Metsäliitto Osuuskunta, Suomen valtio / Vapo Oy

Päivämäärä

5.1.2005

Diaarinumero

48/81/2004

Osapuolet

Metsäliitto Osuuskunta, Suomen valtio / Vapo Oy

Asian vireilletulo

Metsäliitto Osuuskunta ja Suomen valtio ovat toimittaneet 12.11.2004 Kilpailuvirastolle ilmoituksen yrityskaupasta, jossa Metsäliitto Osuuskunta hankkii yhteisen määräysvallan Suomen valtion kanssa Vapo Oy:ssä.

Yrityskauppa täyttää Euroopan komission yrityskeskittymien valvontaan liittyvät ilmoitusvelvollisuuden kriteerit. Osapuolet ovat perustellulla lausunnolla neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti pyytäneet komissiolta, että Kilpailuvirasto käsittelisi kaupan komission sijasta. Komissio on suostunut pyyntöön 4.11.2004 eikä Kilpailuvirasto vastustanut käsittelyn siirtoa.

Kilpailuvirasto on päätöksellään 13.12.2004 siirtänyt asian kilpailunrajoituslain 11 e §:n mukaiseen jatkokäsittelyyn.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Metsäliitto Osuuskunta on Metsäliitto-Yhtymän emoyhtiö. Osuuskunnan muodostavat yli 130 000 yksityistä metsänomistajaa, jotka omistavat noin 47 % Suomen yksityismetsistä. Metsäliitto Osuuskunta muodostaa yhdessä tytär- ja osakkuusyritystensä kanssa Metsäliitto-Yhtymän (”Metsäliitto”). Yhtymän paperi- ja kartonkiteollisuus on keskitetty M-real -konserniin, selluteollisuus Botnia-konserniin ja mekaaninen metsäteollisuus Finnforest-konserniin. Lisäksi Metsä Tissue Oy tuottaa pehmopaperituotteita. Metsäliitto toimii sahateollisuuden, paperin, kartongin ja sellun valmistuksessa sekä puun hankinnassa.

Biowatti Oy (”Biowatti”) on Metsäliittoon kuuluva valtakunnallinen bioenergiayhtiö. Se hankkii, tuottaa ja markkinoi puupolttoaineita pääosin voima- ja lämpölaitoksille. Biowatin pääasiallisia puupolttoaineita ovat purut, kuoret, hakkeet, kutterilastut, metsätähde ja puupelletit.

Vapo-konserni (”Vapo”) koostuu emoyhtiö Vapo Oy:stä, johon kuuluvat Vapo Oy Energian puupolttoaineiden ja energiaturpeiden tuotanto, Vapo Voiman lämmön ja sähkön tuotanto sekä Vapo Oy Biotechin ympäristöliiketoiminta. Tytärkonserni Vapo Timber Oy jalostaa puuta ja Kekkilä Oyj valmistaa ja markkinoi kasvualustoja ja lannoitteita. Vapo Oy Energia on merkittävä kotimaisten biopolttoaineiden, ympäristöturpeen ja pelletin toimittaja. Biopolttoaineiden toimitukset vuonna 2003 olivat 25 TWh. Vapon sähkön ja lämmön tuotanto erotettiin elokuun 2003 alussa Vapo Energiasta omaksi toimialakseen, Vapo Voimaksi. Ennen tätä yritysjärjestelyä Vapo Oy:n osakkeista on Suomen valtio omistanut 66,66 % ja Metsäliitto Osuuskunta 33,34 %. Järjestelyssä Metsäliiton omistusosuus Vapossa nousee 49,9 prosenttiin ja Suomen valtio sekä Metsäliitto käyttävät yhteistä määräysvaltaa Vapossa.

Aiemmat asiaan liittyvät päätökset

Metsäliitto ja Suomen valtio ilmoittivat 20.12.2000 Euroopan komissiolle nyt suunniteltua järjestelyä vastaavan yhteisyritysjärjestelyn. Tuolloin Kilpailuvirasto pyysi komissiota siirtämään yrityskaupan osittain tutkittavakseen. Kilpailuvirasto käsitteli asian energiaturpeen ja puupolttoaineiden osalta ja komissio sahatavaran ja puunhankinnan osalta. Kilpailuvirasto hyväksyi kaupan 8.3.2001, mutta asetti sen toteuttamiselle ehtoja[1]. Komissio hyväksyi kaupan 8.2.2001 puunhankinnan ja sahatavaran markkinoiden osalta[2]. Suomen valtio ja Metsäliitto pyysivät 21.12.2001 Kilpailuvirastoa muuttamaan kaupan ehtoja, koska keskittymästä irrotettaville osille ei ollut löytynyt kiinnostuneita ostajia. Myöhemmin, 19.3.2002, kaupan osapuolet kuitenkin ilmoittivat tehneensä uuden esisopimuksen Vapon osakkeiden kaupasta siten, että Kilpailuviraston päätöksessä tarkoitettu kauppa purkautui.

Kilpailuviraston päätös asiasta 8.3.2001 energiaturpeen ja puupolttoaineiden osalta

Lähtökohtana viraston arviossa oli Vapon määräävä markkina-asema energiaturpeen markkinoilla ja Vapon sekä Metsäliittoon kuuluvan Biowatti Oy:n toiminta puupolttoaineiden markkinoilla. Kilpailuvirasto katsoi tuolloin, että puupolttoaineet ovat käytännössä ainoa turpeen kanssa kilpaileva energiamuoto.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa olisi ilman ehtoja johtanut kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman vahvistumiseen turpeen markkinoilla ja määräävän markkina-aseman syntymiseen puupolttoaineiden markkinoilla. Yrityskaupan hyväksymisen keskeisenä ehtona oli se, että Vapo luopuu käytännössä kokonaan konsernin ulkopuolisista puupolttoaineen raaka-ainehankinnoista ja puupolttoainetoimituksista Suomessa. Metsäliitto puolestaan sitoutui luopumaan osasta Biowatin puupolttoaineiden toimitussopimuksia yrityskeskittymään kuulumattomien asiakkaiden kanssa sekä osasta konsernin ulkopuolisia puupolttoaineiden raaka-ainehankintoja koskevia sopimuksia. Kilpailuviraston arvion mukaan tuolloin esitetyt yrityskeskittymästä irrotettavat liiketoiminnot olisivat muodostaneet elinkelpoisen, kilpailukykyisen ja myös alueellisesti kattavan liiketoiminnallisen kokonaisuuden, jonka osuus puupolttoaineiden kokonaismarkkinoista olisi ollut noin 20–40 %.

Nyt ilmoitettu järjestely eroaa aikaisemmasta merkittävimmin siinä, että jäljempänä mainitulla tavalla Biowatti Oy:n nimi ja lähes kaikki sen puupolttoaineliiketoiminnot myydään Biowatin toimivan johdon perustamalle uudelle yhtiölle. Ilmoittajan mukaan tämä Biowatin puupolttoaineliiketoimintojen divestointi estää määräävän markkina-aseman syntymisen tai vahvistumisen kaikilla mahdollisilla kyseeseen tulevilla markkinoilla.

Komission päätös 8.2.2001 sahatavaran ja puunhankinnan osalta

Sahatavaran markkinoiden osalta komission päätöksessä todetaan, että osapuolten antamien tietojen mukaan yhteinen markkinaosuus ei ylitä 20 % Euroopan talousalueen laajuisilla markkinoilla tai vaihtoehtoisesti minkään yksittäisen jäsenvaltion alueella. Komission mukaan keskittymä ei tuolloin luonut tai vahvistanut määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena tehokas kilpailu estyisi merkittävästi Euroopan talousalueella tai sen huomattavalla osalla sahatavaran markkinoilla.

Puunhankinnan osalta komissio totesi, että muun muassa ottaen huomioon Vapon marginaalisen osuuden puunhankinnassa Suomessa, ilmoitettu keskittymä ei luo tai vahvista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena tehokas kilpailu estyisi merkittävästi Euroopan talousalueella tai sen huomattavalla osalla.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yritysjärjestely

Nyt käsillä olevassa järjestelyssä Metsäliiton omistusosuus Vapossa nousee nykyisestä 33,34 prosentista 49,9 prosenttiin. Osakassopimuksessa Metsäliitolle annettavien veto-oikeuksien ja hallintopaikkojen johdosta Vapo siirtyy Metsäliiton ja Suomen valtion yhteiseen määräysvaltaan.

Metsäliiton maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 8,32 miljardia euroa ja Vapon vastaavasti noin 472 miljoonaa euroa. Metsäliiton liikevaihdosta vuonna 2003 noin 1,016 miljardia euroa kertyi Suomesta ja Vapon liikevaihdosta vastaavasti noin 310 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, yhteisyritys hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan ja komissio on suostunut kaupan siirtoon Kilpailuviraston käsiteltäväksi, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Järjestelyyn liittyen Metsäliiton omistaman Biowatin nimi ja lähes kaikki liiketoiminnot myydään Biowatin toimivan johdon perustamalle uudelle yhtiölle (MBO-kauppa). Tähän järjestelyyn ei kuulu Biowatin pellettiliiketoiminta, joka myydään Vapolle, eikä kaikki Metsäliiton sisäiseen prosessisivutuotteiden käyttöön liittyvä liiketoiminta, josta osa siirtyy Metsäliitolle. Samassa yhteydessä Biowatti on tehnyt puupolttoaineiden raaka-aineita koskevia toimitussopimuksia Metsäliiton ja sen yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden kanssa. Näiden toimitussopimusten perusteella Metsäliitto ja sen yritysryhmään kuuluvat yhtiöt sitoutuvat toimittamaan raaka-aineita Biowatille vuoteen […][3] asti. Biowatti hankkii tällä hetkellä merkittävästi raaka-aineita myös Metsäliiton ulkopuolelta ja toimitussopimukset eivät rajoita näitä hankintoja.

Metsäliiton yritysryhmään kuuluva Finnforest Oyj on myynyt voimalaitoksensa perustettavalle energiayhtiölle, josta Vapo […] % ja Finnforest […] %. Tämä uusi energiayhtiö tulee osapuolten arvion mukaan olemaan epäitsenäinen yhteisyritys. Ilmoittajan mukaan tämä voimalaitoskauppa ei kuitenkaan ole osa käsillä olevaa Metsäliitto/Vapo -kauppaa vaan erillinen järjestely.

Relevantit markkinat

Relevantit hyödykemarkkinat

Osapuolet esittävät, että kaikkia energiatuotannon raaka-aineita voidaan pitää keskenään kilpailevina tuotteina ja ne kuuluvat siten samoille tuotemarkkinoille. Osapuolet katsovat, että puupolttoaineen kanssa korvaaviksi polttoaineiksi voidaan katsoa ainakin kivihiili, öljy, maakaasu ja turve. Ilmoittajan mukaan energiantuottajien mahdollisuus valita eri polttoaineiden välillä ei koske ainoastaan laitoksen perustamisvaihetta, vaan useissa tapauksissa energiantuottajat pystyvät käyttämään useaa eri polttoainetta laitoksissaan. Osapuolten mukaan eri polttoaineiden kysynnän vaihtelu vuosittain johtuu polttoaineiden hintavaihteluista, jolloin asiakkaat siirtyvät käyttämään tuotantonsa kannalta edullisempaa polttoainetta voimalaitoksessaan. Osapuolet myös esittävät, että vaikka Kilpailuvirasto katsoisi, etteivät kaikki polttoaineet kuulu samoille markkinoille, tulee eri polttoaineiden asettama kilpailupaine huomioida arvioinnissa.

Kilpailuvirasto katsoi vuoden 2001 päätöksessään, etteivät maakaasu, polttoöljy ja kivihiili kuulu samoille relevanteille tuotemarkkinoille energiaturpeen ja puupolttoaineiden kanssa. Kilpailuvirasto on todennut päätöksessä relevanteiksi tuotemarkkinoiksi energiaturpeen, puupolttoaineiden tai yhdistetyn energiaturpeen ja puupolttoaineiden markkinat. Kilpailuvirasto jätti kuitenkin lopullisen markkinamäärittelyn päätöksessä avoimeksi. Päätöksen mukaan Kilpailuvirasto ei ollut saanut yrityskauppaselvityksen yhteydessä riittävää näyttöä siitä, että puupolttoaineista nopeasti tulisi turvetta todella korvaava eikä vain täydentävä vaihtoehto.

Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan kivihiilellä ja maakaasulla voidaan tietyin rajoituksin korvata turpeen käyttöä. Maakaasun käyttö kuitenkin rajoittuu jakeluverkon alueelle ja sekä kivihiilen että maakaasun käyttö on usein taloudellisesti epäedullista. Usein polttolaitteet on suunniteltu siten, että niissä käytetään tiettyjä pääpolttoaineita. Investointi on usein melko suuri pitkällä takaisinmaksuajalla ja näin ollen ei ole juuri mahdollisuutta pääpolttoaineen vaihtoon. Ainakin pienissä kattiloissa liikkumavaraa polttoaineesta toiseen on usein melko vähän. Useat esimerkiksi turvetta käyttävät asiakkaat pitävät muita polttoaineita lähinnä turvetta täydentävinä eivätkä korvaavina polttoaineina.

Kilpailuvirasto katsoo, ettei energiaturvetta voida kuin hyvin rajoitetusti korvata polttoöljyllä, maakaasulla tai kivihiilellä. Edelleen Kilpailuviraston arvion mukaan puupolttoaineet ja turve eivät kuulu samoille relevanteille markkinoille muiden polttoaineiden kanssa, koska näiden hyödykkeiden käyttömahdollisuudet eroavat toisistaan ja hintakehitys on osin erilainen.

Yrityskauppailmoituksessa osapuolet myös esittävät, että mikäli Kilpailuvirasto katsoo, etteivät kaikki polttoaineet muodosta yksiä merkityksellisiä tuotemarkkinoita, osapuolten käsityksen mukaan puupolttoaineet muodostavat omat merkitykselliset tuotemarkkinat, eivätkä kuulu samoille markkinoille energiaturpeen kanssa. Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan turvetta ja energiapuuta käytetään kuitenkin nykyisin yleisesti yhdessä. Puun käyttö yksinään aiheuttaa kattiloissa usein teknisiä ongelmia, joita voidaan vähentää yhteiskäytöllä. Yhteiskäyttö myös lisää polttoaineen saannin varmuutta, sillä puun saatavuusongelmia voidaan paikata turpeella, jonka saatavuus on yleensä vakaampaa. Lisäksi energiaturvetta käytetään yleisesti puupolttoaineiden hintareferenssinä. Kilpailuvirasto katsoo, että puupolttoaineet ovat ainoa polttoaineiden ryhmä, joka saattaa mahdollisesti kuulua samoille relevanteille tuotemarkkinoille energiaturpeen kanssa. Kilpailuviraston arvion mukaan tämän yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi ei kuitenkaan ole tarpeen ottaa lopullista kantaa siihen, kuuluvatko energiaturve ja puupolttoaineet samoille relevanteille tuotemarkkinoille. Kilpailuviraston näkemyksen mukaan ne kuuluvat joka tapauksessa vähintäänkin toisiaan täydentäville lähimarkkinoille, mikä seikka otetaan huomioon kilpailuvaikutusten arvioinnissa.

Yrityskaupan osapuolet katsovat, että myös puupelletit kuuluvat samoille tuotemarkkinoille muiden yllä mainittujen energiatuotannon raaka-aineiden kanssa. Puupellettien käyttökohteena ovat ilmoittajien mukaan Suomessa erityisesti pientalot ja rakennukset, joiden tehontarve vaihtelee 10 ja 400 kW:n välillä. Lisäksi puupellettejä käytetään suuremmissa voima- ja lämpölaitoksissa seostettuna muihin polttoaineisiin. Kuitenkin pellettien käyttötarkoitus ja hintakehitys verrattuna muihin puupolttoaineisiin viittaisi siihen, että ne kuuluvat eri relevanteille tuotemarkkinoille kuin muut puupolttoaineet. Kilpailuviraston arvion mukaan tämän yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi ei kuitenkaan ole tarpeen ottaa kantaa siihen, ovatko pelletit samoilla relevanteilla tuotemarkkinoilla muiden puupolttoaineiden kanssa.

Kaupan osapuolet viittaavat sahatavaramarkkinoiden markkinamäärittelyn osalta komission päätöksiin[4]. Ilmoittajien mukaan komissio on päätöksissään katsonut, että kysyntäpuolen substituutio viittaa siihen, ettei sahatavaraa voitaisi tarkastella yksinä tuotemarkkinoina, vaan että markkinat tulisi jakaa erillisiin markkinoihin eri puulajien mukaan.

Yrityskaupan osapuolet ovat erotelleet yrityskauppailmoituksessa puunhankintamarkkinat omiksi itsenäisiksi markkinoikseen. Osapuolten mukaan puunhankinnan markkinat voidaan Suomessa jakaa tukki- ja kuitupuun kauppaan. Puukauppaan on vakiintunut kaksi kauppamuotoa: pystykauppa ja hankintakauppa. Pystykaupan osuus on ilmoittajien mukaan noin 80 %. Tällöin hakkuualueella on tukki- ja kuitupuita sekä yleensä myös useita eri puulajeja. Näin ollen ilmoittajan mukaan puunhankinta muodostaa yhdet markkinat puulajeista riippumatta.

Kilpailuviraston arvion mukaan relevanttien hyödykemarkkinoiden täsmällisempi määritteleminen ei ole tarpeen nyt käsillä olevan tapauksen kilpailuvaikutusten arvioimiseksi.

Relevantit maantieteelliset markkinat

Suomessa puupolttoaineiden kuljetusalueella sijaitsee yleensä useita laitoksia, jotka käyttävät puupolttoaineita, ja laitoksilla on mahdollisuuksia valita eri puupolttoaineiden toimittajien välillä. Osapuolten mukaan puupolttoaineiden kuljetusetäisyydet vaihtelevat 20 – 200 kilometrin välillä. Esimerkiksi kuljetuskustannukset asettavat esteitä kuljettamiselle. Osapuolet ovat kuitenkin arvioineet kuljetusmatkojen pidenneen, joskin ne ovat riippuvaisia kulloinkin vallitsevasta hintatasosta. Ilmoittajan mukaan tuonti Suomen lähialueilta saattaa olla kannattavaa eri alueiden hintaerojen vuoksi ja puupolttoaineita tuodaan tästä syystä enenevässä määrin myös Suomen lähialueilta. Yrityskaupan osapuolten mukaan puupolttoaineiden relevantit maantieteelliset markkinat ovat laajuudeltaan vähintään kansalliset.

Ilmoittajien mukaan energiaturpeen kuljettaminen on kallista suhteessa sen hintaan ja keskimääräinen kuljetusmatka on noin 80 kilometriä ja yleensä turvetta ei kuljeteta yli 150 kilometrin matkoja. Energiaturvemarkkinoita ei ilmoittajien mukaan voi määritellä laitoskohtaisiksi, koska energialaitosten alueella on yleensä useita turvesoita ja vastaavasti yhden turvesuon toimitusalueella useita energialaitoksia. Osapuolten mukaan energiaturpeen markkinat ovat valtakunnalliset, koska Vapo toimii markkinoilla valtakunnallisesti.

Yrityskaupan ilmoittajien mukaan puupellettien ominaisuudet ovat sellaiset, että niitä voidaan kuljettaa pitkiä matkoja polttoaineominaisuuksien kärsimättä. Osapuolten mukaan puupellettien myynti Suomessa on erittäin vähäistä ja merkittävä osuus Suomen tuotannosta suuntautuu vientiin. Pääasiallisia vientikohteita ovat Ruotsi, Tanska, Saksa ja Alankomaat. Puupellettejä on ilmoittajan mukaan myös tuotu Suomeen, joskin tuodut erät ovat olleet lähinnä kokeiluluonteisia. Puupellettien viennille tai tuonille ei ole ilmoittajan mukaan olemassa mitään esteitä, ja niillä käydään kauppaa maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Alankomaihin puupellettejä tuodaan ilmoittajan mukaan aina Pohjois-Amerikasta saakka. Yrityskaupan osapuolten mukaan puupelleteillä käydään kauppaa maan rajat ylittävästi ja niiden relevantit maantieteelliset markkinat ovat tästä syystä laajuudeltaan huomattavasti Suomea laajemmat. Osapuolet katsovat, että puupellettien maantieteelliset markkinat käsittävät vähintään Pohjoismaat, Baltian sekä Venäjän lähialueet.

