Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.6.2002

Diaarinumero

476/81/2002

Osapuolet

PAI Management SAS, Sodiaal International SA / Sodima International SA

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 27.5.2002 ilmoitettu yrityskauppa, jossa PAI Management SAS (”PAI”) ja Sodiaal International SA (”Sodiaal International”) hankkivat yhteisen määräysvallan Sodima International SA:ssa (”Sodima”). Yrityskaupassa PAI hankkii itselleen 50 prosentin omistusosuuden Sodimassa. Tähän saakka Sodiaal Internationalilla on ollut Sodimassa yksinomainen määräysvalta.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

PAI on Ranskan kansallisen pörssivalvontakomission hyväksymä osakeyhtiö (SAS, Société par Actions Simplifiée). Yhtiö kuuluu BNP-Paribas -konserniin, joka on on Ranskan suurin pörssinoteerattu pankkiryhmä. PAI:n tehtävänä on a) neuvoa BNP-Paribasta sen osakesalkun hallinnassa ja b) hallinnoida tai avustaa eri sijoitusrahastoja (tähän mennessä PAI LBO Fund ja PAI Europe III).

Sodiaal International valmistaa ja myy tuoremaitotuotteita, juustoja sekä maitoa. Sodiaal International on osa Sodiaal SA -ryhmää (”Sodiaal”), joka on ranskalainen osuuskuntamuotoinen maitotuotealan yritys.

Hankinnan kohde Sodima on osakeyhtiö, joka valmistaa tuoremaitotuotteita (mm. jogurtit, ranskankermat, tuorejälkiruuat ja tuorejuustot). Suomessa Sodimalla on yhteisyritys Valion kanssa. Sodima omistaa 51 % Yoplait Valio Nord Oy:stä, joka toimii Yoplait-tuotteiden markkinointiyhtiönä Suomessa. Yoplait Valio Nord Oy:n tuotteita ovat jogurtit, tuorejuustot ja jälkiruokatuotteet.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

PAI:n ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2001 arviolta noin 60 miljardia euroa. Sodiaal Internationalin ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa. Yritysjärjestelyssä ei ole kysymys yhteisönlaajuisesta keskittymästä, sillä kunkin keskittymän osapuolen omasta EY:n alueelta kertyneestä liikevaihdosta yli kaksi kolmasosaa kertyy Ranskasta. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, joten yritysjärjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

PAI:lla ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvilla yhtiöillä ei ole päällekkäisiä liiketoimintoja Sodiman kanssa. Tuoremaitotuotteiden ala on ainoa, jolla yritysjärjestelyllä on vaikutusta. Muut alat, joilla Sodiaal toimii (juustot ja maito) eivät kuulu yritysjärjestelyn piiriin. Ilmoittajien mukaan järjestelyllä ei ole myöskään vertikaalisia tai monialavaikutuksia. Vuonna 2001 tuoremaitotuotteita myytiin Suomessa noin 88,4 miljoonaa kiloa, noin 188 miljoonaa euron arvosta. Yoplait-tuotteiden markkinaosuus oli [alle 5] prosenttia[1]. Merkittävimmät toimijat tuoremaitotuotteiden markkinoilla Suomessa ovat Valio, Ingman sekä Danone.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan liitännäisrajoituksena esitetään hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jossa PAI ja Sodiaal vastavuoroisesti sopivat, etteivät ne harjoita toimintaa Sodiman toimialalla. Ehdotettu kilpailukielto kuuluu seuraavasti:

”Sodiaal sitoutuu olemaan harjoittamatta tuoremaitotuotteiden valmistusta ja myyntiä sekä tänään että tulevaisuudessa, lukuun ottamatta toimintaa Yoplait Francen[2] tai määrätyn tytäryhtiön välittäjänä tietyissä tapauksissa.

PAI:n hallinnoimat rahastot sitoutuvat olemaan harjoittamatta tuoremaitotuotteiden valmistusta ja myyntiä niissä Euroopan unionin ja Euroopan vapaakauppa-alueen (EFTA) maissa, joissa Sodima SAS:lla[3] on toimintaa (sen hallinnoimien yhtiöiden tai tavaramerkkien tai tietotaitolisenssien kautta).

Kilpailukiellon ajallinen ulottuvuus on […] vuotta sopimuksen toteutumisesta lähtien. Se ei kuitenkaan astu koskaan voimaan, ellei se ole astunut voimaan 31.7.2002 mennessä ja missään tapauksessa se ei ole voimassa Yoplait SAS:n[4] toiminnan päättymisen jälkeen. Jos kilpailukielto ei astu voimaan, sen vaikutukset lakkaavat eikä sillä tule olemaan vaikutuksia myöskään tulevaisuudessa.”

Ilmoittajien asiamieheltä saadun tiedon mukaan kilpailukiellon lopullinen muotoilu oli vielä yrityskauppapäätöksen laatimisen hetkellä avoin, eikä ratkaisua kilpailukiellon kestosta ollut saavutettu. Kilpailukieltoa perustellaan sillä, että yrityskaupan toteutumisen jälkeen PAI ja Sodiaal International käyttävät yhdessä määräysvaltaa Sodimassa. Ilmoittajien mukaan kilpailukiellolla on tarkoitus välttää tilanne, jossa Sodiaal tai PAI toisivat markkinoille tuotteita, jotka kilpailisivat Sodiman tuotteiden kanssa, mikä taas olisi omiaan vaikeuttamaan Sodiman mahdollisuuksia kehittää omia toimintojaan. Kilpailukiellolla suojataan emoyhtiöiden etua yhteisyrityksessä sellaisilta kilpailutoimenpiteiltä, jotka muun muassa emoyhtiöiden etuoikeutettu pääsy yhteisyritykselle siirrettyyn tai sen kehittämään taitotietoon ja liikearvoon mahdollistaa. Ilmoittajien mukaan kilpailukielto liittyy suoraan keskittymän toteuttamiseen ja on sen kannalta välttämätön.

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyä kilpailukieltoa voidaan niin ajallisen kuin asiallisen kestonsa osalta pitää kohtuullisena. Kilpailukielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoituksena myös […] vuoden ajaksi, kuitenkin korkeintaan niin pitkäksi ajaksi, kuin PAI ja Sodiaal International (tai niiden yritysryhmään kuuluva yritys) ovat yhteisyrityksen osakkaina.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa PAI Management SAS ja Sodiaal International SA hankkivat yhteisen määräysvallan Sodima International SA:ssa. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy suunnitellun kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksena.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Yoplait France SAS on vastaperustettu Sodiman (yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Yoplait SAS) ranskalainen tytäryhtiö, joka hankkii omistukseensa ne tuoremaitotuoteliiketoiminnat, jotka ovat tällä hetkellä Sodiaal Internationalin hallinnassa Ranskassa sekä Yoplait´n Ranskassa rekisteröidyt tavaramerkit. Yoplait France SAS:sta tulee osa Sodiman johtamaa uutta ranskalaista verotusryhmää.

[3] Yrityskaupassa Sodiman ulkomaan liiketoiminnot liitetään Sodima SAS:aan, joka on Sodiman vastaperustettu ranskalainen tytäryhtiö.

[4] Sodiman nimi muuttuu Yoplait SAS:ksi yrityskaupan closingin jälkeen.