Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.6.2007

Diaarinumero

435/81/2007

Osapuolet

Finnet Oy / DNA Kauppa Oy

Asian vireilletulo

Finnet Oy (”Finnet”) on ilmoittanut 5.6.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan DNA Kauppa Oy:ssä (”DNA Kauppa”). Ennen järjestelyä Finnet omistaa 40 % DNA Kaupan osakkeista.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Finnet-konserni tarjoaa asiakkailleen kiinteitä, mobiili- ja kaapelitelevisioverkkoja hyödyntäviä tietoliikennepalveluja. Finnet toimii konsernin emoyhtiönä, ja sen omistaa 28 alueellista puhelinyhtiötä. Finnet-konserniin kuuluvat DNA Finland Oy, DNA Verkot Oy, Suomen 3KTV Oy, Finnet Logistiikka Oy ja Finnet Carrier Oy. Finnet on osakkaana Suomen Numerot NUMPAC Oy:ssä.

DNA Kauppa on matkapuhelimia, tarvikkeita ja DNA-operaattorituotteita tarjoava ketju, jonka päätehtävänä on DNA-liittymien jakelu. DNA Kauppa toimii noin 60 myymälää käsittävällä myymäläverkostollaan valtakunnallisesti.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Finnet-konsernin oikaistu liikevaihto vuonna 2006 oli noin [yli 400][1] miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. DNA Kaupan liikevaihto vuonna 2006 kertyi kokonaan Suomesta ja oli noin 30 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta merkitykselliset markkinat ovat 1) matkaviestinpalveluiden valtakunnalliset vähittäismarkkinat ja 2) matkaviestinliittymien ja telepäätelaitteiden myynnin markkinat. Ilmoittaja on viraston pyynnöstä kuitenkin esittänyt markkinatietoja erikseen sekä matkaviestinliittymien että päätelaitteiden markkinoista.

1) Matkaviestinpalveluita ovat ilmoittajan mukaan muun muassa puheluihin, tekstiviesteihin sekä multimediaviesteihin sisältyvät palvelut. Ilmoittajan mukaan matkaviestinpalveluiden vähittäismarkkinoiden arvo Suomessa vuonna 2006 oli noin 2,3 miljardia euroa, ja Finnetin markkinaosuus liittymien määrällä arvioituna oli noin 17 %.

2) Ilmoittajan mukaan DNA-liittymiä tarjoavat muiden ohella DNA Kauppa sekä Finnet-ryhmään kuuluvat paikalliset puhelinyhtiöt. Muita jakelijoita ovat ilmoittajan mukaan paikalliset yrittäjät ja valtakunnalliset ketjut, kuten Setele, Markantalo, Musta Pörssi, Tekniset, Expert, Gigantti ja Veikon Kone, jotka myyvät yhden tai useamman operaattorin liittymiä ja useiden toimittajien päätelaitteita. Matkaviestinliittymien myynnin markkinoiden arvo Suomessa vuonna 2006 oli ilmoittajan arvion mukaan noin [50-70] miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [25-35] %. Ilmoittajan mukaan matkaviestinlaitteiden myynnin markkinat Suomessa vuonna 2006 olivat arvoltaan noin 204 miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [10-20] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Finnet Oy hankkii määräysvallan DNA Kauppa Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.