Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.1.2003

Diaarinumero

44/81/2003

Osapuolet

Nordea Pankki Suomi Oyj / Nordisk Renting Ab

Kilpailuvirastolle on 9.1.2003 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Nordea Pankki Suomi Oyj (jäljempänä Nordea Pankki) hankkii määräysvallan Nordisk Renting AB:ssä (jäljempänä Nordisk Renting).

Nordea Pankki on osa Nordea-konsernia. Konsernin keskeiset liiketoiminta-alueet ovat vähittäispankki, suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat sekä varallisuudenhoito ja henkivakuutus. Nordea Pankki harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa ja kehittää ja markkinoi rahoitustuotteita ja palveluita henkilöasiakkaille, yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille.

Nordisk Renting on kiinteistösijoitusyhtiö, joka ostaa, omistaa ja kehittää kiinteistöjä pitkäaikaista vuokraustoimintaa varten. Yhtiö omistaa kiinteistöjä noin 14 miljardin kruunun arvosta ja sen kiinteistökanta käsittää noin 200 kiinteistöä muun muassa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Yhtiöllä on suomalainen tytäryhtiö Nordisk Renting Oy.

Nordean yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto 31.12.2001 päättyneellä tilikaudella oli noin 13,3 miljardia euroa ja kaupan kohteen liikevaihto [yli 100][1] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa kaupallisten kiinteistöjen vuokraustoiminnassa. Nordisk Renting omistaa kaupalliseen tarkoitukseen käytettävien toimitilojen ohella hotellikiinteistöjä. Nordisk Renting harjoittaa omistamansa kiinteistökannan osalta kiinteistöleasing-toimintaa. Nordean kiinteistöomistus käsittää ilmoittajan mukaan toimistotiloja, teollisuuden käytössä olevia liiketiloja sekä asuinkiinteistöjä. Lisäksi Nordea tarjoaa rahoitusvaihtoehtoja yrityksille, jotka harjoittavat Suomessa kaupallisten kiinteistöjen vuokrausta. Nordea on muun muassa tällä hetkellä Nordisk Rentingin pääasiallinen luotonantaja. Yrityskaupan ilmoittaja arvioi yrityskaupan osapuolten yhteenlasketun markkinaosuuden Suomessa olevan vähäinen vuokrattujen kiinteistöjen kokonaispinta-alaan suhteutettuna.

Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nordea Pankki Suomi Oyj hankkii määräysvallan Nordisk Renting AB:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena