Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.6.2000

Diaarinumero

444/81/2000

Osapuolet

3i International Holdings / SFK Finance Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 31.5.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa iso-britannialaisen 3i Group plc:n yritysryhmään (jäljempänä 3i) kuuluva 3i International Holdings (jäljempänä 3i Holding) hankkii kaikki SFK Finance Oy:n (jäljempänä SFK) osakkeet yhdeksältä yksityishenkilöltä.

Ilmoittajan mukaan 3i Holdingin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto on yli […][1] mrd mk ja vastaavasti SFK:n liikevaihto noin […] mmk. Kilpailunrajoituslain (480/92, muut. 303/98) 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Liitännäisrajoitukset

Kauppasopimuksen mukaan myyjät sitoutuvat […] vuoden aikana yrityskaupan toteuttamisesta lukien olemaan välillisesti tai välittömästi toimimatta, avustamatta tai hankkimatta osuutta, omistamatta varoja tai osuuksia tai toimimatta edustajana, neuvonantaja tai konsulttina kenellekään henkilölle tai millekään yhtiölle, joka harjoittaa tai on tulossa harjoittamaan liiketoimintaa, joka kilpailee SFK:n tai 3i:n liiketoiminnan kanssa.

Ilmoittajan mukaan kilpailukielto on välttämätön siirtyvän varallisuuden täyden arvon (sisältäen goodwillin ja taitotiedon) turvaamiseksi. Kaikki myyjät ovat yhtiön kannalta avainhenkilöitä. Ilmoittajan mukaan […].

Päätös ja sen perustelut

3i on yksi Euroopan johtavia riskisijoitus eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa yhtiön ulkopuolisia varoja 3i:n omien pääomasijoitusten ohella.

Kaupan kohteen, SFK:n, toimialana on pääasiassa suomalaisiin osakeyhtiöihin oman pääoman ehtoisia ja muita sijoituksia tekevien venture capital -rahastojen hallinnointi, omaisuuden hallinta ja sijoittaminen hallinnoitaviin venture capital -rahastoihin.

Ilmoittajan mukaan 3i ei ole aktiivisesti toiminut Suomen venture capital -markkinoilla. Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen jäsenyritysten hallinnoimien pääomien yhteismäärä oli vuoden 1999 lopussa 11,9 mrd mk. Luku ei sisällä ulkomaisten pääomasijoittajien Suomeen mahdollisesti tekemiä sijoituksia. SFK:n markkinaosuus näillä markkinoilla oli noin [alle 10 ][2] %. Myöskään portfolioyhtiöiden välisiä merkittäviä päällekkäisyyksiä ei Suomen markkinoilla ilmoittajan mukaan ole. Ainoa päällekkäisyys on lämmittimiä ja muita samaan perusteknologiaan perustuvia tuotteita veneilijöille markkinoivan Wallas-Marin Oy:n ja erään vastaavia tuotteita tarjoavan 3i:n portfolioyhtiön välillä.[3]

Kilpailuvirasto ei pidä kilpailuvaikutusten selvittämiseksi tarpeellisena määritellä relevantteja tuotemarkkinoita tai maantieteellisiä markkinoita.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Liitännäisrajoituksena hyväksyttävän kilpailukiellon on rajoituttava tavaroihin ja palveluihin, joista hankinnan kohteen taloudellinen toiminta muodostuu. Liitännäisrajoituksena Kilpailuvirasto hyväksyy myyjille asetetun […] vuoden kilpailukiellon koskien sitä liiketoimintaa, jota kaupan kohde harjoitti välittömästi ennen kaupan solmimista ja sitä maantieteellistä aluetta, jolla ko. toimintaa harjoitettiin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] […]-symbolilla merkityt kohdat on poistettu liikesalaisuuksina.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] 3i:n portfolioyhtiön liikevaihto Suomesta oli [vähäinen].