Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.6.2003

Diaarinumero

461/81/2003

Osapuolet

Siemens Betailigungsverwaltung GmbH / Danfoss-konsernin virtausmittausliiketoiminta

Asian vireilletulo

Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH (jäljempänä Siemens GmbH) on 30.5.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Danfoss-konsernin virtausmittausliiketoiminnan (jäljempänä virtausmittausliiketoiminta).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Siemens GmbH kuuluu Siemens-konserniin. Konsernin liiketoiminta koostuu seuraavista liiketoiminta-alueista: informaatio ja viestintä, automaatio ja ohjaus, energiantuotanto, raideliikenne, terveydenhoitolaitteet, valaistus sekä rahoitus ja kiinteistöt.

Danfoss on kansainvälinen konserni, joka harjoittaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä tuottaa mekaanisia ja sähköisiä komponentteja useille teollisuuden aloille. Virtausmittausliiketoiminta kehittää, tuottaa ja toimittaa virtausmittauslaitteita. Liiketoimintaan kuuluu maailmanlaajuisesti noin 450 työntekijää ja sen varat koostuvat pääasiassa tuotantolaitoksista ja varastoissa olevista tavaroista. Danfossin Flow Business Sales Unit -niminen osasto harjoittaa virtausmittausliiketoimintaa Suomessa suomalaisen myyntiyhtiön Oy Danfoss Ab:n kautta. Toiminta Suomessa sisältää teollisuuden tarpeisiin soveltuvien sähköisten virtausmittareiden myynnin, markkinoinnin ja palveluntarjonnan. Kohdeyhtiöllä ei ole valmistus- taikka tutkimus- ja kehitystoimintaa Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Siemens-konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 84 miljardia euroa tilikaudella 2001/2002. Danfoss-konsernin virtausmittausliiketoiminnan yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin [alle 100][1] miljoonaa euroa tilikaudella 2002. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan relevantit tuotemarkkinat käsittävät virtausmittaustoiminnan. Virtausmittauslaitteet muodostavat niin sanottujen kenttämittauslaitteiden alaryhmän. Kenttämittauslaitteet ovat osa prosessiautomaatiolaitteita, joilla mitataan fysikaalisia suureita kuten painetta, lämpötilaa, virtausnopeutta ja nestepitoisuutta. Virtausmittarilaitteita käytetään kaikkialla missä virtaavaa ainetta, kuten vettä tai kaasua mitataan. Virtausmittarilaitteiden käytössä hyödynnetään eri mittaustekniikoita, joita ovat: Coriolis, Ultraääni, MID, Vortex, Piirtoumien aiheuttamien paineenvaihteluiden mittaus, Avoin kanava ja Turbiini. Nämä erilaiset tekniikat eivät ilmoittajan mukaan muodosta erillisiä alamarkkinoita, koska mitään niistä ei käytetä yksinomaan tietyllä teollisuuden alalla ja koska ne ovat suuressa määrin keskenään korvattavissa. Myöskin eri valmistajat saattavat suositella eri tekniikoita samaan mittaustarpeeseen. Ilmoittajan mukaan keskittymän markkinaosuus virtausmittausmarkkinoilla Suomessa on noin [5–15] %. Vaikka eri tekniikat huomioitaisiin erillisinä alasegmentteinä, ei osapuolten mukaan niiden markkinaosuudessa olisi merkittävää kasvua. Osapuolten käsityksen mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat ainakin Euroopan laajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppasopimuksessa sovitun kilpailukiellon, jonka mukaan myyjä ja sen tytäryhtiöt sitoutuvat olemaan harjoittamatta suoraan tai epäsuorasti liiketoimintaa millään alueella, joka suoraan tai epäsuorasti kilpailee luovutetun liiketoiminnan kanssa […] ajan sopimuksen täytäntöönpanosta. […]. Ilmoittajan mukaan kilpailukielto liittyy suoraan suunnitellun transaktion toteuttamiseen ja on tarpeellinen sen toteuttamiseksi, koska ostajalle siirtyy kaupassa paljon goodwill-arvoa, patentteja ja taitotietoa.

Edelleen ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppasopimuksessa sovitun rekrytointikiellon, jonka mukaan myyjä ja sen tytäryhtiöt sitoutuvat olemaan suoraan tai epäsuorasti viemättä, palkkaamatta, yrittämättä houkutella, tarjoamatta työpaikkaa, hyväksymättä työhakemusta tai tekemättä sopimusta eriteltyjen avainhenkilöiden kanssa ilman ostajan ennakkohyväksyntää […] ajan sopimuksen täytäntöönpanosta. Ilmoittajan mukaan rekrytointikielto liittyy suoraan suunnitellun transaktion toteuttamiseen ja on tarpeellinen sen toteuttamiseksi, koska kaupassa siirtyvällä henkilökunnalla on taitotietoa, joka on tarpeellista hankkijalle, jotta se voisi harjoittaa siirtyvää liiketoimintaa.

Koska järjestelyllä hankittavan uuden teknologian implementointi vie Siemensin 16.6.2003 antaman lisäselvityksen mukaan vähintään […], Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksena […] pituisena. Rekrytointikiellon Kilpailuvirasto hyväksyy esitetysti […] pituisena. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin ennen kaupan toteuttamista. Kilpailuviraston aiemman tapauskäytännön mukaisesti rekrytointikielto voi koskea ainoastaan johto- ja avainhenkilöiden aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Siemens Betailigungsverwaltung GmbH hankkii Danfoss-konsernin virtausmittausliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon ja rekrytointikiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeissa oleva tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.