Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.6.2004

Diaarinumero

443/81/2004

Osapuolet

Delta Motor Group Oy / Putkola Oy

Asian vireilletulo

Delta Motor Group Oy on 10.5.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Putkola Oy:ssä. Yrityskauppasopimus on solmittu huhtikuussa 2004.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Delta Motor Group Oy (”Delta Motor”) on konsernin emoyhtiö Suomessa ja siihen kuuluvat Delta Motor Oy, Delta-Auto Helsinki Oy, Delta-Auto Länsi Oy, Delta-Auto Kymi Oy ja Delta Trucks Oy. Yhtiön toimialana on moottoriajoneuvojen ja niiden varaosien ja tarvikkeiden kauppa, moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspalvelut sekä moottoriajoneuvojen ja niiden varaosien ja tarvikkeiden maahantuonti. Delta Motor toimii ensisijaisesti Etelä-Suomessa ja länsirannikolla ja se edustaa paikallisesti kymmentä eri automerkkiä (Alfa Romeo, Fiat, Ford, Hyundai, Iveco, Mazda, Lada, Saab, Seat ja Suzuki). Määräysvaltaa Delta Motorissa käyttää Venäjälle rekisteröity yhtiö JSC AVTOVAZ.

Putkola Oy (”Putkola”) on konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Autoputkola Oy, Autoami Oy ja Uusi Iisalmen Urheiluliike Oy. Putkola harjoittaa moottoriajoneuvojen ja niiden varaosien ja tarvikkeiden kauppaa sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspalveluita. Konserni toimii Kajaanissa, Iisalmessa ja Kuopiossa, ja sen automerkkiedustukseen kuuluu Opel, Citroen, BMW, Nissan, Chevrolet, Ford, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, Mitsubishi ja Saab.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ilmoittajan yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella noin 3 miljardia euroa. Kaupan kohteen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 81 miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Kun kaupan kohde lisäksi harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, kuuluu järjestely kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Delta Motorin mukaan yrityskaupan osalta relevantteja markkinoita tulee tarkastella uusien henkilöautojen vähittäismyynnin osalta, käytettyjen henkilöautojen vähittäismyynnin osalta sekä huolto-, korjaus- ja varaosapalvelujen (jälkimarkkinapalvelut) osalta. Ilmoittaja katsoo, että uusien ja käytettyjen henkilöautojen vähittäismyynnin osalta kilpailuoikeudellisesti relevantit maantieteelliset markkinat ovat Suomen laajuiset, mutta jälkimarkkinapalvelujen osalta selkeämmin alueelliset.

Tarkastelun lähtökohtana voidaan autojen vähittäismyynnin osalta pitää sitä, että kilpailu muodostuu eri automerkkien välisestä (interbrand) kilpailusta.

Ilmoittaja on arvioinut Delta Motorin markkinaosuudeksi uusien henkilöautojen jälleenmyynnissä Suomessa noin 5 % ja Putkolan markkinaosuudeksi noin 1 %. Delta Motorilla on konsernin ulkopuoliset jälleenmyyjät niissä kaupungeissa, joissa kaupan kohde toimii.

[…][1].

Yrityskaupan osapuolten markkinaosuudet käytettyjen autojen jälleenmyynnissä ilmoittaja katsoo uusien autojen markkinaosuutta alhaisemmiksi. Jälkimarkkinapalveluissa Putkolan markkinaosuus on sen toimialueella automerkistä riippuen noin 15–50 %. Delta Motor ei ilmoituksensa mukaan myy tai tarjoa jälkimarkkinapalveluita niillä alueilla, joilla Putkola toimii.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi keskittymälle kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja hakee yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjiin kohdistuvaa kahden vuoden kilpailukieltoa. Yrityskaupan ilmoittajan mukaan kilpailukielto on välttämätön kaupan toteuttamiselle, koska ostaja tarvitsee mainitun ajan asiakas- ja toimitussuhteiden uusimiseksi.

Kilpailuviraston omaksuman käytännön mukaan yrityskaupan liitännäisrajoituksen kestoksi voidaan hyväksyä kaksi vuotta, mikäli kaupassa siirtyy yrityksen maine ja asiakaspiiri. Kiellon alueellisen ja asiallisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voi koskea vain niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppasopimuksen allekirjoittamista.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Delta Motor Group Oy hankkii määräysvallan Putkola Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy kahden vuoden kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi edellä liitännäisrajoitukset -kohdassa mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityissä kohdissa tieto poistettu liikesalaisuutena.