Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.6.1999

Diaarinumero

452/81/1999

Osapuolet

CRH plc / Scancem Ab

Liiketoiminnan hankkija

CRH plc, Dublin, Irlanti

Hankinnan kohde

Finnsementti Oy, Parainen
Lohja Rudus Oy, Helsinki

Asian vireilletulo

CRH plc on ilmoittanut 21.5.1999 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 11 c §:n mukaisesti Scancem Ab:n kanssa 7.5.1999 sovitusta kaupasta, jossa Finnsementti Oy:n ja Lohja Rudus Oy:n koko osakekanta myydään CRH plc:lle.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Finnsementti Oy (jäljempänä Finnsementti) on Suomen ainoa sementin valmistaja. Lisäksi se valmistaa ja myy betonin lisäaineita ja kuonajauhetta.

Lohja Rudus Oy:llä (Rudus) on toimintaa yli kolmellakymmenellä paikkakunnalla ympäri Suomea ja yhtiön johtamana harjoitetaan valmisbetoni- ja kiviainestoimintaa myös Baltiassa, Puolassa, Venäjällä ja Saksassa. Rudus on Suomen suurin valmisbetonin tuottaja ja merkittävä kiviainesten tuottaja. Lisäksi se toimii ympäristögeotekniikan urakoitsijana ja materiaalitoimittajana Suomessa ja lähialueilla.

Sekä Finnsementti että Rudus ovat ennen yrityskauppaa olleet Scancem Ab:n (Scancem) kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. Skanska Ab (Skanska) ja Aker RGI ASA puolestaan omistavat [vähemmän kuin 90][1] prosenttia Scancemista. Yrityskauppa on seurausta EY:n komission ja Skanskan välisestä sopimuksesta, jolla Skanska sitoutui myymään Finnsementin, mahdollisesti yhdessä joidenkin muiden Scancemin liiketoimintojen kanssa, sekä luopumaan Scancemin osakkeista.[2]

CRH plc (jäljempänä CRH) valmistaa ja markkinoi muun muassa sementtiä, kiviaineksia, asfalttia, valmisbetonia, betonielementtejä, tiiliä ja eristeitä. Sillä on liiketoimintaa muun muassa yhdeksässä Euroopan maassa. CRH ei ole toiminut Suomessa, Pohjoismaissa, Baltiassa taikka Venäjällä ennen yrityskaupan toteuttamista.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

CRH ostaa Scancemilta Finnsementin ja Ruduksen. Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa. CRH:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 35 188 milj. mk. Finnsementin ja Ruduksen yhteenlaskettu tilinpäätöksen mukainen maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 1 772 milj. mk. Hankinnan kohteen EU-alueelta kertynyt liikevaihto oli noin 230 milj. euroa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Finnsementti ja Rudus harjoittavat liiketoimintaa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa. Näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Relevantit markkinat

Yrityskaupalla on merkitystä muun muassa sementin, betonin lisäaineiden, valmisbetonin, kiviainesten sekä ympäristöteknologian markkinoilla. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Kilpailuvaikutukset

Yrityskaupan osapuolilla ei ole horisontaalista päällekkäisyyttä Suomen markkinoilla. CRH:lla ei ole ennen yrityskauppaa ollut liiketoimintaa Suomessa taikka sen lähialueilla eikä se ole harjoittanut tuontia Suomeen. Finnsementin tai Ruduksen kilpailijat, asiakkaat taikka kilpailijoiden merkittävimmät tavarantoimittajat eivät ole riippuvaisia liikesuhteista CRH:n kanssa. Yrityskaupassa purkaantuu vertikaalinen suhde rakentamiseen, kun Skanska luopuu Finnsementistä ja Ruduksesta. Järjestelyssä Scancem muuttuu Finnsementin potentiaaliseksi kilpailijaksi.

Finnsementti on Suomen ainoa sementin tuottaja. Sen osuus Suomessa myytävästä sementistä on noin [80–90][3] %. Tuonnista suurin osa on Embra Oy:n tuontia Liettuasta ja Venäjältä. Sen osuus Suomessa myytävästä sementistä on noin [5–15] %.

Rudus on Suomen suurin valmisbetonin tuottaja. Sen osuus Suomessa myytävästä valmisbetonista on noin [45–55] %. Ruduksen valmisbetonin liikevaihto vuonna 1998 oli noin 473 milj. mk. Seuraavaksi suurin tuottajan on Lujabetoni Oy:n, jonka osuus Suomessa myytävästä valmisbetonista on noin [5–15] %. Lisäksi Suomessa useat pienet yritykset tuottavat valmisbetonia.

Valmisbetonin kuljetusmatka on tavallisesti muutamia kymmeniä kilometrejä. Näin ollen sen markkinaolosuhteet voivat vaihdella maan eri osissa. Ruduksen markkinavoima ei yrityskaupan johdosta kuitenkaan vahvistu tavalla, joka aiheuttaisi merkittäviä kilpailuongelmia millään Suomen alueella.

Valmisbetoni voi kilpailla eräissä kohteissa kuivabetonin tai valmiiden betonielementtien kanssa. Rudus ei valmista kuivabetonia eikä betonielementtejä.

Rudus on Suomen toiseksi suurin kiviainesten toimittaja. Sen osuus Suomessa myytävistä kiviaineksista on noin [20–30] %, kun Tielaitoksen osuus on noin [30–40] %. Kiviaineksia ei yleensä kannata kuljettaa pitempiä matkoja. Ruduksen markkinavoima ei yrityskaupan johdosta kuitenkaan vahvistu tavalla, joka aiheuttaisi merkittäviä kilpailuongelmia millään Suomen alueella.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävällä tavalla estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai Suomen markkinoita pienemmällä maantieteellisella markkina-alueella. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet kilpailijat, tavarantoimittajat tai asiakkaat eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CRH plc hankkii Scancem Ab:ltä Finnsementti Oy:n ja Lohja Rudus Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tapaus IV/M.1157, päätös 11.11.1998.

[3] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.