Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

2.6.2008

Diaarinumero

449/81/2008

Osapuolet

Eniro AB ja Svenska Aller AB / Skålguldet 254 KB

Asian vireilletulo

Eniro AB (”Eniro”) ja Svenska Aller AB (”Svenska Aller”) ovat 20.5.2008 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa ne perustavat Ruotsiin yhteisyrityksen Skålguldet 254 KB:n (”Skålguldet”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Eniro on ruotsalainen Tukholman pörssissä noteerattu yhtiö, joka päätoimintanaan tarjoaa erilaisia hakupalveluita. Eniron tarjoamat hakupalvelut kattavat painetut luettelot, internetpalvelut, numerotiedustelupalvelut sekä mobiilipalvelut. Enirolla on Suomessa tytäryhtiö Oy Eniro Finland Ab.

Svenska Aller on tanskalaisen Carl Allers Etablissement A/S:n (”Aller”) ruotsalainen tytäryhtiö. Aller-konserni on kaikissa Pohjoismaissa toimiva lehtikustannusyhtiö, jonka erityisalaa ovat erityisesti viihde- ja tv-lehtien kustantaminen. Ruotsissa Aller julkaisee noin 30 eri aikakauslehteä. Suomessa Allerin tytäryhtiön Aller Julkaisut Oy:n julkaisuja ovat muun muassa 7 päivää, OHO ja Katso -lehdet.

Skålguldet on tämän yrityskauppajärjestelyn yhteydessä perustettava yhtiö, jonka tehtävänä on tulevaisuudessa harjoittaa Eniron ja Allerin tähän asti ylläpitämien internetportaalien passagen.se:n sekä spray.se:n liiketoimintaa. Passagen.se on Eniron portaali, joka tarjoaa palveluja kolmella pääsektorilla: Community, Tools sekä Light Entertainment. Community toimii internetpohjaisena kohtaamispaikkana ja mahdollistaa ihmisten välisen kanssakäymisen esimerkiksi chat- ja treffipalvelujen muodossa. Tools pitää sisällään internetin viestintäpalveluja, kuten sähköpostin, kotisivut sekä blogit. Light Entertainment puolestaan kattaa erilaiset verkkojulkaisut sekä ostosmahdollisuudet. Spray.se on Allerin portaali, joka myös tarjoaa palveluja kaikilla edellä mainituilla sektoreilla keskittyen kuitenkin treffi- ja sähköpostipalveluihin sekä webhotellipalveluihin. Molemmat portaalit on suunnattu mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle ja ne ovat ruotsinkielisiä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Eniro-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 690 miljoonaa euroa, josta noin 69 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Aller-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 1.10.2006–30.9.2007 oli yli 500 miljoonaa euroa, josta yli 50 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja perustettava yhteisyritys hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajien mukaan nyt perustettava yhteisyritys ei tule toimimaan Suomessa eikä sillä tule olemaan liikevaihtoa Suomesta. Skålguldet:n emokonsernien suomalaisilla tytäryhtiöillä on kuitenkin molemmilla liiketoimintaa Suomessa internetmainonnan markkinoilla. Ilmoittajien mukaan internetmainonnan markkinoiden kokonaisarvo Suomessa vuonna 2007 oli noin 61 miljoonaa euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli 0–10 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Eniro AB ja Svenska Aller AB perustavat Skålguldet 254 KB -nimisen yhteisyrityksen. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.