Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.6.2001

Diaarinumero

454/81/2001

Osapuolet

Atkos Oy / Postlink Oy

Asian vireilletulo

Atkos Oy (Atkos) on 28.5.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se on hankkinut Postlink Oy:n (Postlink) koko osakekannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Atkos (aikaisemmin Atkos Printmail Oy, jota ennen Nordic Printmail Oy) on Suomen Posti Oy:n (Posti) tytäryhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen tulostus-, postitus-, palaute- ja suoramarkkinointipalveluja sekä digitaaliseen painamiseen perustuvia print on demand -palveluja. Lisäksi Atkos tuottaa edellisiin liittyviä atk- ja lisäarvopalveluja. Atkos on siirtynyt aikaisemmasta Postin ja TietoEnator Oyj:n yhteisestä määräysvallasta Postin yksinomaiseen määräysvaltaan yrityskaupalla, jonka Kilpailuvirasto on hyväksynyt 2.2.2001 tekemällään päätöksellä (dnro 2/81/01). Postin toimialana on postitoiminta sekä muu siihen liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta. Postin liiketoiminta on organisoitu viestinvälitykseen ja logistiikkaan: viestinvälitys kattaa kirje-, suoramarkkinointi-, lehti- ja osoitepalvelut sekä sähköisen viestinnän palvelut; logistiikkaan taas kuuluvat paikalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset tavarankuljetuspalvelut sekä sähköisen kaupan palveluratkaisut.

Postlink tuottaa yrityksille suoramarkkinointi- ja postitusratkaisuja toimien samalla logistisena linkkinä yritysten ja niiden viestinnän kohderyhmien välillä. Yritys tarjoaa suoramarkkinoinnin kokonaisratkaisuja, joihin kuuluvat osoitteistot, tietokantamarkkinointi, asiakasrekisterit, pakkaus, postitus, varastointi, palautteenkäsittely, raportit ja seuranta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Postin yritysryhmän liikevaihto oli vuonna 2000 noin 6,4 miljardia markkaa. Postlinkin liikevaihto oli tilikaudella 1.9.1999–31.8.2000 noin 13 miljoonaa markkaa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan Atkoksen liikevaihto tilikaudelta, jolta oli vahvistettu viimeisin tilinpäätös Suomen Posti / Atkos Printmail -yrityskaupan toteuttamishetkellä. Tällä perusteella Postlinkin liikevaihtoon lisätään Atkos Oy:n liikevaihto – noin 200 miljoonaa markkaa – vuodelta 1999. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat siten ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Horisontaaliset hyödykemarkkinat. Ilmoittajan mukaan sekä Atkos että Postlink toimivat postituspalvelujen sekä osoitteellisen suoramainonnan tuottamisen ja palvelujen markkinoilla:

  1. Postituspalvelujen arvo Suomessa on ilmoittajan arvion mukaan noin [ ] miljoonaa markkaa vuodessa, josta Atkoksen markkinaosuus on [10–30][1] % ja Postlinkin osuus [alle 10] %. Osapuolten tärkeimpiä kilpailijoita postituspalveluissa ovat muun muassa Edita Digimail (markkinaosuus [20–30] %) sekä Promail, Finnmail ja Postituspojat.
  • Osoitteellisen suoramainonnan tuottamisen ja palvelujen markkinoiden koko ei ilmoittajan mukaan ole arvioitavissa, sillä tuotemarkkinoita ei ole mahdollista tarkasti identifioida. Osoitteellisen suoramainonnan aineistojen tuottaminen on kokonaispalvelua, joka sisältää tarpeen mukaan esimerkiksi tulostus-, postitus- ja palautepalveluja. Lisäksi kokonaispakettiin saattaa sisältyä muun muassa osoitteistojen kohdennettu poiminta julkisista rekistereistä sekä yrityksen omasta asiakasrekisteristä. Ilmoittaja arvioi Atkoksen markkinaosuuden näillä tuotemarkkinoilla olevan noin [1–10] % ja Postlinkin osuuden [alle 5] %. Osapuolten tärkeimmät kilpailijat ovat Novo Group (markkinaosuus noin [40–60] %) ja Edita Digimail ([30–40] %).

