Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.6.2003

Diaarinumero

437/81/2003

Osapuolet

Taylor Nelson Sofres plc / NFO Worldgroup, Inc.

Asian vireilletulo

Taylor Nelson Sofres plc (TNS) on 21.5.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan NFO WorldGroup, Inc.:ssä (NFO).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Lontoon pörssissä listattu TNS toimii maailmanlaajuisesti markkinainformaation ja markkinatutkimusten alalla. TNS tarjoaa Suomessa jatkuvia markkinatutkimuspalveluja ja ad hoc -markkinatutkimuspalveluja. TNS osti Suomessa toimivan MDC Research Group Oy:n tytäryhtiöineen vuonna 2001. Kyseinen yritysryhmä on toiminut Suomessa markkinatutkimusmarkkinoilla Suomen Gallup Oy:n nimellä vuodesta 1945. Yhtiön nimi muutettiin 13.3.2003 TNS Gallup Oy:ksi, johon kuuluvia yhtiöitä Suomessa ovat: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, Finnpanel Oy (50 %), Marketing Radar Ltd ja MDC Rick International Oy.

NFO on yhdysvaltalainen, maailmanlaajuisesti toimiva markkinatutkimuspalvelujen tuottaja, jonka Interpublic Group of Companies, Inc. hankki vuonna 2000. Suomessa vuonna 1999 toiminnan aloittanut NFO tarjoaa ad hoc -markkinatutkimuspalveluja tytäryhtiönsä NFO Infratest Oy:n kautta. NFO ei toimi Suomessa muilla markkinatutkimussegmenteillä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

TNS -yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 984 miljoonaa euroa. NFO:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 493 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan markkinatutkimuksessa voidaan erottaa kaksi pääkategoriaa: 1) ad hoc -markkinatutkimukset, jotka ovat kertaluonteisia, yksittäisille asiakkaille tehtäviä tutkimuksia, joissa kerätään tietoa brandin käytöstä, tunnettavuudesta ja brandiin kohdistuvista asenteista tai asiakastyytyväisyydestä ja 2) jatkuvat markkinatutkimukset, kuten vuosia tai kuukausia kestävät kuluttajapaneeli- ja jälleenmyyntitutkimukset, joissa tuotetaan kvantitatiivista tietoa yritysten myynti- ja markkinointiosastoille markkinoilla vallitsevista trendeistä. Ilmoittajan mukaan jatkuva tutkimus voidaan erottaa ad hoc -tutkimuksesta tuotetun tiedon, käytettävien tietolähteiden ja tutkimusten suorittamiseen tarvittavien resurssien ja välineistön perusteella. Ilmoittajan mukaan eri teollisuuden aloja koskevat markkinatutkimukset ovat tarjontanäkökulmasta huomattavassa määrin toisiaan korvaavia, eikä ad hoc -markkinatutkimussegmenttiä tule jakaa asiakasryhmittäin.

Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat kansalliset, koska useimmilla tutkimuksilla kerätään tietoa maakohtaisesti ja asiakkaat ostavat tavallisesti markkinatutkimukset maakohtaisina. Lisäksi hinnat ovat ilmoittajan mukaan Suomessa alhaisempia kuin muilla läheisillä markkinoilla kuten muissa Pohjoismaissa. Ilmoittajan mukaan markkinat voivat laajeta tulevaisuudessa Euroopan laajuisiksi.

Komissio on 12.2.2001 antamassaan päätöksessä M.2291 VNU / AC Nielsen jättänyt avoimeksi relevanttien markkinoiden määrittelyn. Komissio on kuitenkin todennut, että relevantit hyödykemarkkinat voivat muodostua yhdestä tai useammasta markkinatutkimuspalvelujen kategoriasta joita ovat 1) jälleenmyynti-, 2) kuluttajapaneeli- ja ad hoc -markkinatutkimukset. Relevantit maantieteelliset markkinat voivat olla päätöksen mukaan kansalliset.

Molemmat osapuolet toimivat Suomessa ad hoc -markkinatutkimussegmentillä, jonka arvoksi ilmoittaja arvioi 55 M€. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus tällä segmentillä on Suomessa [20–30 %][1]. Keskittymällä on Suomen ad hoc markkinatutkimusmarkkinoilla useita kilpailijoita kuten mm. Taloustutkimus Oy, I.R.O. Research Tutkimustoimisto Oy, Research International Oy ja Consumer Compass – Kuluttajatieto Oy. Osapuolilla ei ole Suomessa päällekkäisyyttä jatkuvissa markkinatutkimuksissa, koska NFO ei tarjoa jatkuvia markkinatutkimuksia Suomessa. TNS:n markkinaosuus jatkuvissa markkinatutkimuksissa on Suomessa [20–30 %].

Ilmoittajan mukaan markkinoille tulon esteet ovat erityisesti ad hoc -markkinatutkimussegmentillä hyvin alhaiset. Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Taylor Nelson Sofres plc hankkii määräysvallan NFO WorldGroup, Inc.:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.