Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.6.2003

Diaarinumero

460/81/2003

Osapuolet

Whitney V, L.P. / Outdoor Technologies Corporation

Asian vireilletulo

Whitney V, L.P. (Whitney) on 28.5.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Outdoor Technologies Corporation (Outdoor) -nimisessä yhtiössä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Sijoituskonsortio Whitney & Co. LLC:hen kuuluva yhdysvaltalainen Whitney on vuoden 2001 alussa toimintansa aloittanut kommandiittiyhtiö, joka tekee sijoituksia kasvavan pääoman, velkarahoitteisten yritysostojen ja uudelleenjärjestelyjen tilanteissa, tarjoaa lyhytaikaisia ennakkosuorituksia ja tilapäisrahoitusta sijoitusyhtiöille sekä sijoittaa rahastoihin. Whitneyn ainoa vastuunalainen yhtiömies on yhdysvaltalainen Whitney Equity Partners V, LLC.

Outdoor toimii Pure Fishing Inc.:n (Pure Fishing) holdingyhtiönä, eikä se harjoita muuta taloudellista toimintaa. Pure Fishing ja sen tytäryhtiöt harjoittavat kalastusvarusteiden kuten kalastusvapojen, kelojen, avokelojen, siimojen, vieheiden, syöttien, vilkkuvien lusikkauistinten, kalastusvaatetuksen ja muiden kalastusvarusteiden valmistamista, markkinointia ja jakelua maailmanlaajuisesti. Sen tuotemerkkejä ovat Abu Garcia, Berkley, Fenwick, Johnson, Mitchell, Spider ja Red Wolf. Pure Fishing jakelee tuotteita maailmanlaajuisesti itsenäisten kauppiaiden, urheiluvälineketjujen sekä kansallisten vähittäismyyjien, tukkukauppiaitten ja jakelijoiden kautta. Pure Fishing Finland Oy huolehtii tuotteiden jakelusta Suomessa. Pure Fishing Finland Oy:llä on Suomessa myyntikonttori, markkinointitoimintaa ja huolto- ja varaosapalvelua.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Whitneyn maailmanlaajuinen liikevaihto on [yli 2 miljardia][1] euroa. Pure Fishingin maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 234 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoituksen mukaan relevantit hyödykemarkkinat ovat kalastusvarusteiden markkinat, jotka kattavat kalastusvavat, kelat, avokelat, kalastussiimat, keinotekoiset syötit ja kalastustarvikkeet. Ilmoituksen mukaan mainitut kalastusvarusteiden segmentit eivät muodosta erillisiä relevantteja hyödykemarkkinoita, koska kalastajat tarvitsevat täydellisen valikoiman kalastusvarusteita ja -tarvikkeita voidakseen harrastaa kalastusta. Ilmoituksen mukaan eri kalastusvarusteiden välinen tarjonnan korvaavuusaste on suuri ja jälleenmyyjät ovat kiinnostuneita yrityksistä, jotka tarjoavat täyden valikoiman tuotteita. Maantieteelliset markkinat ovat ilmoituksen mukaan maailmanlaajuiset, koska myynti tapahtuu maailmanlaajuisesti tavarantoimittajien maantieteellisestä sijainnista riippumatta, eikä kalastusvarusteiden valmistuksen ja myynnin markkinoille pääsylle ole esteitä.

Ilmoituksen mukaan mikään Whitneyn määräysvallassa olevista yrityksistä ei harjoita liiketoimintaa, joka olisi Pure Fishingin liiketoiminnan kanssa päällekkäistä tai siihen nähden vertikaalisessa suhteessa. Ilmoituksen mukaan Pure Fishingin markkinaosuus kalastusvarusteiden tukkukaupassa on Suomessa [10–20] %. Ilmoituksen mukaan Pure Fishingin markkinaosuus ei ylitä Suomessa [20–30] % millään kalastusvarustesegmentillä.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Pure Fishingillä on Suomessa useita kilpailijoita, mm. Normark Suomi Oy, OPM Kalastustarvike Oy, Kalastuskolmio Oy, Nordic Sports Finland Oy ja Eloranta Oy. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Whitney V, L.P. hankkii määräysvallan Outdoor Technologies Corporationissa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeissa merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.