Vertikaaliset hyödykemarkkinat. Lisäksi Posti tai sen tytäryhtiö Atkos toimivat eräillä markkinoilla, jotka ovat edellä mainittuihin hyödykemarkkinoihin nähden tuotantoketjun aikaisemmassa tai myöhemmässä vaiheessa:

  • Ulkoiset tulostuspalvelut. Atkoksen tulostuspalvelu sisältää asiakkaiden erityyppisten kirjelähetysten tulostamisen. Tällaisia ovat esimerkiksi laskut, tiliotteet, tiedotteet ja erilaiset markkinointimateriaalit. Ilmoittajan mukaan ulkoisten tulostuspalvelujen markkinoiden arvo Suomessa on noin [ ] miljoonaa markkaa, josta Atkoksen markkinaosuus on [20–40] %. Ulkoisten tulostuspalvelujen markkinoilla Atkoksen tärkeimpiä kilpailijoita ovat ilmoittajan mukaan Capella Finland Oy ja Tietosavo Oy (molempien markkinaosuus noin [1–10] %) sekä Novo Group ([1–5] %). Postlink ei ilmoittajan mukaan toimi tulostuspalvelujen markkinoilla, sillä yhtiö teettää tulostuspalvelut alihankkijoilla.

  • Palautepalveluissa on kyse palautteenkäsittelystä, jossa palveluntuottaja vastaanottaa asiakkaan puolesta palautteen, lajittelee sen sisällön, tallentaa halutut tiedot ja toimittaa tarvittavat raportit tuloksista. Palaute voi olla esimerkiksi postimyyntiyrityksen tilauskuponki tai tutkimuslaitoksen kyselylomake. Ilmoittajan mukaan palautepalvelujen arvo Suomessa on noin [ ] miljoonaa markkaa, josta Atkoksen markkinaosuus on [10–30] %. Myös Posti tarjoaa vähäisessä määrin palautepalveluja. Atkoksen tärkeimpiä kilpailijoita palautepalveluissa ovat Olsten Dataset ja Done Logistics (molempien markkinaosuus [10–20] %). Ilmoittajan mukaan Postlink ei varsinaisesti toimi palautepalvelujen markkinoilla. Enimmäkseen ns. business-to-business -palvelutuotantoa harjoittavan Postlinkin liikevaihdosta palautepalvelun osuus on vain vähäinen. Palautepalvelu liiketoimintana liittyy ilmoittajan mukaan enemmän ns. business-to-customer -palvelua tuottavien yritysten palveluratkaisuihin.

  • eKirje-palvelut. Postin eKirje palvelee yrityksiä ja yhteisöjä. Lähettäjä siirtää haluamansa kirjetiedot sähköisesti Postiin, jossa ne tulostetaan joko Postin tarjoamille tai lähettäjän omille lomakepohjille. Tämän jälkeen Posti kuorittaa ja jakaa kirjeet lähettäjän antamien osoitetietojen mukaan. Ilmoittajan mukaan eKirje-palvelujen arvo on noin [ ] miljoonaa markkaa, josta Postilla on 100 %:n markkinaosuus. Käytännössä Postin alihankkijana eKirje-palveluissa toimii tytäryhtiö Atkos, joka tulostaa ja kuorittaa kirjeet. Posti taas huolehtii kirjeiden jakelusta. Postilla ei ilmoittajan mukaan ole eKirjeissä varsinaista kilpailijaa. Kilpailuvirasto kuitenkin arvioi, että Postin eKirje ja toisaalta Atkoksen sekä sen kilpailijoiden tulostus- ja postituspalvelut vastaavat toisiaan sillä erotuksella, että Postin eKirje-palveluun sisältyy myös kirjeiden kuljetus vastaanottajalle.

  • Osoitteellisten kirjeiden kuljetuksen ja jakelun arvo Suomessa on noin [ ] miljoonaa markkaa, josta Postilla on 100 %:n markkinaosuus. Toiminta edellyttää postitoimintalain mukaista toimilupaa, jollainen on Postin lisäksi Janton Oyj:n tytäryhtiöllä Suomen Suoramainonta Oy:llä. Viimeksi mainittu ei ole kuitenkaan aloittanut toimintaa näillä hyödykemarkkinoilla.

  • Osoitteettomien lähetysten kuljetuksen ja jakelun arvo on ilmoittajan mukaan noin [ ] miljoonaa markkaa vuodessa, josta Postin markkinaosuus on noin [40–50] %. Osoitteettomien lähetysten kuljetuksessa ja jakelussa Postin kilpailijoita ovat muun muassa Suomen Suoramainonta Oy (markkinaosuus noin [20–40] %), Helsingin Jakelu-Expert Oy ([10–20] %) sekä pienempinä muun muassa Turku Palvelu Oy ([alle 5] %), Oulun Jakelutoimisto Oy ([1–10] %) sekä Jakelujuniorit Oy ([1–10] %). Suomen Suoramainonta Oy on Janton Oyj:n tytäryhtiö. Janton-konsernilla on osakkuus myös Jakelujuniorit Oy:ssä. Sekä Janton että Posti ovat osakkaita Helsingin Jakelu-Expert Oy:ssä ja Turku-Palvelu Oy:ssä.

