Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.6.1999

Diaarinumero

472/81/1999

Osapuolet

Nordic Capital III Limited / Nycomed Amersham Norge AS

Yrityskaupan ilmoittaja

Nordic Capital III Limited, Jersey

Hankinnan kohde

Nycomed Amersham Norge AS:n Pharma-liiketoiminta (Nycomed Danmark A/S)

Asian vireilletulo

Nordic Capital III Limited (jäljempänä NC) on ilmoittanut 26.5.1999 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 11 c §:n mukaisesti Nycomed Amersham Norge AS:n (jäljempänä Nycomed Amersham Norge) kanssa 14.5.1999 sovitusta kaupasta, jossa Nycomed Amersham Norgen Pharma-liiketoiminta myydään NC:lle.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Hankinnan kohde eli Pharma-liiketoimintaryhmä toimii resepti- ja käsikauppalääkkeiden, laboratoriodiagnostisten (in vitro) tuotteiden sekä terveydenhoitotuotteiden valmistamisessa ja markkinoinnissa. Sen tärkeimmät markkina-alueet ovat Pohjois- ja Itä-Euroopassa ja sillä on tytäryhtiö myös Suomessa, Oy Nycomed Ab. Kaupan jälkeen Nycomed Amersham Norge jatkaa toimintaa kahdella toimialalla eli bioteknologisissa sovellutuksissa (Amersham Pharmacia Biotech) ja lääketieteellisessä kuvantamisessa (Imaging).

NC on pääomasijoitusyhtiö. Sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvat Nordic Capital Holding SA, NC III Ltd., NC Advisory Ab ja Essex Ab-ryhmä.

Nycomed Danmarkin omistukseen siirretään hankinnan kohteena olevan Pharma-liiketoimintaan kuuluvat yhtiöt. Nycomed Danmarkia hallinnoidaan tätä tarkoitusta varten perustetun Nordic Capital Danmark A/S -holdingyhtiön avulla, joka myös toimii teknisesti sopimusosapuolena Nycomed Danmarkin puolesta. Nordic Capital Danmark A/S:n puolestaan omistavat Nycomed Amersham Benelux B.V. (31,1 %), joka on myyjän eli Nycomed Amersham Norgen tytäryhtiö ja NC (68,9 %).

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää liitännäisrajoitukseksi yrityskaupan yhteydessä sovittuja kilpailukieltolausekkeita. Ensinnäkin myyjä eli Nycomed Amersham Norge on sitoutunut pidättäytymään kilpailusta Nordic Capital Danmark A/S:n kanssa […][1] vuoden aikana sopimuksen allekirjoittamisesta tai niin kauan kuin Nycomed Amersham Norge -yritysryhmä omistaa vähintään […] prosenttia Nycomed Danmarkin osakkeista. Kilpailukielto koskee kaupan kohteena olevaa Nycomed Pharma -yritysryhmän liiketoimintaa sellaisena kuin sitä harjoitettiin sopimuksen allekirjoittamishetkellä. Sopimukseen sisältyy Nycomed Amersham Norge -yritysryhmää ja Nordic Capital Danmark A/S -yritysryhmää sitova vastavuoroinen rekrytointikielto, joka on voimassa samoin ehdoin kuin varsinainen kilpailukielto.[2] Toiseksi ostaja eli Nordic Capital Danmark A/S on sitoutunut olemaan kilpailematta myyjälle jäävän Imaging-liiketoiminnan kanssa niin kauan kuin Amersham Benelux BV (eli Nycomed Amersham Norge) omistaa enemmän kuin […][3] prosenttia Nordic Capital Danmark A/S:n osakkeista. Sopimukseen sisältyy saman ajan voimassa oleva Nordic Capital Danmark A/S:aa sitova rekrytointikielto.[4] Maantieteellisesti sopimukset on rajattu koskemaan niitä alueita, joilla sopimusosapuolet harjoittivat kilpailukiellon alaista liiketoimintaa sopimusten allekirjoittamishetkellä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa. NC hankkii kilpailunrajoituslain 11 §:n 1. momentin 2. kohdan tarkoittamalla tavalla liiketoiminnan Nycomed Amersham Norgelta.

Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät. NC:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukaan noin 703 milj. mk. Nycomed Amersham Norgelta ostettujen liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli tilikaudella 1998 noin 2,4 miljardia markkaa.

Hankinnan kohteeseen kuuluvaa liiketoimintaa harjoitetaan kilpailunrajoituslain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Yrityskaupan kohteen valmistamat tuotteet voidaan jakaa laboratoriodiagnostisiin tuotteisiin sekä terveydenhoitotuotteisiin ja lääkkeisiin, jotka on edelleen mahdollista jakaa Europharma-luokituksen mukaisesti kolmeen alaryhmään eli resepti- ja käsikauppalääkkeisiin ja apteekeissa myytäviin tuotteisiin, jotka eivät kuitenkaan ole lääkkeitä, kuten esimerkiksi eräät laihdutusvalmisteet. Suomessa kaupan kohteen tunnetuimmat kauppanimet ovat Calcichew, jonka markkinaosuuden on arvoitu olevan [50–60][5] prosenttia (Europharma-luokitus A12A kalsiumtuotteet, käsikauppalääke) ja Nutrilet, jonka markkinaosuuden on arvoitu olevan [40–50] prosenttia (Europharma- luokitus W062, apteekeissa myytävät laihdutusvalmisteet). Hankinnan kohteen Suomesta kertynyt liikevaihto oli vuonna 1998 noin […][6] milj. mk.

Kilpailuvirasto ei kuitenkaan ole tässä päätöksessä määritellyt tarkasti relevantteja hyödyke- tai maantieteellisiä markkinoita, koska kilpailuongelmia synny kapeimmallakaan tavalla määritellyillä markkinoilla.

NC ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvat yritykset eivät harjoita liiketoimintaa samalla alalla kuin Nycomed Danmark.

Suomalaiset kilpailijat ja asiakkaat, joita Kilpailuvirasto kuuli yrityskaupasta, eivät kertoneet järjestelyllä olevan haitallisia kilpailuvaikutuksia Suomessa.

Liitännäisrajoitukset

Myyjälle asetetun kilpailu- ja rekrytointikiellon sisältöä ja kestoaikaa voidaan pitää kohteen liiketoiminnan arvon siirtymiseksi välttämättömänä. Yrityskaupassa siirtyy liiketoiminnan asiakaspiirin ja maineen ohella myös sellaista taitotietoa, jota hankkijalla ei ollut ennen yrityskauppaa ja jota ei voida pitää vähäisenä.

Ostajalle asetetun kilpailu- ja rekrytointikiellon osalta yrityskaupan ilmoittaja ei ole esittänyt sellaisia erityisiä perusteita, joiden vuoksi tämä ehto olisi välttämätön yrityskaupan toteutumiselle.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nordic Capital III Limited hankkii Nycomed Amersham Norge AS:n Pharma-liiketoiminnan.

Kilpailuvirasto hyväksyy tämän päätöksen sivulla 1 yksilöidyt kilpailunrajoitukset yrityskaupan liitännäisrajoituksina lukuunottamatta ostajalle asetettua Imaging-liiketoimintaa koskevaa kilpailukieltoa ja samassa yhteydessä sovittua rekrytointikieltoa.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Deed of Warranty and Undertaking, kohdat 17.1. ja 17.2.

[3] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Shareholders’ Agreement, kohta 22.1.

[5] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[6] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.