Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

1.7.2003

Diaarinumero

480/81/2003

Osapuolet

Oy International Business Machines Ab / M-real Oyj:n tietotekninen palvelutoiminta ja tietyt logisware oy:n liiketoiminnat

Asian vireilletulo

Oy International Business Machines Ab (jäljempänä IBM) on 13.6.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii M-real Oyj:n tietoteknisen palvelutoiminnan sekä tietyt Logisware Oy:n liiketoiminnat.[1] Osana yritysjärjestelyä IBM hankkii Logisware Oy:ltä muun muassa käyttöomaisuutta, sopimuksia sekä työntekijöitä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

IBM on Industrial Business Machines Corporationin (jäljempänä IBM Group) suomalainen tytäryhtiö. IBM Group kehittää, valmistaa ja markkinoi IT-järjestelmiä ja laitteistoja sekä tietokoneohjelmia ja -palveluja. IBM Groupin toimialaan kuuluvat myös konsultointipalvelut ja liitännäistuotteet.

M-real Oyj on metsäteollisuusalan yritys, jonka liiketoimintaan kuuluu erilaisten paperi- ja pakkaustuotteiden, selluloosan sekä pehmopaperituotteiden valmistus, markkinointi ja myynti sekä tukkuritoiminta. Hankinnan kohteena olevat tietotekniset palvelutoiminnot muodostuvat pääasiassa M-real Oyj:n eri maissa sijaitsevien tuotantoyksiköiden tarvitsemista käyttöpalveluista sekä järjestelmien ja sovellutusten ylläpidosta ja kehitystyöstä. Järjestelyyn kuuluu myös M-real Oyj:n ja Metsäliitto Osuuskunnan omistaman Logisware Oy:n määriteltyjen liiketoimintojen siirtäminen IBM:lle. Logisware Oy on perustettu tuottamaan tietotekniikkapalveluja Metsäliitto-yritysryhmään kuuluville yhtiöille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

IBM Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 86 miljardia euroa vuonna 2002. Hankinnan kohteeseen luettavien tietotekniikkatoimintojen arvioitu maailmanlaajuinen liikevaihto oli […][2] vuonna 2002. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskauppa on osa ulkoistamisjärjestelyä, jossa M-real Oyj ulkoistaa tietotekniikkatoimintonsa IBM:lle. Järjestely kattaa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta M-real Oyj:n tällä hetkellä itse tuottamat tietotekniset palvelutoiminnot ja Logisware Oy:n määritellyt toiminnot. Ilmoittajan mukaan kaupan kohteena olevien liiketoimintojen relevantit palvelumarkkinat koostuvat kaikista tietoteknisistä palveluista. Ilmoittaja on perustellut näkemystään muun muassa sillä, että tietoteknisten palvelujen kysyntä ja tarjonta kohdistuvat kasvavassa määrin kokonaisratkaisuihin, joissa suurikin asiakas voi hankkia tietotekniset palvelut yhdeltä toimittajalta. Lisäksi ilmoittaja pitää tietoteknisten palvelujen tarjonnan korvattavuutta varsin suurena, johtuen muun muassa nopeasti kehittyvästä ja muuttuvasta alan teknologiasta. Ilmoittajan näkemyksen mukaan tietoteknisten palvelujen markkinat ovat ainakin ETA:n laajuiset.

Ilmoittajan mukaan tietoteknisten palvelujen kokonaismarkkinat Suomessa vuonna 2002 olivat arvoltaan noin 1,9 miljardia euroa. Ilmoittajan mukaan IBM:n markkinaosuus Suomessa on [0–10 %] markkinoiden kokonaisarvosta, eikä se transaktion seurauksena merkittävästi lisäänny.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa IBM hankkii M-real Oyj:n tietoteknisen palvelutoiminnan sekä tietyt Logisware Oy:n liiketoiminnot. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Logisware Oy on M-real Oyj:n ja Metsäliitto Osuuskunnan 50/50 omistama yhtiö.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.