Kilpailuvirasto arvioi vuoden 2001 päätöksessään, etteivät puupolttoainemarkkinoiden ja energiaturpeen markkinat ole kansallista laajemmat, koska kyseisille markkinoille kuuluvilla tuotteilla ei pellettejä lukuun ottamatta juurikaan käydä kauppaa maan rajojen yli. Toisaalta virasto arvioi päätöksessä, ettei markkinoiden voida välttämättä katsoa olevan alueellisetkaan, koska yhden polttoainelähteen tai turvesuon toimitusalueella on yleensä useampia energialaitoksia ja päinvastoin. Kilpailuvirasto ei kuitenkaan kyseisessä tapauksessa määritellyt maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti. Kilpailuvirasto arvioi käsillä olevan yrityskaupan osalta, että puupolttoaineiden ja energiaturpeen osalta maantieteelliset markkinat ovat todennäköisesti alueellista laajemmat mutta kuitenkin korkeintaan kansalliset. Pellettien osalta virasto arvioi, että markkinat saattavat olla kansallista laajemmat. Myös Kilpailuviraston saamissa lausunnoissa on todettu, että biopolttoaineet ovat pellettejä lukuun ottamatta paikallisia polttoaineita, joita ei ole järkevä kuljettaa pitkiä matkoja.

Puiden hankinta-alue on ilmoittajan mukaan yleensä riippuvainen ostajasta. Ostajien kesken tehtävät kaadetun raakapuun kaupat, niin sanotut puunvaihdot, laajentavat kuitenkin ostajien puunhankinta-alueita. Myyjien kannalta puunhankintamarkkinat ovat yleensä luonteeltaan alueellisia. Ilmoittajien mukaan Suomeen tuodaan lähialueilta huomattavissa määrin raakapuuta ja puunhankintamarkkinat ovat laajuudeltaan vähintään kansalliset, mutta todennäköisesti laajemmat. Ilmoittajat katsovat, että puunhankintamarkkinoihin voidaan katsoa kuuluvan ainakin Suomen lähialueet, erityisesti Venäjän alueet, jotka ovat lähellä Suomen rajaa.

Sahatavara on fyysisiltä ominaisuuksiltaan helposti kuljetettavissa ja tästä syystä osapuolet katsovat markkinoiden olevan vähintään ETA-laajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan relevanttien maantieteellisten markkinoiden täsmällisempi määritteleminen ei ole tarpeen nyt käsillä olevan tapauksen kilpailuvaikutusten arvioimiseksi.

Yrityskaupan kilpailuvaikutukset

Kilpailuvaikutusten arvioinnissa ilmoittajat ovat viitanneet edellä esitettyyn laajempaan markkinamäärittelynäkemykseensä, jonka mukaan energiaturve ja puupolttoaineet tulee lukea samoille markkinoille muiden polttoaineiden kanssa. Tämän näkemyksen pohjalta ilmoittajat esittävät, että koska puupolttoaineet ja turve kilpailevat ainakin kivihiilen, öljyn ja maakaasun kanssa, ei yrityskaupasta aiheudu kilpailuongelmia. Kilpailuviraston arvion mukaan edellä esitetysti puupolttoaineet tai turve eivät kuitenkaan kuulu samoille relevanteille tuotemarkkinoille muiden polttoaineiden kanssa. Edelleen osapuolet esittävät, että vaikka Kilpailuvirasto katsoisi, etteivät kaikki polttoaineet kuulu samoille markkinoille, tulee eri polttoaineiden asettama kilpailupaine huomioida kaupan kilpailuvaikutusten arvioinnissa.

Ennen energiantuotantolaitoksen perustamista on olemassa kilpailua eri polttoaineiden välillä. Potentiaalisia pääpolttoainevaihtoehtoja ovat energiaturve, maakaasu, polttoöljyt, puupolttoaineet ja kivihiili. Polttoaineen valintaan vaikuttavat esimerkiksi laitoksen maantieteellinen sijainti, polttoaineiden väliset hintasuhteet ja saatavuus, sekä laitoksen rakentamista varten saatavat julkiset varat. Suunnitteluvaiheessa laitos optimoidaan käyttämään valmistumisensa jälkeen tiettyä polttoainetta tai polttoaineyhdistelmää. Energialaitoksen rakentamisen jälkeen valinta polttoaineiden välillä ei ole täysin vapaa, vaan polttoaineiden valinnalle on olemassa joukko teknisiä, taloudellisia sekä valtiovallan investointituki- ja veropoliittisesta sääntelystä johtuvia rajoituksia.

Osapuolten käsityksen mukaan Biowatin liiketoimintojen myynti yhtiön toimivalle johdolle poistaa kokonaisuudessaan Kilpailuviraston 8.3.2001 annetussa päätöksessä arvioidut kielteiset kilpailuvaikutukset. Ilmoittajan mukaan keskittymässä syntyvä päällekkäisyys puupolttoainemarkkinoilla on vähäinen ja Vapon markkinaosuus puupolttoainemarkkinoilla on kaupan toteuttamisen jälkeen ilmoittajan mukaan [5–20] %.

Osapuolet myös katsovat, että keskittymällä ei ole vertikaalisia kilpailuvaikutuksia. Metsäliitto Osuuskunta toimii puunhankinta- ja puunjalostusmarkkinoilla, joten Metsäliitto Osuuskunnan raaka-aineresursseilla ei näin ollen ole vaikutuksia energiaturvemarkkinoille. Ilmoittajan mukaan Metsäliiton lisäksi puupolttoaineiden raaka-ainetta on merkittävästi saatavilla myös muiden suurten metsäteollisuusyritysten raaka-ainepotentiaalista. Lisäksi markkinoilla on keskittymän lisäksi muita vertikaalisesti integroituja toimijoita.

Kaupan osapuolista Vapo Energia ja Biowatti toimivat puupolttoaineiden kaupallisilla markkinoilla. Tärkeimmät puupolttoaineet ovat metsähake ja sahojen sivutuotteena syntyvä kuori, hake, puru sekä kutteripurusta tehtävät puupelletit. Kaupallisten puupolttoaineiden pääasiallisia asiakkaita ovat teollisuuden ja kaupunkien voimalaitokset sekä aluelämpökeskukset ja sähkön tuottajat. Ilmoittajan mukaan puupolttoaineiden myynnin arvo kaupallisilla markkinoilla oli vuonna 2003 noin 87 miljoonaa euroa ja volyymi noin 10,5 TWh. Tähän eivät sisälly konsernien sisäiset toimitukset tai esimerkiksi metsäteollisuuden ulkoistamien energialaitosten puupolttoainehankinnat metsäintegraatilta itseltään. Ilmoittajan mukaan Biowatin markkinaosuus Suomessa oli vuonna 2003 [25–40] % ja Vapon [5–20] %.

Vapo Energia on lisäksi merkittävä energiaturpeen tuottaja Suomessa. Vapon markkinaosuus on noin 80 % ja se toimittaa jyrsin- ja palaturvetta polttoaineeksi voima- ja lämpölaitoksiin lähes kaikkialla Suomessa. Turpeella tuotetaan lämpöä ja sähköä suurimmassa osassa sisämaata sekä useissa länsirannikon kaupungeissa ja taajamissa. Turve on myös tärkeä teollisuuden polttoaine, jota käytetään sähkön, lämmön ja höyryn tuotantoon. Etenkin puunjalostusteollisuus käyttää sitä yleisesti polttoaineena. Ilmoittajan mukaan energiaturvemarkkinoiden myynnin arvo Suomessa oli vuonna 2003 noin 190 miljoonaa euroa ja kokonaisvolyymi noin 27,5 TWh. Kilpailuvirasto on aikaisemmin katsonut, että Vapo on määräävässä markkina-asemassa energiaturvemarkkinoilla.[5] Kilpailuviraston näkemyksen mukaan Vapolla on myös merkittävät raaka-aineresurssit energiaturpeessa. Tässä yritysjärjestelyssä Vapon kanssa samaan yritysryhmään tulee lisää ainakin täydentävänä hyödykkeenä toimivan puupolttoaineen merkittävät raaka-aineresurssit.

Kilpailuviraston selvitysten perusteella yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat liittyvät Vapon merkittävään markkina-asemaan Suomen turvemarkkinoilla ja osapuolten päällekkäiseen liiketoimintaan puupolttoainemarkkinoilla. Kuten edellä on esitetty, turvetta ja energiapuuta käytetään nykyisin yleisesti yhdessä. Kilpailuvirasto katsookin, että puupolttoaineet ovat käytännössä ainoa energiaturpeen kanssa kilpaileva polttoaine.

Vapon yritysryhmään kuluva Vapo Timber Oy ja Metsäliiton yritysryhmään kuuluva Finnforest Oyj tuottavat havusahatavaraa. Ilmoittajan mukaan keskittymän yhteenlaskettu markkinaosuus on [5–20] % sahatavaran markkinoilla Suomessa.

Molemmat osapuolet toimivat myös puunhankinnan markkinoilla. Puunhankinta voidaan jakaa kahteen eri luokkaan, joita ovat tukkipuun ja kuitupuun hankinta. Ilmoittajan mukaan Metsäliiton markkinaosuus puunhankinnan markkinoilla Suomessa oli vuonna 2003 [25–40] % ja Vapon [alle 5] %.

Kilpailuviraston arvio sahatavaran ja puunhankinnan markkinoiden osalta on, että yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Puupelletit sopivat erityisesti polttoöljyn korvaajaksi kiinteistöjen lämmityksessä ja puupelletit soveltuvatkin polttoaineeksi useimpiin kiinteän polttoaineen kattiloihin. Osapuolilla on merkittävästi päällekkäisyyttä puupellettien valmistuksessa ja myynnissä. Valmistajien pääasiallisia asiakkaita ovat jakeluportaan tukkukaupat, jotka hoitavat puupellettien myynnin ja toimitukset loppuasiakkaille. Ilmoittajan mukaan Suomen pellettimarkkinan kokonaisarvo on noin 3,1 miljoonaa euroa. Näin ollen pellettien myynti Suomessa on melko vähäistä ja Suomen tuotannosta suuntautuu merkittävä osa vientiin. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus pellettien markkinoilla Suomessa on [60–75] % ja Itämeren alueella [5–20] %. Kilpailuviraston tietojen mukaan puupellettien viennille tai tuonnille ei ole merkittäviä esteitä. Näin ollen puupellettien osalta maantieteelliset markkinat ovat oletettavasti Suomea laajemmat ja osapuolten korkea markkinaosuus Suomessa yliarvioi osapuolten markkinavoimaa. Näin ollen huolimatta siitä, kuuluvatko pelletit samoille relevanteille tuotemarkkinoille muiden puupolttoaineiden kanssa, ei kapeimmalla mahdollisellakaan markkinamäärittelyllä aiheudu kilpailuongelmia eikä osapuolille synny tai vahvistu sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua.

Johtopäätös

Kilpailuviraston selvitysten mukaan ilman Biowatin myyntiä toimivalle johdolle yrityskaupan osapuolet saavuttaisivat huomattavan korkean markkinaosuuden energiaturpeen, puupolttoaineiden tai yhdistetyillä energiaturpeen ja puupolttoaineiden markkinoilla Suomessa. Ottaen huomioon Vapon merkittävän aseman energiaturpeen markkinoilla ja Kilpailuviraston yritysjärjestelyn johdosta markkinaosapuolilta saamat lausunnot Kilpailuvirasto katsoo, että ilman jäljempänä esitettyä sitoumuskokonaisuutta yrityskauppa vahvistaa entisestään Vapon vahvaa asemaa energiaturvemarkkinoilla Suomessa ja johtaa määräävän markkina-aseman syntymiseen tai vahvistumiseen energiaturpeen, puupolttoaineiden tai yhdistetyllä energiaturpeen ja puupolttoaineiden markkinoilla.

Sitoumukset

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa yrityskaupan toteuttamisen edellytykseksi asetettavilla ehdoilla. Tässä tarkoituksessa osapuolten ja Kilpailuviraston välillä on käyty neuvotteluja. Neuvotteluiden perusteella ilmoittaja on toimittanut kirjallisesti Kilpailuvirastolle 3.1.2005 päivätyn alla olevan ehdotuksen yrityskaupan sitoumuksiksi.

Määritelmät

Asiantuntija”: tarkoitetaan osapuolista riippumatonta Kilpailuviraston hyväksymää tahoa, jonka tehtävänä on valvoa MBO -kaupan täytäntöönpanoa ja uuden Biowatin toimintaa.

Biowatti Oy”: tarkoitetaan Biowatti Oy:tä (yhteisötunnus 0951861–5) ja sen harjoittamaa puupolttoaine- ja raaka-aineliiketoimintaa, Metsäliiton sisäiseen logistiikkaan liittyviä toimintoja ja pellettiliiketoimintaa.

Henkilöstö”: tarkoitetaan Biowatti Oy:n välittömästi palveluksessa olevaa henkilökuntaa, joka on listattu MBO -kauppakirjan liitteessä 5.

Immateriaalioikeudet”: tarkoitetaan oikeutta jatkaa liiketoiminnan harjoittamista ”Biowatti Oy” -toiminimellä, joka sisältää oikeuden käyttää Biowatti Oy:n ns. vanhaa logoa (nykyistä Biowatin logoa on muutettava siten, ettei sekaantumisvaaraa Metsäliittoon ole), BWW -tietojärjestelmää ja Hakkuutähteen tiivistinlaite -patenttia (patenttinumero 114375, menetelmä ja laite hakkuutähteen tiivistämiseksi) edellyttäen, että nämä ovat siirtokelpoisia.

Johto”: tarkoitetaan Biowatti Oy:n toimivaa johtoa, jotka ovat Pekka Laurila, Ari Vastamäki ja Kari Lahti.

Kilpailuviraston päätös”: tarkoitetaan Kilpailuviraston antamaa kilpailunrajoituslain 11e §:n mukaista yrityskaupan ehdollisesti hyväksyvää päätöstä asiassa 48/81/2004.

MBO -kauppa”: tarkoitetaan Biowatti Oy:n siirtyvän liiketoiminnan myymistä sen toimivalle johdolle lukuun ottamatta Metsäliiton sisäiseen logistiikkaan liittyviä toimintoja ja pellettiliiketoimintaa. MBO -kauppa toteutetaan Kilpailuvirastolle 12.11.2004 toimitetun yrityskauppailmoituksen liitteeseen 5 kuuluvien sopimusten ja näiden liitteiden mukaisesti, ellei kaupan täytäntöönpanossa havaita välttämättömäksi toteuttaa joitakin hyvin vähäisiä teknisluontoisia muutoksia siihen, mitä mainituissa sopimuksissa ja niiden liitteissä on todettu.

MBO -kauppakirja”: tarkoitetaan sopimuskokonaisuutta, joka on toimitettu Kilpailuvirastolle 12.11.2004 toimitetun yrityskauppailmoituksen liitteenä 5.

Metsäliitto Osuuskunta”: tarkoitetaan Metsäliitto Yhtymää, jonka emoyhtiö on Metsäliitto Osuuskunta (yhteisötunnus 0116300–4) mukaan lukien Metsäliitto Osuuskunnan tytäryritykset ja sen tai sen tytäryrityksien välillisesti tai välittömästi määräysvallassa olevat yritykset.

Osapuolet”: tarkoitetaan Metsäliitto Osuuskuntaa ja Suomen valtiota.

Siirtymäaika”: siirtymäajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa […] riippuen siitä, kumpi päivämäärä on myöhempi ja […].

Siirtyvä liiketoiminta”: tarkoitetaan Biowatti Oy:n puupolttoaine- ja raaka-aineliiketoimintaa sisältäen Biowatti Oy:n kyseiseen liiketoimintaan liittyvät sopimukset energia- ja tuotantolaitoksille, Kankaanpään hakelaitoksen, puupoltto- ja raaka-ainehankintasopimukset sekä siirtyvään liiketoimintaan liittyvän kiinteän ja irtaimen käyttöomaisuuden, vaihto-omaisuuden sekä muut varat ja oikeudet siten kuin MBO -kauppakirjassa on määritelty. Siirtyvään liiketoimintaan kuuluvat kaikki Biowatti Oy:n liiketoiminnat lukuun ottamatta Metsäliitto Osuuskunnan sisäiseen logistiikkaan liittyviä toimintoja ja pellettiliiketoimintaa.

Siirtyvät sopimukset”: tarkoitetaan kaikkia siirtyvään liiketoimintaan liittyviä sopimuksia. Merkittävimmät siirtyvät sopimukset on määritelty yksityiskohtaisesti MBO -kauppakirjan liitteessä 4.

Uusi Biowatti”: tarkoitetaan siirtyvästä liiketoiminnasta muodostuvaa kokonaisuutta, joka myydään MBO -kaupalla johdolle.

Vapo Oy”: tarkoitetaan Vapo Oy:tä (yhteisötunnus 0174817–6).

Esitys yrityskaupan ehdoiksi

Sitoumukset koostuvat seuraavasta kokonaisuudesta:

(i) Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu myymään siirtyvän liiketoiminnan MBO -kaupalla johdolle, joka on itsenäinen ja riippumaton suhteessa Metsäliitto Osuuskuntaan ja jolla on kaikki perusedellytykset säilyttää uusi Biowatti elinkelpoisena ja kilpailukykyisenä.

(ii) Siirtyvän liiketoiminnan liikevaihto on noin EUR [40–55] miljoonaa sekä markkinaosuus kaupallisilla puupolttoainemarkkinoilla oli vuonna 2003 [15–30] % ja Kilpailuviraston määrittelemällä kaupallisella puupolttoainemarkkinalla [25–40] %. Siirtyvän liiketoiminnan puupolttoainetoimitukset ovat tämän hetkisen arvion mukaan [4–6] miljoonaa i – m³.

(iii) Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu siihen, että MBO -kauppa laitetaan täytäntöön […] Kilpailuviraston päätöksen jälkeen ja viimeistään […] kuluessa päätöksen antamisesta. Tällöin koko siirtyvä liiketoiminta irrotetaan Metsäliitto Osuuskunnan yritysryhmästä siten, että se voidaan katsoa itsenäiseksi ja riippumattomaksi Metsäliitto Osuuskunnasta.

(iv) Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu siihen, että siirtyvän liiketoiminnan yhteydessä uudelle Biowatille siirtyy kokonaisuudessaan siirtyvään liiketoimintaan liittyvä henkilöstö, immateriaalioikeudet, kiinteä ja irtain käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus sekä muut varat ja oikeudet.

(v) Metsäliitto Osuuskunta myötävaikuttaa siihen, että MBO -kauppaan kuuluvat hankinta-, tuotanto- ja myyntitoiminnot säilyvät muuttumattomina ja että uudelle Biowatille siirtyvät sopimukset jatkuvat entisin ehdoin.

(vi) Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu siihen, että se toteuttaa välittömästi Kilpailuviraston päätöksen jälkeen kaikki tarpeelliset ja mahdolliset toimet, joilla voidaan varmistaa, että uusi Biowatti on Kilpailuviraston päätöksen ja MBO -kaupan täytäntöönpanon välisenä aikana erillinen Metsäliitto Osuuskunnasta. Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu tänä väliaikana toimimaan siten, ettei se saa siirtyvään liiketoimintaan liittyviä liikesalaisuudeksi katsottavia tietoja haltuunsa. Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu myös siihen, ettei se tai sen henkilöstö osallistu Kilpailuviraston päätöksen jälkeen johdolle siirtyvän liiketoiminnan johtoon eikä hallintoon.

(vii) Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu […] ajan Kilpailuviraston päätöksestä lukien olemaan kilpailematta siirtyvän liiketoiminnan ja uuden Biowatin kanssa.

(viii) Osapuolet Vapo Oy:n omistajina sitoutuvat myös siihen, ettei Vapo Oy kohdista Kilpailuviraston päätöstä seuraavan […] aikana aktiivisia markkinointitoimenpiteitä siirtyvän liiketoiminnan yhteydessä uudelle Biowatille siirtyviin asiakkaisiin, raaka-ainetoimittajiin ja urakoitsijoihin siltä osin, kun nämä eivät ole Vapo Oy:n nykyisiä liikekumppaneita. Osapuolet Vapo Oy:n omistajina sitoutuvat lisäksi […] ajan siihen, ettei Vapo Oy pyri aktiivisesti lisäämään yhteistyötä niiden raaka-ainetoimittajien ja urakoitsijoiden kanssa, jotka ovat tällä hetkellä sekä Biowatti Oy:n että Vapo Oy:n liikekumppaneita sekä siihen, ettei Vapo Oy pyri aktiivisesti lisäämään puupolttoaineiden myyntiä niille asiakkaille, jotka ovat tällä hetkellä sekä Biowatti Oy:n että Vapo Oy:n asiakkaita. Edellä mainitut sitoumukset eivät estä Vapo Oy:tä aloittamasta tai lisäämästä yhteistyötä Biowatti Oy:n nykyisten liikekumppaneiden kanssa, jos nämä lähestyvät tässä tarkoituksessa itse Vapo Oy:tä. Sitoumukset eivät myöskään estä Vapo Oy:tä tarjoamasta Biowatti Oy:n nykyisille asiakkaille puupolttoaineita, jos Biowatti Oy:n asiakkaat itse ottavat yhteyttä Vapo Oy:öön.

(ix) Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu […] ajan Kilpailuviraston päätöksestä lukien siihen, ettei se aktiivisesti rekrytoi uuden Biowatin henkilöstöä. Osapuolet sitoutuvat Vapo Oy:n omistajina siihen, ettei myöskään Vapo Oy […] ajan Kilpailuviraston päätöksestä lukien aktiivisesti rekrytoi uuden Biowatin henkilöstöä.

(x) Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu siihen, ettei se tule ostamaan tai muuten hankkimaan uuden Biowatin osakkeita tai muita osuuksia taikka sen liiketoimintaa tai osaa sen liiketoiminnasta seuraavan […] kuluessa Kilpailuviraston päätöksestä lukien. Osapuolet sitoutuvat Vapo Oy:n omistajina siihen, ettei myöskään Vapo Oy tule ostamaan tai muuten hankkimaan uuden Biowatin osakkeita tai muita osuuksia taikka sen liiketoimintaa tai osaa sen liiketoiminnasta seuraavan […] kuluessa Kilpailuviraston päätöksestä lukien.

(xi) Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu […] toimittamaan uudelle Biowatille puupolttoaineliiketoiminnan raaka-aineita siirtymäajaksi sekä muiden Metsäliitto Osuuskunta konserniin kuuluvien yhtiöiden osalta mahdollisuuksien mukaan myötävaikuttamaan siihen, että ko. yritykset toimittavat kauppakirjan liitteiden mukaisten sopimusten mukaiset määrät raaka-aineita uudelle Biowatille. Metsäliitto Osuuskunnan toimitukset koostuvat metsätähteen ja Metsäliitto Osuuskunnan tuotantoprosessin sivutuotteena syntyvistä puupolttoaineista. […].

(xii) Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu siihen, että se toimittaa uudelle Biowatille puupolttoaineliiketoiminnan raaka-aineita siirtymäajan markkinaehtoisilla hinnoilla siten, että uusi Biowatti voi säilyä näiden raaka-aineiden osalta kilpailukykyisenä markkinoilla. Metsäliitto Osuuskunta sitoutuu myös myötävaikuttamaan siihen, että sen konserniyhtiöiden uudelle Biowatille siirtymäaikana toimittamat raaka-aineet hinnoitellaan markkinaehtoisesti ja siten, että hinnoittelu mahdollistaa myös näiden raaka-aineiden osalta uuden Biowatin kilpailukykyisyyden markkinoilla. […].

(xiii) Osapuolet sitoutuvat […] ajan Kilpailuviraston päätöksestä lukien siihen, että Vapo Oy ja Metsäliitto Osuuskunta eivät keinotekoisesti sido metsätähdehakkeen ja raakapuun hankintoja toisiinsa. Metsätähdehakkeen ja raakapuun myyjille annetaan näin mahdollisuus tarjota näitä molempia hyödykkeitä Vapo Oy:lle ja Metsäliitto Osuuskunnalle myös erikseen ja eri hinnasta.

(xiv) Osapuolet sitoutuvat […] ajan Kilpailuviraston päätöksestä lukien siihen, että Vapo Oy ja Metsäliitto Osuuskunta eivät keinotekoisesti sido puun myyntiä ja sahojen sivutuoteostoja toisiinsa. Sahoille annetaan näin mahdollisuus ostaa puuta ja myydä sivutuotteita myös erikseen ja eri hinnasta.

(xv) Osapuolet sitoutuvat […] ajan Kilpailuviraston päätöksestä lukien siihen, että Vapo Oy ja Metsäliitto Osuuskunta eivät keinotekoisesti sido turpeen ja puupolttoaineiden myyntiä toisiinsa. Turpeen ja puupolttoaineiden ostajille annetaan näin mahdollisuus ostaa näitä molempia hyödykkeitä Vapo Oy:ltä ja Metsäliitto Osuuskunnalta myös erikseen ja eri hinnasta. Ehdon tarkoitus ei kuitenkaan ole rajoittaa edellä esitettyä Metsäliitto Osuuskunnan kilpailukieltoa ja Vapo Oy:n aktiivisen markkinoinnin kieltoa.

(xvi) Osapuolet sitoutuvat siihen, että MBO -kaupan täytäntöönpanon ja sitoumusten noudattamisen valvojaksi nimetään viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa Kilpailuviraston päätöksestä lukien osapuolista riippumaton asiantuntija, jonka Kilpailuvirasto hyväksyy. Asiantuntijan toimi päättyy […] kaupan täytäntöönpanosta.

(xvii) Osapuolet sitoutuvat siihen, että asiantuntijan tehtäviin kuuluu seuraavaa.

