Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.5.2002

Diaarinumero

432/81/2002

Osapuolet

Level 3 Communications Inc. / Software Spectrum Inc.

Asian vireilletulo

Level 3 Communications Inc. on 8.5.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Software Spectrum Inc. -nimisessä yhtiössä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Level 3 Communications Inc. (”L3C”) on Yhdysvalloissa rekisteröity kansainvälinen yhtiö, joka toimii viestintäpalveluiden, tietopalveluiden ja hiilen louhinnan aloilla. L3C:n tarjoamat viestintäpalvelut liittyvät verkkojen kuljetus-, kollokaatio- ja yhdyskäytäväpalveluihin. L3C toimii CorpSoft Inc. -tytäryhtiönsä kautta kolmansien osapuolten kehittämien ohjelmistojen jälleenmyynnissä, markkinoinnissa ja jakelussa. Osana jälleenmyyntitoimintaa CorpSoft Inc. tarjoaa ohjelmistojen hallintapalveluita. Lisäksi L3C tarjoaa (i)Structure Inc. -tytäryhtiönsä kautta tietokonetoimintojen ulkoistamista ja järjestelmäintegraatiopalveluita. Yhtiöillä ei ole toimintaa Suomessa.

Software Spectrum Inc. (”Software”) toimii mikrotietokoneiden ohjelmistojen jälleenmyyjänä ja palveluiden myyjänä yrityksille. Software toimii kolmansien osapuolten suunnittelemien ohjelmistojen jälleenmyyjänä ja tarjoaa lisäksi myynnin jälkeistä asiakaspalvelua. Lisäksi Software tarjoaa puhelin- ja Internetyhteyspalveluita ohjelmistojen suunnittelijoiden, Internet-palvelun tarjoajien, laitteiden alkuperäisvalmistajien ja muiden järjestöjen puolesta. Software toimii Suomessa ainoastaan ohjelmistojen ja niihin liitännäisten palveluiden jälleenmyyjänä. […].[1]

Kilpailuoikeudellinen arviointi

L3C – konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta oli noin 1,71 miljardia euroa. Yhtiöllä ei ollut Suomesta kertynyttä liikevaihtoa. Software – konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta oli noin 1,35 miljardia euroa. Softwaren Suomesta kertynyt liikevaihto tilivuonna 2001 oli noin […] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kaupan molemmat osapuolet toimivat kolmansien osapuolten suunnittelemien ohjelmistojen jälleenmyyjinä ja tarjoavat niihin liittyviä palveluita maailmanlaajuisesti. Keskittymän maailmanlaajuinen markkinaosuus ohjelmistojen kokonaismyynnin noin 189 miljardin euron kokonaismarkkinoista on ilmoittajan mukaan alle [10 %]. Markkinat voidaan jakaa edelleen ohjelmistojen suoraan myyntiin (ohjelmistojen suunnittelijat) ja jälleenmyyntiin epäsuorien kanavien kautta (laitevalmistajat ja jälleenmyyjät). Ilmoittajan mukaan nämä ryhmät eivät kuitenkaan muodosta erillisiä tuotemarkkinoita.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia Suomessa, sillä L3C ei myy ohjelmistoja Suomessa ja Softwaren arvioitu markkinaosuus vuonna 2001 oli Suomessa alle [5 %]. Ilmoittajan arvion mukaan ohjelmistojen kokonaismyynnin markkinat ovat ulottuvuudeltaan ainakin Euroopan ja todennäköisesti jopa maailmanlaajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään haastatellut markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Level 3 Communications Inc. hankkii määräysvallan Software Spectrum Inc. -nimisessä yhtiössä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.