Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

4.6.2001

Diaarinumero

475/81/2001

Osapuolet

Lohja Rudus Oy Ab / JT-Betoni Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 15.5.2001 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Lohja Rudus Oy Ab (jäljempänä Lohja Rudus) hankkii JT-Betoni Oy:n (jäljempänä JT-Betoni) betoni- ja kiviainesliiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Lohja Rudus harjoittaa valmisbetonin ja kiviainesten sekä ympäristöteknologiatuotteiden ja -palveluiden valmistusta ja myyntiä. Yhtiö harjoittaa Suomessa liiketoimintaa noin 30 eri paikkakunnalla. Sillä on eri puolilla Suomea yhteensä 45 betoniasemaa. Lohja Rudus kuuluu kansainväliseen rakennusaineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja markkinointiin erikoistuneeseen CRH-konserniin, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sementti, kiviainekset ja valmisbetoni.[1] Suomessa samaan konserniin kuuluu myös Suomen ainoa sementinvalmistaja Finnsementti Oy.

JT-Betoni harjoittaa pääasiallisesti valmisbetonin valmistusta. Tämän lisäksi se harjoittaa vähäisessä määrin valmisbetonin pumppausta [ ][2] sekä betonituotteiden ja -elementtien valmistusta. Yhtiöllä on betoniasemat Reisjärvellä ja Viitasaarella. Sillä on myös kiviainesalue, jota se käyttää ainoastaan omiin tarpeisiinsa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Lohja Rudus kuuluu CRH-konserniin, jonka maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2000 noin 53 miljardia markkaa. JT-Betonin liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella vuonna 2000 oli [alle 10] miljoonaa markkaa. Kun hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan edeltävän kahden vuoden aikana samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, hankinnan kohteen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa[3]. Hankittua liiketoimintaa harjoitetaan Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupalla on vaikutusta valmisbetonin valmistuksen markkinoilla Jyväskylän pohjoispuolella sijaitsevalla Pyhäsalmi-Reisjärvi-Viitasaari -alueella, jolla JT-Betoni harjoittaa liiketoimintaansa. Lohja Ruduksen arvion mukaan alueella tuotettiin vuonna 2000 valmisbetonia noin [250.000–400.000] m3. Valmisbetoniasemien toiminta on yleensä paikallista, koska kuljetuskustannukset muodostavat suuren osan tuotteen kokonaishinnasta ja tuotteen laatu kärsii pitkän kuljetuksen aikana. Yksittäisen betoniaseman toiminta-alue rajoittuu noin 50 kilometrin säteeseen betoniasemasta eli tässä tapauksessa Pyhäsalmi-Reisjärvi-Viitasaari -alueelle.

Lohja Ruduksen mukaan sen markkinaosuus valmisbetonimarkkinoilla Suomessa oli vuonna 2000 [alle 50] %. Pyhäsalmi-Reisjärvi-Viitasaari -alueella sen markkinaosuus valmisbetonin osalta on kuitenkin vain [alle 15] %. JT-Betonin markkinaosuus sanotulla alueella on ilmoittajan mukaan alle [10] %. Lohja Rudus on samoihin aikoihin JT-Betonin hankinnan kanssa ostanut samalla alueella sijaitsevan Betoni-Kärjä Oy:n osakekannan, jonka markkinaosuus alueen valmisbetonituotannosta on ilmoittajan mukaan [alle 10] %.[4] Pyhäsalmi-Reisjärvi-Viitasaari -alueella on Lohja Ruduksen kanssa hankintojen jälkeenkin samassa kokoluokassa olevia kilpailijoita kuten Lujabetoni Oy ja Lemminkäinen Oy sekä lukuisa joukko pienempiä kilpailijoita. Alalle tulo on helppoa, eikä se vaadi suuria investointeja.

Osa Kilpailuviraston kuulemista lausunnonantajista vastusti yrityskauppaa. Lohja Rudus saa heidän mielestään huomattavan kilpailuedun siitä, että sillä on hallussaan valmisbetonin valmistukseen tarvittavia raaka-ainelähteitä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskaupalla ei kuitenkaan ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia valmisbetonimarkkinoilla Suomessa tai Pyhäsalmi-Reisjärvi-Viitasaari -alueella toiminnan paikallisen luonteen, kaupan kohteen pienen koon sekä alueella toimivien kilpailevien vaihtoehtojen vuoksi. Kilpailuviraston selvitykset eivät viittaa siihen, että nyt käsiteltävänä oleva yrityskauppa synnyttäisi tai vahvistaisi Lohja Rudukselle kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla tai niiden olennaisella osalla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja on hakenut liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjä ei [ ] aikana kaupan solmimisesta lähtien harjoita kaupan kohteena olevan liiketoiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa Suomessa. Ilmoittajan mukaan kilpailukielto on välttämätön, jotta kaupan kohteen arvo siirtyy kokonaisuudessaan ostajalle.

Esitettyä kilpailukieltoa voidaan Kilpailuviraston arvion mukaan pitää perusteltuna muun muassa sen vuoksi, että kaupassa siirtyy asiakaspiiri. Kilpailukielto voi kuitenkin koskea ainoastaan Pyhäsalmi-Reisjärvi-Viitasaari -aluetta, jolla myyjä on harjoittanut kaupan kohteena olevaa liiketoimintaa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Lohja Rudus Oy Ab hankkii JT-Betoni Oy:n betoni- ja kiviainesliiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy haetun kilpailukiellon liitännäisrajoitukseksi, kuitenkin siten, että se voi koskea ainoastaan sitä maantieteellistä aluetta ja niitä tuotemarkkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin yrityskaupan toteuttamishetkellä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] CRH on 1.2.2001 sopinut Addtek International Oy:n (Addtek) osakekannan ostamisesta. Kauppa on ehdollinen ja edellyttää mm. Euroopan komission hyväksyntää. Addtek on betonielementtejä valmistava yritys, joka harjoittaa Suomessa liiketoimintaa PCE Engineeringin ja Addtek Research and Development Oy Ab:n sekä 50 %:sesti omistamansa Parma Betonila Oy:n kautta.

[2] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Hankinnan kohteen liikevaihtoa laskettaessa huomioidaan Addtekin Suomessa liiketoimintaa harjoittavien yritysten liikevaihdot, sillä Addtekin yritysryhmään kuuluvista yhtiöistä Parma Betonila Oy harjoittaa vähäisessä määrin valmisbetonin valmistusta (ks. tarkemmin Kilpailuviraston lausunto 16.3.2001 dnro 194/81/01). Lohja Rudus on lisäksi kahden vuoden aikana tehnyt sitovat sopimukset useiden pienehköjen valmisbetoniasemien sekä valmisbetonin pumppausta harjoittavan yhtiön hankinnasta, joiden liikevaihdot on myös huomioitava hankinnan kohteen liikevaihtoa määritettäessä.

[4] Ks. Kilpailuviraston päätös dnro 476/81/01.