Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.6.2002

Diaarinumero

435/81/2002

Osapuolet

Turun Puhelin Oy / Laatukaista Oy

Asian vireilletulo

Turun Puhelin Oy (jäljempänä TP) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 27.5.2002 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Laatukaista Oy:ssä (jäljempänä Laatukaista).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

TP harjoittaa teletoimintaa, siihen liittyvää ja muuta sitä palvelevaa toimintaa kuuden kunnan alueella Varsinais-Suomessa. Yhtiöllä on kiinteän verkon palveluissa alueellaan noin 120 000 liittymäasiakasta. TP kuuluu Loimaan Seudun Puhelimen (jäljempänä LSP) konserniin. LSP on kaikilla sähköisen viestinnän alueilla sekä kodinkonejakelussa toimiva tietotekniikan ja tietoliikennealan konserni, joka harjoittaa puhelinliiketoimintaa yhdentoista kunnan alueella Varsinais-Suomessa. Lisäksi yhtiöllä on kodinkonejakelua Helsingissä ja Tampereella. Yhtiöllä on noin 20 000 liittymäasiakasta.

Sonera Oyj (jäljempänä Sonera) on hankkinut 29,1 % LSP:n osakkeista. Kilpailuvirasto on päätöksessään 3.8.2001 katsonut, että Sonera käyttää tosiasiallista määräysvaltaa LSP:ssä ja sitä kautta myös TP:ssä. Kilpailuneuvosto kielsi yrityskaupan päätöksellään 18.12.2001. Yrityskaupan käsittely on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Soneran kiinteän verkon toiminta on yhtiöitetty Sonera Telecom Oy -alakonserniin. Sonera Living Oy on Sonera Telecomin täysin omistama tytäryhtiö, joka kehittää ja rakentaa kiinteistöjen ylläpitoa, käytettävyyttä ja arvoa parantavia laajakaistaliittymäratkaisuja.

Hankinnan kohde Laatukaista on Suomen Laatuasunnot Oy:n (jäljempänä Laatuasunnot) kokonaan omistama tytäryhtiö. Sen toimialana on Internet-, tietotekniikka- ja niihin liittyvien palveluiden tuottaminen ja myyminen. Laatukaistan liikeideana on ollut tuottaa Laatuasuntojen asukkaille asumiseen liittyviä palveluita (kiinteistötietojärjestelmä) asunnosta maksettavaan vuokraan sisältyvän ADSL-liittymän välityksellä. Internet-yhteyden tuottaa nyt ja jatkossa Jippii Group Oyj (jäljempänä Jippii). Laatukaista on verkottanut taloja, joiden sisäjohtoverkot ja Home-PNA-kytkimet se omistaa. Yrityskauppaan kuuluu sopimusjärjestely, jonka mukaan Laatukaistan verkottamiin taloihin tilataan TP:ltä portaalipalvelu […][1], joka mahdollistaa mm. asukkaiden huoltopyyntöjen tekemisen Internet-liittymän välityksellä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

TP:n yritysryhmän liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli yli 2 miljardia euroa. Laatukaistalla puolestaan ei ole vuodelta 2001 liikevaihtoa. Sonera on edellä kuvatulla tavalla hankkinut määräysvallan LSP:ssä. Laatukaistan liikevaihtoa laskettaessa lisätään siihen siten ns. kahden vuoden säännön perusteella LSP-konsernin viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto eli yli 140 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

[Laatukaistalla on talonsisäisiä laajakaistaverkkoja Turussa, Suur-Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ja Raisiossa yhteensä noin 1200 huoneistossa. Vain osa liittymistä on otettu käyttöön]. Soneralla on ADSL-liittymäasiakkaita mm. Helsingissä ja Turussa sekä vähäisessä määrin myös Lahdessa ja Tampereella. TP:llä puolestaan on ADSL-liittymäasiakkaita Turussa ja LSP:llä Loimaalla. Turussa ilmoittaja arvioi TP:n yritysryhmän osuudeksi ADSL-liittymistä lähes 90 %. Internet-palveluissa (liittymien myynti, asennus ja palvelun tuottaminen) TP:n yritysryhmän markkinaosuus Suomessa on alle 40 %.

