Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.6.2002

Diaarinumero

444/81/2002

Osapuolet

Ratos AB / Arcorus Oyj

Asian vireilletulo

Ratos AB (”Ratos”) on 10.5.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa Arcorus Oyj (”Arcorus”) siirtyy Ratoksen yksinomaiseen määräysvaltaan. Ennen nyt ilmoitettua yrityskauppaa Ratos ja 3i Group Plc (”3i”) käyttivät Woodrose Invest AB:n ja Atle AB (publ):n kautta yhteistä määräysvaltaa Arcoruksessa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Ratos on Tukholman pörssissä noteerattu pääomasijoitusyhtiö. Ratoksen hallinnoimia yrityksiä ovat ilmoittajan mukaan Exceed, Capona, Dahl, Quality – Laboratories, Camfil, Haglöfs, Gadelius, Martinsson Gruppen, Intervect ja Atle Industri.

Arcorukseen kuuluu Hägglunds Drives AB (”Hägglunds”), GS-Hydro AB (”GS-Hydro”) sekä Lidan Marine AB (”Lidan Marine”) -yritysryhmät. Yritykset valmistavat ja myyvät teollisuuden hydrauliikkakomponentteja ja -laitteita, lähinnä voimansiirtojärjestelmiä ja korkeapaineputkia. Hägglunds ja GS-Hydro toimivat Suomessa tytäryhtiöidensä kautta. Lidan Marinella ei ole ilmoittajan mukaan toimintaa Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ratoksen yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli yli 1,5 miljardia euroa. Arcoruksen yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli yli 150 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, kuuluu järjestely kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Arcoruksen osuus hydraulisten voimansiirtojärjestelmien ja korkeapaineputkistojen markkinoista on Suomessa [alle 15 %][1].

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Ratoksen yhteisen määräysvallan muuttuminen yksinomaiseksi määräysvallaksi Arcoruksessa ei merkittävällä tavalla muuta kilpailutilannetta Suomessa. Myöskään haastatellut markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ratos AB hankkii yksinomaisen määräysvallan Arcorus Oyj:ssä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.