Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.6.2001

Diaarinumero

446/81/2001

Osapuolet

CapMan Capital Management Oy / IVO Transmission Engineering Oy

Asian vireilletulo

CapMan Capital Management Oy (CapMan) on 15.5.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii yksinomaisen määräysvallan IVO Transmission Engineering Oy:ssä (IVO TE).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Määräysvallan hankkija CapMan harjoittaa pääomarahastojen hallinnointia, sijoitustoimintaa, omaisuudenhallintaa ja näihin liittyvää konsultointitoimintaa. Yhtiö käyttää hallinnoimiensa rahastojen puolesta joko yksinomaista tai yhteistä määräysvaltaa useissa yhtiöissä. Sen hallinnoimat rahastot ovat tehnet sijoituksia noin 100 yritykseen Suomessa ja muualla Euroopassa ja irtautuneet 26 yrityksestä.

Yrityskaupan kohde IVO TE harjoittaa sähkönsiirto- ja jakelujärjestelmien, kiinteiden televerkkojen ja mobiilitukiasemien rakentamista ja kunnossapitoa, rautateiden sähköistystä sekä edellä mainittuihin toimintoihin liittyvää konsultointia. Liiketoiminnan painopiste on pohjoismaissa, mutta merkittävää liiketoimintaa on myös muualla Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa. Yhtiön palveluksessa on noin 1500 henkilöä, joista vajaat 600 ulkomaisissa tytäryhtiöissä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapManin kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 2000 oli [yli 2][1] miljardia markkaa ja kaupan kohteen IVO TE:n liikevaihto vuonna 2000 noin 1,1 miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Hankinnan kohde IVO TE on aiemmin muodostanut Fortum Oyj:n voimansiirto-engineering -ryhmän. Kaupan myötä konsernin emoyhtiön nimi IVO Transmission Engineering Oy muuttuu Eltel Networks Oy:ksi. Tulevalla Eltel Networksilla on kolme ydinliiketoiminta-aluetta: voimansiirto- ja jakeluverkkojen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito; telekommunikaatio-verkkojen suunnittelu ja rakentaminen sekä rautateiden sähköistys. IVO TE:llä on useita tytär- ja osakkuusyhtiöitä ennen kaikkea Pohjoismaisilla markkinoilla sekä lisäksi Baltian ja Venäjän markkinoilla. Yhtiön neljä keskeisintä tytäryhtiötä ovat Transmast Oy, Sähköradat Oy, ruotsalainen Transelectric AB ja norjalainen Linjebygg AS. Yhtiön muita tytäryhtiöitä ovat Pohjoistec Oy, Länsitec Oy, Johtotec Oy ja Transelectric AS.

Voimansiirto- ja jakeluverkkojen markkinoilla IVO TE omaa huomattavan markkinaosuuden sähkönsiirtoverkkojen urakoinnin ja kunnossapitopalvelujen kotimaan markkinasegmenteillä. Kotimaisen kantaverkon (400 ja 220 kV:n johdot sekä osa 110 kV:n johdoista) hallinnasta vastaa kuitenkin Fingrid Oyj, joka käytännössä kilpailuttaa verkonrakentamiseen liittyvät urakat. Fingrid siirtää Suomen vuotuisesta sähkönkulutuksesta (noin 75 TWh) noin 2/3 omistamansa kantaverkon kautta.

Ilmoittajan mukaan kotimaassa suhteellisen tasaisen kysynnän omaava sähkön siirto- ja jakeluverkkojen uudisrakentaminen edellyttää investointeja erikoiskalustoon. Perinteisen rakentamistoiminnan osalta IVO TE hyödyntää paikallisia aliurakoitsijoita. Kunnossapitopalvelut hankitaan sitä vastoin usein pitkäaikaisin sopimuksin, joten palvelun toimittajalta edellytetään tällöin usein paikallista läsnäoloa ja luotettavaa mainetta. Kunnossapitopalvelut sisältävät tyypillisesti tarkastus-, ylläpito-, ja vikakorjauspalveluita joko yksittäisinä toimeksiantoina tai pidempiaikaisina puite- ja vuosisopimuksina. Sähkönsiirtoverkkojen uudisrakentamisen ja kunnossapidon markkinasegmenteillä IVO TE -konsernin huomattavin kilpailija on Empower Oy. Voimansiirto- ja jakeluverkkojen konsultointi- ja suunnittelupalveluiden markkinasegmentillä IVO TE:llä on vähäinen markkinaosuus.

