Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.5.2004

Diaarinumero

434/81/2004

Osapuolet

Eaton Corporation / Invensys plc:n Powerware -liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 7.5.2004 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Eaton Corporation hankkii määräysvallan yhtiöissä, jotka muodostavat Invensys plc:n Powerware ‑liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Eaton Corporation (”Eaton”) on Yhdysvalloissa pääkonttoriaan pitävä monialateollisuudenharjoittaja. Yhtiön maailmanlaajuinen liiketoiminta jakautuu Hydrauliikka-, Sähkö-, Ajoneuvotekniikka- ja Kuorma-auto-ryhmiin. Eatonin tuotteet myydään Suomessa pääasiallisesti Eaton Holec Oy:n kautta, minkä lisäksi yritys toimii Sähkö-ryhmän myyntikonttorina. Eatonin muilla yhteisöillä on lisäksi vähäisessä määrin suoramyyntiä Suomeen. Suomessa myytäviä tuotteita ovat keski- ja pienjännitteiset kytkinkojeistot sekä sähkönjakelujärjestelmäkomponentit.

Powerware -liiketoiminnan (”Powerware”) muodostavat yhtiöt ovat osa Invensys-konsernia. Powerware on sähkön laatuun ja hallintaan liittyvien kokonaisratkaisujen maailmanlaajuinen toimittaja. Powerwaren tuotteet koostuvat häiriöttömän sähkönsyötön järjestelmistä (UPS-järjestelmä), DC‑tehonsyöttöjärjestelmistä (DC-järjestelmä), hallintaohjelmistoista sekä huoltopalveluista. UPS-järjestelmät voidaan jakaa edelleen yksivaiheisiin ja kolmivaiheisiin UPS‑tuotteisiin. Suomessa Powerware toimii pääasiallis[1]esti Powerware Oy:n kautta. Yritys valmistaa, jakelee, myy ja huoltaa häiriöttömän sähkönsyötön järjestelmiä. Suurin osa Powerware Oy:n liikevaihdosta muodostuu Suomen ulkopuolelle tapahtuvasta myynnistä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Eaton-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 7,1 miljardia euroa ja Powerware-liiketoiminnan vastaavasti [yli 25 miljoonaa] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan. Yrityskauppa on tehty ennen 1.5.2004, joten siihen sovelletaan ilmoitusvelvollisuuden raja-arvoja koskevia sääntöjä sellaisena kuin ne olivat laissa 303/1998.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Eaton ei valmista UPS- tai DC-järjestelmiä, eikä Powerware vastaavasti valmista mitään Eatonin tuotevalikoimaan kuuluvia sähkönjakelujärjestelmätuotteita tai teollisuuden voimansiirtotuotteita. Powerwaren tuotteet sisältävät kuitenkin tiettyjä sähkökomponentteja (virrankatkaisijoita, painikekytkimiä, muuntajia), joita myös Eaton valmistaa. Ilmoittajan mukaan vastaavia maailmanlaajuisia komponenttivalmistajia on kuitenkin lukuisia (esimerkiksi ABB, Siemens ja Schneider Electric) ja että Eatonin osuus markkinoista on pieni. Eaton Holec Oy:n Suomessa myymiä pien- ja keskijännitteisiä kytkinkoneistoja ja sähköjakelukomponentteja ei ilmoittajan mukaan myöskään käytetä UPS- ja DC-järjestelmissä.

Ilmoittajan mukaan Powerwaren markkinaosuus Euroopan-laajuisilla kolmivaihe UPS markkinoilla on noin 10–15 %. Suomen kolmivaihe UPS markkinoilla sen markkinaosuus on noin 40–50 %. Vastaavat markkinaosuudet yksivaihe UPS markkinoilla ovat 10–15 % ja 20–30 %. DC-järjestelmän osalta sillä on Euroopan-laajuisilla markkinoilla alle 5 % markkinaosuus ja Suomen laajuisilla markkinoilla alle 10 %:n markkinaosuus. Eatonin markkinaosuus IEC-standardin mukaisista sähkönjakelulaitteistoista on ilmoittajan arvion mukaan sekä Euroopan-laajuisilla että Suomen markkinoilla alle 10 %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Eaton Corporation hankkii määräysvallan yhtiöissä, jotka muodostavat Invensys plc:n Powerware ‑liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d § laissa (303/1998).

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityssä kohdassa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.