut tuottamaan Elisalle sekä urakointipalveluja että huolto- ja ylläpitopalveluja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Altorin portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin [8–10][1] miljardia euroa, josta noin [270–320] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Elisan itse tuottamiin (sisäisiin) kiinteän verkon johtoverkkojen suunnittelu-, dokumentointi- ja materiaalitoimitusliiketoimintoihin ei ilmoittajan mukaan voida kohdistaa varsinaista myyntiin perustuvaa liikevaihtoa. Elisan antaman asiantuntija-arvion mukaan siirtyvän liiketoiminnan kulut vuonna 2007 olivat noin [580.000–650.000] euroa ja ne kertyivät kokonaisuudessaan Suomesta. Kaupan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 4 momentin mukaisesti Relacomin hankinnat Elisalta nyt kyseessä olevaa hankintaa edeltävän kahden vuoden ajalta. Koska tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan kyseessä olevalla yrityskaupalla on vaikutuksia data- ja televiestintäverkkopalvelujen markkinoilla. Data- ja televiestintäverkkopalvelut käsittävät laajan valikoiman paikan päällä suoritettavia verkko- ja huoltopalveluita, sisältäen muun muassa sekä kiinteiden että langattomien verkkojen rakennus-, asennus- sekä huolto- ja ylläpitopalvelut sekä data- ja televiestintäverkot asiakasympäristössä. Data- ja televiestintäverkkopalvelut muodostuvat sekä kiinteän ja langattoman ytimen alkuvaiheen valmistelu- ja rakennustöistä että aiemmin rakennettujen televiestintäverkkojen asentamisesta, purkamisesta, tilauksista, sopeuttamisesta, huollosta ja ylläpidosta. Kaupan kohteena olevat suunnittelu-, dokumentointi- ja materiaalitoimitustoiminnot ovat osa verkkojen rakennus- sekä huolto- ja ylläpitotoimintaa. Ilmoittajan mukaan data- ja televiestintäverkkopalveluiden markkinat ovat kansalliset. Tähän on ilmoittajan mukaan syynä se, että kyseessä olevien palvelujen tarjoaminen edellyttää tyypillisesti fyysistä läsnäoloa ja paikallisten vaatimusten tuntemusta.

Ilmoittajan mukaan Suomen data- ja televiestintäverkkopalvelumarkkinoiden kokonaisarvo vuonna 2007 oli noin [750–850] miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus tällä markkinalla oli noin [10–15] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Relacom Finland Oy hankkii eräät Elisa Oyj:n kiinteän verkon johtoverkkojen suunnittelu-, dokumentointi- ja materiaalitoimitusliiketoiminnot. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.