  • Digitaalisessa painatuksessa (print on demand) tuotetaan suoraan tietojärjestelmästä digitaalisesti ohjatulla tulostimella yksi- tai monivärisiä, elektronisesti taitettuja painotuotteita. Digitaalisuuden ansiosta useat painotuotteen valmistukseen liittyvät välivaiheet jäävät pois, jolloin muutosten tekeminen ja lisäkappaleiden tilaaminen on perinteiseen painomenetelmään nähden nopeaa ja edullista. Painojälki on lähellä perinteisen painomenetelmän tasoa. Ilmoittajan mukaan digitaalisen painatuksen markkinoiden arvo Suomessa on noin [ ] miljoonaa markkaa, josta Atkoksen markkinaosuus on [alle 5] %. Atkoksen kilpailijoita ovat muun muassa SanomaWSOY:n tytäryhtiö Tummavuoren Kirjapaino (markkinaosuus [5–15] %) sekä Xerox Business Services ja Edita (kummankin osuus noin [10–20] %). Postlink ei toimi digitaalisen painatuksen markkinoilla, sillä yhtiön tuotteet ovat perinteisiä offset-painotuotteita.

Asiakkaat tilaavat tulostus-, postitus- ja palautepalvelut usein kokonaispakettina yhdeltä toimittajalta. Tällä perusteella hyödykemarkkinoita voidaan joidenkin asiakkaiden osalta pitää suoramarkkinoinnin kokonaisratkaisujen markkinoina, jotka kattavat eri vaiheet osoitteisto- ja kohderyhmäpalveluista aina painatuksen, tulostuksen ja postituksen kautta jakeluun. Atkos ja Postlink tarjoavat kyseisiä palveluja asiakkailleen nimenomaan kokonaispalvelupaketteina. Toisaalta asiakkailla on myös mahdollisuus ostaa kokonaispalvelutuotteesta ainoastaan joitakin osapalveluja. Käytännössä monet asiakkaat – kuten mainostoimistot – toimivat juuri näin, jolloin yksittäisiä palveluja voitaneen näiden asiakkaiden näkökulmasta pitää erillisinä hyödykemarkkinoina.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Atkoksen markkinaosuus kasvaa yrityskaupan osapuolten päällekkäisten markkinoiden osalta vain muutamalla prosenttiyksiköllä. Yrityskaupalla ei ilmeisesti ole myöskään sellaisia vertikaalisia vaikutuksia Atkoksen tai Postin asemaan, joiden seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Kilpailukielto

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjiin kohdistuvaa kilpailukieltoa. Kauppakirjan sisältämän kiellon mukaan ”Myyjät [ ] sitoutuvat olemaan [ ] kilpailematta suoraan tai välillisesti Yhtiön kanssa Yhtiön kauppakirjan allekirjoituspäivänä harjoittamassa liiketoiminnassa [ ] vuoden ajan kauppakirjan Voimaantulopäivästä lukien. Erityisesti Myyjät sitoutuvat kilpailukiellon voimassaoloaikana olemaan käyttämättä omassa ja määräysvaltaansa kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnassa tai paljastamasta ulkopuoliselle Yhtiölle kuuluvaa ja/tai Yhtiön harjoittamaan liiketoimintaan liittyvää tietotaitoa ja yhtiölle kuuluvia [ ] kaupallisia tietoja. Lisäksi Myyjät sitoutuvat olemaan ryhtymättä toimenpiteisiin Yhtiöllä kaupan voimaantulopäivänä olevien asiakkaiden hankkimiseksi omiksi asiakkaikseen Yhtiön ja ostajan tuotteiden kanssa kilpaileville tuotteille”.

Kauppakirjan mukaan ”edellä mainitusta rajoituksesta poiketen [ ] sitoutuu olemaan perustamatta [ ] toimipistettä tai menemättä osalliseksi [ ] sellaiseen yhteistyöhön tai järjestelyyn, joka kilpailee myydyn liiketoiminnan kanssa. [ ] ei myöskään saa aktiivisesti markkinoida Postlink Oy:n nykyisille asiakkaille nyt myytävän liiketoiminnan kanssa kilpailevia tuotteita tai palveluita. Kyseiset rajoitukset ovat voimassa [ ] vuotta kaupantekohetkestä. [ ] saa sen sijaan harjoittaa edellä mainitun estämättä nykyistä liiketoimintaansa nykyisessä laajuudessaan”.

