Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.7.1999

Diaarinumero

433/81/1999

Osapuolet

Flextronics Holding Finland Oy / Kyrel EMS Oyj

Asian vireilletulo

Flextronics Holding Finland Oy (Flextronics) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 14.6.1999 määräysvallan hankinnan Kyrel EMS Oyj:ssä. Flextronics esittää, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksytään myyjää koskeva […][1] vuoden kilpailukielto koskien kaupan kohteen nykyistä liiketoimintaa sillä maantieteellisellä alueella, jolla liiketoimintaa on harjoitettu sopimuksen tekemistä edeltävänä […] vuoden aikana tai kilpailukiellon voimassaoloaikana.

Flextronics-ryhmän liikevaihto oli viimeisellä tilikaudella noin 9,5 miljardia markkaa. Hankinnan kohteen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 1,25 miljardia markkaa.

Ratkaisu ja sen perustelut

Flextronics-ryhmän liiketoiminta kattaa koko elektroniikkatuotteiden tuotantoketjun. Se ei ole aikaisemmin harjoittanut liiketoimintaa Suomessa lukuunottamatta […]. Kyrel on elektroniikan valmistuspalvelujen alihankkija. Kyrelin markkinaosuus elektroniikan valmistuspalveluihin liittyvillä markkinoilla on Suomessa enintään [10–30][2] % ja maailmanlaajuisesti enintään [1–10] %.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailunrajoituksen yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin niin, että liitännäisrajoituksena hyväksyttävä kilpailukielto koskee vain sitä maantieteellisellä aluetta, jolla kaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin sopimuksen allekirjoittamishetkellä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.