Telekommunikaation mobiili- ja erillisverkkojen sekä kaukokäytön markkinoilla IVO TE harjoittaa liiketoimintaa kiinteiden televerkkojen, mobiiliverkkojen ja suljettujen tietoliikenneverkkojen markkinasegmenteillä. Ilmoittajan mukaan Suomessa perinteisten kiinteiden televerkkojen osalta investoinnit olisivat laskussa, koska tietoliikennekapasiteettia siirretään langattomiin verkkoihin. Mobiiliverkkojen rakentamisen markkinoille on ilmoittajan mukaan tullut viime vuosina useita uusia toimijoita. Mobiiliverkkojen tukiasemien rakentamisen markkinasegmentillä IVO TE -konsernilla on noin Suomessa noin [30–60 %:n] markkinaosuus. Kolmannen sukupolven mobiiliverkkojen rakentamisen ennustetaan moninkertaistavan Euroopan laajuiset televerkkomarkkinat. Suljettujen tietoliikenneverkkojen markkinasegmentin asiakkaita ovat lähinnä energiayhtiöt ja sähkölaitokset.

Rautateiden sähköistyksen markkinoilla toimiva IVO TE:n tytäryhtiö Sähköradat Oy on Suomessa Oy VR-Rata Ab:n ohella lähestulkoon ainoita toimijoita. Kotimainen ostajavoima on sitä vastoin keskittynyt Ratahallintokeskukselle, joka vastaa kotimaisen rataverkon ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Yrityskaupan osapuolten näkemyksen mukaan määräysvallan hankkijan CapManin ja kaupan kohteen IVO TE:n suoraan tai epäsuorasti harjoittamien liiketoimintojen välillä ei ole merkittäviä horisontaalisia päällekkäisyyksiä. CapManin yritysryhmään kuuluvilla kohdeyhtiöillä on kuitenkin eräitä vertikaalisia sidoksia IVO TE:n yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden välillä. Vertikaaliset sidokset ovat viraston arvion mukaan kuitenkin markkinavoiman lisääntymisen näkökulmasta vähäisiä.

Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat mahdollisesti Suomen markkinoita laajemmat. Ilmoittaja perustaa näkemyksensä siihen, että pääosa IVO TE -konsernin liiketoiminnasta, aktuaalisista ja potentiaalisista markkinoista sekä asiakkaista on Suomen ulkopuolella. Harjoitettuun liiketoimintaan liittyviä teknisiä, laadullisia tai määrällisiä esteitä ei ilmoittajan maantieteellisten markkinoiden suhteen juurikaan esiinny. Esimerkiksi norjalaiset ja saksalaiset yhtiöt tarjoavat Suomessa yhä enenevässä määrin IVO TE:n liiketoimintojen kanssa kilpailevia tuotteita ja palveluja. Näin ollen ilmoittaja katsoo relevanttien maantieteellisten markkinoiden olevan vähintään Pohjoismaiden laajuiset ja mahdollisesti maailman laajuiset.

Ilmoittajan mukaan sekä sähkö- että televerkkojen rakentamisen ja kunnossapidon markkinat ovat avautumassa vapaalle kilpailulle, mikä aikaansaa lupaavia tulevaisuuden näkymiä ja toisaalta lisää alalle tulijoiden määrää. Kolmannen sukupolven mobiiliverkkojen rakentamisen arvioidaan lisäksi moninkertaistavan eurooppalaiset televerkkomarkkinat. Eltel Networksin tavoitteena onkin ennen kaikkea vahvistaa asemaansa sähkö- ja televerkkojen sekä rautateiden sähköistyksen suunnittelijana, rakentajana ja kunnossapitäjänä Pohjoismaissa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CapMan Capital Management Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan IVO Transmission Engineering Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.