Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.5.2002

Diaarinumero

434/81/2002

Osapuolet

AB Electrolux (publ) / Diamant Boart International S.A.

Asian vireilletulo

AB Electrolux (publ) on 8.5.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Diamant Boart International S.A. -nimisessä yhtiössä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

AB Electrolux (publ) (Electrolux) on ruotsalainen, maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, joka valmistaa ja toimittaa koti- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteita keittiöihin, siivoukseen sekä ulkokäyttöön. Yhtiön suomalainen tytäryhtiö, Oy Electrolux Ab[1], toimii myös timanttityökalu- ja koneliiketoiminnan alalla.

Diamant Boart International S.A. (Diamant Boart) on Belgiassa rekisteröity yhtiö, joka valmistaa ja markkinoi timanttityökaluja ja -koneita. Yhtiö harjoittaa myös teollisten timanttien hankkimista, sekoittamista ja myyntiä. Diamant Boartilla on suomalainen tytäryhtiö, Olsson Timanttityökalu Oy Ab, joka harjoittaa pääasiassa kiviteollisuudessa käytettyjen timanttityökalujen kärkien/terien uusimista, sekä vähäisessä määrin myös rakennusalan timanttityökalujen myyntiä. Rakennussovelluksissa käytettävät tuotteet toimitetaan ruotsalaisen tytäryhtiön Olssons Diamantverktyg AB:n kautta suomalaiselle jälleenmyyjälle Terra-Team Oy:lle. [ ][2]

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Electrolux -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto 31.12.2001 päättyneellä tilikaudella oli noin 15 miljardia euroa. Diamant Boart -yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto 31.12.2001 päättyneellä tilikaudella oli noin 280 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteen vastaava Suomesta kertynyt liikevaihto oli noin [ ] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupalla on merkitystä timanttityökalujen markkinoilla. Kivisovelluksissa käytettävät timanttityökalut voidaan jakaa edelleen laikkoihin, vaijereihin, kehyssahoihin ja kalibrointityökaluihin. Rakennussegmentillä käytettävät timanttityökalut voidaan jakaa edelleen timanttilaikkoihin, timanttivaijereihin, timanttiporanteriin ja hiomalaikkoihin. Kivisegmentin timanttityökalujen kokonaismarkkinoiden arvo Suomessa vuonna 2001 oli ilmoitusvelvollisen arvion mukaan [ yli 2 ] miljoonaa euroa. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus tästä on noin [ 15–20 ] %. Rakennussegmentin timanttityökalujen kokonaismarkkinoiden arvo Suomessa vuonna 2001 oli ilmoitusvelvollisen mukaan [ yli 15 ] miljoonaa euroa. Osapuolten yhteinen markkinaosuus tästä on arviolta [ alle 10 ] %. Relevantit tuotemarkkinat kattavat ilmoitusvelvollisen mukaan kivisovelluksissa käytettävät timanttilaikat ja rakennussovelluksissa käytettävät poranterät. Osapuolten arvioitu yhteinen markkinaosuus Suomessa on timanttilaikkojen osalta noin [ 10–20 ] % ja poranterien osalta [ alle 30 ] %.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia Suomessa, koska osapuolten liiketoiminnan päällekkäisyydet ovat vähäisiä. Diamant Boartin tuotevalikoima on lähinnä Electroluxin valikoimaa täydentävä. Ilmoittaja arvioi timanttityökalujen maantieteelliset markkinat ainakin Euroopan laajuisiksi.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa AB Electrolux (publ) hankkii määräysvallan Diamant Boart International S.A. -nimisessä yhtiössä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Oy Electrolux Ab:n tytäryhtiöt ovat Electrolux Professional Oy, Oy Electrolux Kotitalouskoneet AB, Oy Electrolux Rahoitus AB

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.