(a) Asiantuntija valvoo MBO -kaupan toteuttamista ja täytäntöönpanoa. Asiantuntija valvoo myös sitä, että uusi Biowatti on Metsäliitto Osuuskunnan ja johdon välisen kaupan mukaisesti riippumaton ja itsenäinen suhteessa Metsäliitto Osuuskuntaan ja sitä, että kaikki siirtyvään liiketoimintaan liittyvät omaisuuserät siirtyvät uudelle Biowatille. Lisäksi asiantuntija valvoo sitä, että siirtyvään liiketoimintaan liittyvät sopimukset siirtyvät olennaisilta osin uudelle Biowatille.

(b) Asiantuntija valvoo sitä, että osapuolet täyttävät myös kaikki muut edellä selvitetyt sitoumuksensa siihen asti kun Asiantuntijan tehtävät päättyvät kohdan (xvi) mukaisesti;

(c) Asiantuntija toimittaa (a) -kohdan mukaisesta tehtävästään Kilpailuvirastolle viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua Kilpailuviraston päätöksestä kirjallisen raportin;

(d) Asiantuntija toimittaa Kilpailuvirastolle (b) -kohdan mukaisesta tehtävästään yhden (1) kerran vuodessa […] Kilpailuviraston päätöksestä lukien kirjallisen raportin. Raportti toimitetaan Kilpailuvirastolle molempien asiantuntijan valvontavuosien päättymisestä lukien kolmessa kuukaudessa;

(e) Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan siihen, että asiantuntija kykenee täyttämään tehtävänsä. Asiantuntijalla on oikeus saada Metsäliitto Osuuskunnalta ja Vapo Oy:ltä valvontatyötään varten tietoja ja asiakirjoja.

(f) Osapuolet sitoutuvat vastaamaan asiantuntijan kuluista ja palkkiosta.

(xviii) Osapuolet sitoutuvat siihen, että Kilpailuvirastolle 12.11.2004 ilmoitettu Metsäliitto Osuuskunta/Suomen valtio/Vapo Oy -yritysjärjestely, jossa Metsäliitto Osuuskunnan omistusosuus Vapo Oy:ssä nousee 49,9 prosenttiyksikköön ja Metsäliitto Osuuskunta saa yhteisen määräysvallan Suomen valtion kanssa Vapo Oy:ssä, purkautuu, jos MBO-kauppa toteutetaan olennaisesti erilaisena kuin yrityskauppailmoituksen liitteinä olevissa sopimuksissa on todettu.

Sitoumusten arviointi

Energiaturpeen ja puupolttoaineiden tai näiden yhdistetyillä markkinoilla kielteiset kilpailuvaikutukset kohdistuvat hyvin suureen joukkoon taloudellisia toimijoita. Näistä vain harvoilla on polttoaineen valinnan yhteydessä tehdyistä perusinvestoinneista, alalle ominaisista sopimusjärjestelyistä ja pienen yksikkökoon aiheuttamasta vähäisestä neuvotteluvoimasta johtuen mahdollisuuksia lyhyellä aikavälillä omaksua keskittymän markkinavoimaa tasapainottavia toimintastrategioita. Kilpailuvirasto katsoo, että ilman yrityskaupalle asetettavia rakenteellisia ehtoja ei kauppaa voida hyväksyä.

Biowatilla on vahva markkina-asema Suomen puupolttoainemarkkinoilla, tunnustettua alan osaamista sekä asiantuntemusta ja hyvät suhteet alan toimijoihin. Siirtyvän liiketoiminnan volyymi on noin [4–6] TWh ja liikevaihto [40–55] miljoonaa euroa. Kilpailuviraston arvion mukaan Biowatilla on hyvät mahdollisuudet myös rakentaa laajemmat yhteistyösuhteet muihin raaka-ainetoimittajiin Metsäliiton lisäksi. Näin ollen viraston arvion mukaan Biowatilla on kaikki edellytykset pitkällä aikavälillä muodostaa merkittävä kilpailija puupolttoaineiden markkinoille. Tässä päätöksessä aiemmin kuvatulla tavalla puupolttoaineet aiheuttavat kilpailun painetta myös energiaturvemarkkinoille. Kilpailuviraston käsityksen mukaan kilpailuongelmien poistumisen kannalta on merkittävää se, että Biowatti on toimivalle johdolle myynnin jälkeen elinkelpoinen kokonaisuus, joka muodostaa todellisen kilpailun paineen keskittymään nähden.

Vapo ja Biowatti ovat toistensa kilpailijoita puupolttoaineiden toimituksissa. Jotta puupolttoaineiden, energiaturpeen tai yhdistetyllä puupolttoaineiden ja energiaturpeen markkinoilla säilyisi ennen yrityskauppaa vallinnut kilpailutilanne, on välttämätöntä, että Biowatti säilytetään itsenäisenä ja elinkelpoisena yrityksenä. Virasto katsoo tällaisten olosuhteiden takaamisen tärkeäksi myös jatkossa. Divestoimalla Biowatti syntyvästä yrityskeskittymästä poistetaan horisontaalinen päällekkäisyys lähes kokonaan kaupan osapuolilta. Kilpailuvirasto arvioi, että ilmoittajan esittämällä sitoumuskokonaisuutta voidaan pitää riittävänä poistamaan kilpailun merkittävän estymisen näillä markkinoilla.

Kilpailuvirasto on aikaisemmin katsonut, että Vapo on määräävässä markkina-asemassa energiaturvemarkkinoilla. Määräävässä markkina-asemassa olevaa yritystä sitovat myös kilpailunrajoituslain velvoitteet. Osa edellä esitetyistä sitoumuksista tulee Vapon noudatettavaksi jo lain perusteella. Näiden velvollisuuksien merkitystä on kuitenkin haluttu korostaa ottamalla ne mukaan sitoumuspakettiin.

Kilpailuvirasto arvioi, että sille esitetty sitoumuskokonaisuus riittää poistamaan yrityskaupasta muutoin aiheutuvan kilpailun merkittävän estymisen. Yrityskaupan osapuolet ovat aiemmin kilpailleet merkittävässä määrin keskenään puupolttoaineiden toimituksissa ja ovat muodostaneet toisilleen kilpailun uhan markkinoilla. Yrityskaupan hyväksymiselle asetetuilla ehdoilla varmistetaan samanlaisen tilanteen säilyminen markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto määrää edellä selostetut sitoumukset noudatettaviksi ja hyväksyy ehdollisena yrityskaupan, jossa Metsäliitto Osuuskunta hankkii yhteisen määräysvallan Suomen valtion kanssa Vapo Oy:ssä. Sitoumusten muuttamassa järjestelyssä ei synny tai vahvistu sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/98), (318/04) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös 8.3.2001, Dnro 1021/81/00

[2] Komission päätös 8.2.2001, COMP/M.2234

[3] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Komission päätökset, IV/M.646 Repola/Kymmene ja Comp/M.2234 Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy/JV

[5] Kilpailuviraston päätös 5.9.2000, Dnro 267/61/94