Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

14.6.2006

Diaarinumero

480/81/2006

Osapuolet

Relacom Finland Oy / tietyt Elisa Oyj:n asiakastoimitukset liiketoimintayksikön ja palvelutuotantoyksikön toiminnat

Asian vireilletulo

Relacom Finland Oy (”Relacom”) on 31.05.2006 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii omistukseensa Elisa Oyj:n (”Elisa”) asiakastoimitukset liiketoimintayksikön toiminnat Hämeen ja Uudenmaan alueilla sekä Elisan palvelutuotantoyksikön ratkaisutuotanto-osaston ja ratkaisujen hallintaosaston toiminnat Hämeen ja Uudenmaan alueilla.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Relacom on osa kansainvälistä Relacom International -yhtymää, ja se tarjoaa tietoverkkojen rakennus-, asennus- ja ylläpitopalveluja. Relacom rakentaa, asentaa ja ylläpitää kiinteitä verkkoja sekä mobiili- ja yritysverkkoja operaattoreille ja järjestelmätoimittajille. Relacomin omistavat Altor Equity Partners (”Altor”) ja Flextronics International Ltd Relacom International Holding AB:n, Relacom AB:n ja Relacom Holdingin kautta. Altorilla on yksinomainen määräysvalta Relacomissa.

Elisan asiakastoimitukset liiketoimintayksikkö vastaa Elisan kiinteän verkon liittymätuotteiden ja -palveluiden sekä puhelinjärjestelmien asennustoiminnasta. Sen asennus- ja huoltovastuulle kuuluvat päätuotealueet ovat laajakaistatuotteet eli ADSL- ja kotiporttiliittymät, ISDN- ja analogiliittymät, päätelaitteet (mm. PC:t, ADSL-verkkopäätteet) ja sarjapuhelinjärjestelmät.

Elisan palvelutuotantoyksikön ratkaisutuotanto-osasto ja ratkaisujen hallintaosasto vastaavat yhdessä Elisan yritysasiakkaiden tietoliikenteen kiinteän verkon asiakasjärjestelmien (lähinnä puhelinvaihteiden) asennuksista, käyttöönotoista, huolloista ja ylläpidosta. Kaupan kohteena olevat liiketoiminnat ovat tuottaneet kyseisiä palveluja ainoastaan sisäisesti Elisan organisaatiolle.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Altorin portfolioyhtiöiden maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin [2-3] miljardia euroa, josta Suomesta kertyi [80-120][1] miljoonaa euroa. Elisan itse tuottamiin (sisäisiin) tietotekniikkatoimintoihin ei ilmoittajan mukaan voida kohdistaa varsinaista myyntiin perustuvaa liikevaihtoa. Asiakastoiminnot liiketoimintayksikköön kohdistuneet kustannukset olivat Elisalle vuonna 2005 noin [20-30] miljoonaa euroa. Ratkaisutuotannon ja ratkaisujen hallinnan liiketoiminnan tuottamisesta Elisalle aiheutui kustannuksia vuonna 2005 noin [3-10] miljoonaa euroa. Siirtyvät kustannukset ovat siis yhteensä noin [23-40] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan liiketoimintojen hankkiminen tapahtuu lähes samanaikaisesti, ja molempien hankkiminen on Relacomin kannalta välttämätöntä. Näin ollen Kilpailuvirasto arvioi yrityskauppoja yhtenä kokonaisjärjestelynä.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan markkinat, joihin yrityskaupalla on vaikutuksia, ovat data- ja televiestintäverkkopalvelujen markkinat. Data- ja televiestintäverkkopalvelut muodostuvat sekä kiinteän ja langattoman ytimen alkuvaiheen valmistelu- ja rakennustöistä että aiemmin rakennettujen televiestintäverkkojen asentamisesta, tilauksista, sopeuttamisesta ja ylläpidosta. Verkkopalvelujen rakennustoiminta kattaa kaiken verkkojen suunnittelusta niiden pystyttämiseen operaattoreille ja alkuperäisille laitevalmistajille. Ylläpitopalvelut sisältävät sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa ylläpitoa. Asennuspalvelut kattavat esimerkiksi loppukäyttäjän laitteistojen asentamisen sekä kuluttajille että yrityksille. Ilmoittajan mukaan data- ja televiestintäverkkopalvelujen maantieteelliset markkinat ovat kansalliset.

Ilmoittajan mukaan Suomen data- ja televiestintäverkkopalvelumarkkinoiden kokonaisarvo vuonna 2005 oli noin [600-800] miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus tällä markkinalla oli noin [5-10] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Relacom Finland Oy hankkii Elisa Oyj:n asiakastoimitukset liiketoimintayksikön toiminnat Hämeen ja Uudenmaan alueilla sekä Elisan palvelutuotanto-yksikön ratkaisutuotanto-osaston ja ratkaisujen hallintaosaston toiminnat Hämeen ja Uudenmaan alueilla. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.