Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.6.2007

Diaarinumero

458/81/2007

Osapuolet

M-real Oyj / Kyro Power Oy:n voimalaitosliiketoiminta

Asian vireilletulo

M-real Oyj (”M-real”) on ilmoittanut 1.6.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Kyro Power Oy:n voimalaitosliiketoiminnan (”Kyro Power”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

M-realin päätoimialana on paperin ja kartongin valmistus. Yhtiön viisi toimialaa ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial Printing, Office Papers ja Map Merchant Group. M-real kuuluu alakonsernina Metsäliitto Osuuskuntaan.

Kyro Power harjoittaa energian tuottamista, ostoa ja myyntiä sekä näihin läheisesti liittyvää toimintaa. Kyro Power sisältää Hämeenkyrössä sijaitsevan höyry-, sähkö- ja kaukolämpöenergiaa tuottavan kaasukombivoimalan. Kyro Power kuuluu Tamglass-konserniin. Lisäksi Kyro Power toimittaa maakaasua M-realin tehtaalle sekä muille tahoille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Metsäliitto-konserniin kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 9,3 miljardia euroa, josta noin 1,2 miljardia euroa kertyi Suomesta. Kyro Powerin liikevaihto vuonna 2006 oli noin 34 miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan molemmat osapuolet toimivat sähkön tuotannon ja tukkumyynnin markkinoilla. Kilpailuvirasto on aiemmassa tapauskäytännössään[1] katsonut sähkön tuotannon ja tukkumyynnin muodostavan relevantit tuotemarkkinat. Virasto on myös katsonut kaupallisiin markkinoihin kuuluvan vain ne tuotanto-osat, joiden voidaan todellisuudessa katsoa olevan vapaassa vaihdannassa markkinoilla[2]. Näin ollen esimerkiksi konsernin sisäiset toimitukset eivät kuulu kaupallisiin markkinoihin. Virasto on myös todennut sähkön tuotannon ja tukkumyynnin markkinoiden olevan ainakin osan ajasta kansalliset.

Ilmoittajan mukaan Metsäliitto-konsernin tuottama sähkö on teollisuuden sidottua eli kaptiivista energiantuotantoa. Yhteenlaskettuna Metsäliitto-konsernin myynti valtakunnallisille sähkömarkkinoille on alle 1 TWh/a.

Kyro Powerin keskimääräinen tuotanto on ilmoittajan mukaan noin 335 GWh/a sähköä, 240 GWh/a höyryä ja noin 99 GWh/a kaukolämpöä. Tuotetusta sähkö- ja lämpöenergiasta pääosa toimitetaan ilmoittajan mukaan samalla tehdasalueella sijaitsevalle M-realin Kyron paperi- ja kartonkitehtaalle sekä lisäksi M-realin kanssa samaan yritysryhmään kuuluvalle Finnforest Oyj:n sahalle. Samalla Kyro Power toimittaa maakaasua M-realille prosessipolttoaineeksi sekä hyvin pienen määrän yleisille markkinoille. Kyro Power tuottaa yllä mainittujen tehtaiden tarvitseman lämmön ja sähkön lisäksi myös kaukolämmön Hämeenkyrön kunnan asuintaajamiin sekä sähköä valtakunnan verkkoon. [ ][3]

Nord Poolin vuosiraportin 2006 mukaan sähkön kokonaistuotannon määrä Pohjoismaissa vuonna 2006 oli noin 394 TWh, sisältäen myös tuontisähkön. Energiateollisuus ry:n lehdistötiedotteessa Energiavuosi 2006 sähkön käytön Suomessa vuonna 2006 arvioitiin olleen noin 90 TWh. Sekä Nord Poolin että Energiateollisuus ry:n luvut sisältävät myös kaptiivisen tuotannon. Viraston arvion mukaan yrityskaupan merkitys sähkön tuotannon ja tukkumyynnin markkinoilla on markkinoiden määrittelystä riippumatta vähäinen, kun otetaan huomioon yhtäältä kaupan kohteen ja hankkijan välinen kaupallinen suhde ennen yrityskauppaa sekä toisaalta markkinajohtaja Fortumin ja muiden alalla toimivien yritysten asema markkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa M-real Oyj hankkii Kyro Power Oy:n voimalaitosliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Ks. esimerkiksi Kilpailuviraston päätös 2.6.2006, Fortum Power and Heat Oy / E.ON Finland Oyj (dnro 52/81/06). Myös komissio on tapauskäytännössään määritellyt sähkön tuotannon ja tukkumyynnin omaksi relevantiksi tuotemarkkinaksi, esimerkiksi asia No COMP/M.3440 – ENI/EDP/GDP, 9.12.2004.

[2] Myös Euroopan komissio on useissa ratkaisuissaan päätynyt samaan johtopäätökseen, esimerkiksi asia No IV/M.931 – Neste/IVO, 2.6.1998.

[3] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tieto on poistettu liikesalaisuutena.