Laatukaista on rakennuttanut Laatuasuntojen omistamiin ja vuokraamiin kiinteistöihin erillisen sisäjohtoverkon ADSL-palvelun tuottamista varten. Jokaisessa taloyhtiössä on näiden verkkojen lisäksi tavalliset, kiinteisiin liittymiin tarvittavat kiinteän puhelinyhteyden verkot, jotka ovat tavalliseen tapaan talojakamoon asti taloyhtiön omistamia. Kiinteän puhelinyhteyden haltija voi halutessaan tilata toisen palveluntarjoajan ADSL-liittymän käyttäen hyväkseen kiinteän puhelinyhteyden yläkaistaa. Osa Laatukaistan asiakkaista on näin myös tehnyt. Laatukaistan Internet-yhteyden tuottaa Jippii ja sopimus on voimassa […] saakka. Laatukaista on tehnyt sopimuksen palvelujen tuottamisesta Laatuasuntojen kanssa […] asti. Sopimuskauden päätyttyä Laatuasunnot voi normaaliin tapaan kilpailuttaa palveluntarjoajia. Sopimuksen voimassaoloaikanakin Laatuasunnoilla on mahdollisuus tilata vastaavat palvelut muulta palveluntarjoajalta, jos Laatukaistan tarjoamat palvelut eivät tyydytä Laatuasuntoja.

Ilmoittaja toteaa, että ADSL-palvelua ei myydä yhdessä minkään toisen tuotteen kanssa, kuten esimerkiksi kiinteän liittymän tai matkapuhelinliittymän kanssa. Asukkaat voivat vapaasti tehdä sopimuksia kaikkien palveluoperaattoreiden kanssa koskien kiinteää liittymää, matkapuhelinliittymää, ADSL-palveluita tai muita Internet-palveluita. Laatukaistan verkkojen on tarkoitus välittää vain Internet-yhteyteen tarvittavaa kapasiteettia. Ilmoittajan mukaan tietoverkkoja pitkin välitettävien puheluiden hinta ei uusista investoinneista johtuen olisi kilpailukykyinen perinteisiin kupariparien kautta tarjottaviin yhteyksiin verrattuna.

Merkittävää päällekkäisyyttä ADSL-liittymien tarjonnassa kaupan osapuolilla on ainoastaan Turun alueella. Merkittävyys johtuu TP:n ja sen yritysryhmän vahvasta asemasta kyseisellä alueella. TP:n Laatukaistan kautta saama asiakkaiden lisäys sen sijaan ei ole kilpailuoikeudellisesti merkittävä. Laatukaistalla ei ollut liikevaihtoa vuonna 2001 ja se on verkottanut Turussa ainoastaan […] taloa, joissa sijaitsee […] asuntoa, joissa on edelleen noin […] käyttäjää. Kilpailuviraston selvitysten mukaan yrityskaupalla ei siten ole lain edellyttämällä tavalla merkittäviä kilpailuvaikutuksia Suomen markkinoilla.

Kilpailuvirasto katsookin, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja hakee yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjään kohdistettua kolmen vuoden mittaista kilpailukieltoa. Ilmoittaja katsoo, että kilpailukielto on välttämätön, koska myyjä hallitsee asiakaskuntaa.

Kilpailuviraston omaksuman käytännön mukaan yrityskaupan liitännäisrajoituksen kestoksi voidaan hyväksyä kaksi vuotta, mikäli kaupassa siirtyy yrityksen maine ja asiakaspiiri. Kilpailuvirastolle ei sen sijaan ole esitetty näyttöä siitä, että kaupan seurauksena siirtyisi taitotietoa, joka saattaisi edellyttää tätä pitemmän liitännäisrajoituksen hyväksymistä. Kiellon alueellisen ja asiallisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voi koskea vain niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen kaupan toteuttamista.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Turun Puhelin Oy hankkii määräysvallan Laatukaista Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksena edellä kuvatuin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkitty tieto tai tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.