Ilmoittajan mukaan yllä kuvattua kilpailukieltoa on pidettävä yrityskaupan liitännäisrajoituksena, sillä kielto liittyy välittömästi yrityskauppaan ja se on välttämätön kaupan toteuttamiseksi sekä kaupan kohteen arvon turvaamiseksi. Kilpailukiellon ajallista kestoa ilmoittaja pitää kohtuullisena, koska yrityskaupassa ostajalle siirtyy muun muassa taitotietoa yrityksiltä yrityksille suuntautuvasta suoramarkkinoinnista. Yrityskaupalla Atkos hankkii itselleen Postlinkin business-to-business -suoramarkkinointiosaamista sekä mailer/dealer -osaamista (mm. yrityskontaktit ja kohderyhmät). Lisäksi ostajalle siirtyvät kaupassa Postlinkin asiakassuhteet ja goodwill. Kilpailukielto koskee kaupan kohteen kanssa kilpailevien palvelujen tarjontaa ainoastaan niillä maantieteellisillä alueilla, joilla Postlink on harjoittanut liiketoimintaansa.

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyä kilpailukieltoa ja siihen liittyvää salassapitovelvoitetta voidaan pitää välttämättöminä yrityskaupan toteuttamiseksi, sillä kilpailunrajoitukset liittyvät välittömästi kaupan kohteen arvon siirtämiseen ostajalle. Kilpailukielto voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena siltä osin kuin se koskee niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. [ ] vuoden mittaista kilpailukieltoa voidaan ajallisen kestonsa osalta pitää kohtuullisena, sillä yrityskaupassa ostajalle siirtyy Postlinkin maine, asiakaspiiri sekä taitotietoa.

Rekrytointikielto

Ilmoittaja on esittänyt yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myös rekrytointikieltoa, jonka mukaan myyjät sitoutuvat siihen, etteivät ne palkkaa ilman ostajan suostumusta Postlink-ryhmän avainhenkilöitä palvelukseensa [ ] vuoden aikana kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Ilmoittajan mukaan rekrytointikielto on yrityskaupan toteutumisen kannalta kohtuullinen ja välttämätön kilpailunrajoitus yrityskauppaan liittyvän taitotiedon, goodwillin ja asiakassuhteiden siirtämisen turvaamiseksi.

Rekrytointikiellon tarkoittamat avainhenkilöt on lueteltu kauppakirjan liitteessä numero 6. Liitteessä mainittujen työntekijöiden joukko on selvästi laajempi kuin kaupan yhteydessä suoritetusta due diligence -tarkastuksesta annetussa raportissa lueteltu avainhenkilöpiiri. Raportin kohdassa 3.2 (Avainhenkilöt tehtävänkuvauksineen ja vastuualueineen) todetaan, että Postlinkin kannalta erityisen tärkeitä työntekijöitä ovat [ ]. [ ]

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyä rekrytointikieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä kaupan kohteen liiketoiminnan arvon säilyttämiseksi. Ajallisen kestonsa osalta rekrytointikieltoa voidaan pitää kohtuullisena. Kiellon sisällön osalta Kilpailuvirasto toteaa, että aiemman tapauskäytännön mukaisesti rekrytointikielto voi käsittää ainoastaan kaupan kohteen avain- ja johtohenkilöiden aktiivisen rekrytoinnin. Liitännäisrajoitukseksi ei sen sijaan hyväksytä passiivisen rekrytoinnin kieltävää velvoitetta. Rekrytointikieltoa ei myöskään hyväksytä liitännäisrajoitukseksi siltä osin kuin se estää myyjiä rekrytoimasta Postlinkin muita työntekijöitä kuin avain- tai johtohenkilöitä. Kilpailuviraston arvion mukaan ainoastaan due diligence -raportissa mainituilla [ ] voidaan työnkuvauksen perusteella katsoa olevan käytössään sellaista taitotietoa, jonka suojaaminen yhtiön käyttöön on perusteltua hankitun liiketoiminnan jatkumisen kannalta. [ ] tai muiden kauppakirjan liitteessä numero 6 mainittujen työntekijöiden osalta rekrytointikieltoa ei voida hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Atkos Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Postlink Oy:ssä. Yrityskauppa ei Kilpailuviraston arvion mukaan synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyt kilpailu- ja rekrytointikiellot yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin. Muiden kauppakirjassa sovittujen ehtojen osalta ei voida sulkea pois mahdollisuutta tarvittaessa soveltaa niihin kilpailunrajoituslain 4–7 ja 9 §:n säännöksiä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.