Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.6.2002

Diaarinumero

445/81/2002

Osapuolet

Mentor Graphics Corporation / Innoveda Inc.

Asian vireilletulo

Mentor Graphics Corporation[1] on 21.5.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Innoveda, Inc. -nimisessä yhtiössä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Mentor Graphics Corporation (Mentor) on yhdysvaltalainen yhtiö, joka valmistaa laitteistoja ja ohjelmistoja sekä niiden tukipalveluja elektronisten tuotteiden ja piirilevyjen suunnittelua varten. Konsernilla on Espoossa toimiva tytäryhtiö, Mentor Graphics Oy.

Innoveda, Inc. (Innoveda) on yhdysvaltalainen yhtiö, joka valmistaa ohjelmistoja ja niiden tukipalveluja elektronisten laitteiden ja niiden komponenttien sekä ohjelmistojärjestelmien suunnittelua varten. Konsernilla on Oulussa toimiva tytäryhtiö, Innoveda Finland Oy, jonka liiketoimintaan kuuluvat e-Sim -tuotteen ja piirilevytuotteiden myynti sekä ylläpito- ja konsultointipalvelut.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Mentor -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 2001 oli noin 700 miljoonaa euroa. Innoveda -yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 2001 oli noin 100 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolet toimivat elektroniikkasuunnitteluautomaation (Electric Design Automation) alalla, jonka maailmanlaajuinen arvo vuonna 2001 oli ilmoittajan mukaan noin 2,7 miljardia euroa. EDA -teollisuuden toimialoja ovat tietokoneavusteinen insinöörityö (Computer Aided Engineering), tietokoneavusteinen mikropiirien suunnittelu (Computer Aided Integrated Circuit Design, IC CAD) ja piirilevysuunnittelu (Printed Circuit Board Design). Mentor toimii kaikilla näillä kolmella alueella. Innoveda Finland Oy:n merkittävä liiketoiminnan osa on IC CAD -alaan kuuluva ja ohjelmiston simulointiin liittyvä e-Sim -tuotteen myynti ja ylläpito [ ][2]. Mentorilla ei ilmoittajan mukaan ole tuotteita tällä sovellusalueella.

Mentor ja Innoveda toimivat piirilevysuunnittelun alalla. Piirilevysuunnitteluteollisuuden maailmanlaajuinen arvo vuonna 2000 oli ilmoittajan mukaan noin 460 miljoonaa euroa. Suomessa alan arvo oli noin 1,6 miljoonaa euroa. Mentorin osuus Suomen kokonaismarkkinoista vuonna 2000 oli ilmoittajan mukaan noin [ 15–25 ] %. Innovedan vastaava markkinaosuus oli noin [ 5–15 ] %. Piirilevysuunnittelualalla on monia työvälineitä ja prosesseja, jotka avustavat elektroniikkavalmistajia piirilevyjen esituotannossa, suunnittelussa ja ulkoasun muokkaamisessa. Piirilevysuunnitteluala voidaan jakaa edelleen vaativiin (High-end), keskivaativiin (Mid-range) ja perustason (Low-end) sovelluksiin. Yrityskaupan osapuolista vain Mentor toimii vaativien sovellusten tuotannon alalla, jolla sillä on ilmoittajan arvion mukaan noin [ 35–45 ] % markkinaosuus Suomessa. Mentor toimii myös keskivaativien sovellusten tuotannon alalla noin [ 30–40 ] % markkinaosuudella. Ainoastaan Innovedalla on toimintaa perustason sovellusten alalla noin [ 10–20 ] % osuudella Suomen kokonaismarkkinoista.

Yrityskaupalla ei ilmoittajan mukaan ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia Suomessa, koska osapuolet toimivat eri markkinoilla. Mentorin ja Innovedan Suomessa myymät tuotteet eivät siten ole toisiaan korvaavia, sillä asiakkaat ovat suurelta osin erilaisia, ohjelmistot ovat vaativuudeltaan eri tasoisia ja jakelukanavat ovat erilaiset. Piirilevysuunnittelualalla on lisäksi useita suuria kansainvälisiä kilpailijoita. Ilmoittaja arvioi kaikkien piirilevysuunnittelun segmenttien maantieteelliset markkinat maailmanlaajuisiksi.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Mentor Graphics Corporation hankkii määräysvallan Innoveda, Inc. -nimisessä yhtiössä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Mentor Graphics Corporation on perustanut Indiana Merger Corporation -nimisen tytäryhtiön nyt kyseessä olevan ostotarjouksen toteuttamista varten.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.