Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.6.2001

Diaarinumero

481/81/2001

Osapuolet

Lohja Rudus Oy Ab / Rakennusliike T. Vanninen Oy:n kalusto

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 8.6.2001 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Lohja Rudus Oy Ab (jäljempänä Lohja Rudus) hankkii Rakennusliike T. Vanninen Oy:n (jäljempänä Vanninen) koko kaluston.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Lohja Rudus harjoittaa valmisbetonin ja kiviainesten sekä ympäristöteknologiatuotteiden ja -palveluiden valmistusta ja myyntiä. Yhtiö harjoittaa Suomessa liiketoimintaa noin 30 eri paikkakunnalla. Sillä on eri puolilla Suomea yhteensä 45 betoniasemaa. Lohja Rudus kuuluu kansainväliseen rakennusaineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja markkinointiin erikoistuneeseen CRH-konserniin, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sementti, kiviainekset ja valmisbetoni.[1] Suomessa samaan konserniin kuuluu myös Suomen ainoa sementinvalmistaja Finnsementti Oy.

Vanninen on Pieksämäellä toimiva yritys, joka valmistaa ja myy valmisbetonia. Vannisella ei tällä hetkellä ole liiketoimintaa, sillä yhtiö on asetettu selvitystilaan, minkä vuoksi se on lopettanut liiketoimintansa ja myy siihen liittyvät omaisuuseränsä. Ennen toimintansa lopettamista vuonna 2000 Vanninen tuotti [alle 7.000][2] m3 valmisbetonia.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Lohja Rudus katsoo, että hankinnassa ei ole kyse ilmoitusvelvollisuuden synnyttävästä liiketoiminnan kaupasta. Kilpailuviraston arvion mukaan kauppa on jäljempänä esille tulevien perusteiden vuoksi kilpailunrajoituslain 11 §:n 2 kohdassa tarkoitettu, ilmoitusvelvollisuuden synnyttävä liiketoiminnan hankinta.

Kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan säännöksen soveltaminen edellyttää yleensä, että yrityskaupalla hankitaan tietty liiketoiminta, osasto tai yksikkö. Hankittaessa ainoastaan yrityksen omaisuutta, esimerkiksi kone, laite tai vastaava, ilman että samalla siirtyisi asiakassuhteita, tietotaitoa tai henkilökuntaa, kyse ei normaalisti ole 2 kohdassa tarkoitetusta yrityskaupasta. Henkilökunnan siirtyminen viittaa yleensä yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltuvuuteen (HE 1997/243). Kyseisessä yrityskaupassa Lohja Rudukselle ei siirry henkilökuntaa eikä asiakassuhteita. Hankinnan kohde on kuitenkin laajempi omaisuuskokonaisuus kuin vain yksittäinen kone tai laite. Yrityskaupassa Lohja Rudukselle siirtyy teollisuusrakennus sekä lukuisa määrä kauppasopimuksen mukaan hyväkuntoisia koneita ja laitteita. Lohja Rudukselle siirtyvät lisäksi veloitukseton hiekanotto-oikeus sekä betoniaseman tontin vuokrasopimus. Ilmoittajalta saatujen tietojen mukaan liiketoiminta voidaan hankitulla kalustolla käynnistää uudelleen muutamassa viikossa pienehköjen huolto- ja korjaustoimenpiteiden jälkeen. Kilpailuviraston arvion mukaan hankitulla omaisuudella voidaan näin ollen harjoittaa liiketoimintaa, johon voidaan kohdistaa liikevaihtoa.

Lohja Rudus kuuluu CRH-konserniin, jonka maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2000 noin 53 miljardia markkaa. Vannisen valmisbetoniliiketoiminnan liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli [alle 10] miljoonaa markkaa. Kun hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan edeltävän kahden vuoden aikana samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, hankinnan kohteen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa[3]. Hankittua liiketoimintaa harjoitetaan Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat ja kilpailuvaikutusten arviointi

Yrityskaupalla on vaikutusta valmisbetonin valmistuksen markkinoilla Pieksämäen lähialueella, jolla Rakennusliike Vanninen on harjoittanut liiketoimintaansa. Lohja Ruduksen arvion mukaan alueella tuotettiin vuonna 2000 valmisbetonia noin [75.000–150.000] m3. Osa Kilpailuviraston kuulemista markkinaosapuolista piti Lohja Ruduksen arviota alueen tuotantomäärästä liian korkeana yksilöimättä kuitenkaan sen vaikutusta alueella toimivien yritysten markkinaosuuksiin. Valmisbetoniasemien toiminta on yleensä paikallista, koska kuljetuskustannukset muodostavat suuren osan tuotteen kokonaishinnasta ja tuotteen laatu kärsii pitkän kuljetuksen aikana. Yksittäisen betoniaseman toiminta-alue rajoittuu noin 50 kilometrin säteeseen betoniasemasta eli tässä tapauksessa Pieksämäen lähialueelle.

Lohja Ruduksen mukaan sen markkinaosuus valmisbetonimarkkinoilla Suomessa oli vuonna 2000 [alle 50] %. Pieksämäen lähialueella sen markkinaosuus valmisbetonin osalta on kuitenkin vain alle [10] %. Sillä on Pieksämäen lähialueella ennestään ainoastaan yksi betoniasema, jonka yhtiö on saanut haltuunsa hankittuaan Suonenjoella sijaitsevan Iisbetoni Oy:n kiviaines- ja valmisbetoniliiketoiminnan. Myös Vannisen markkinaosuus sanotulla alueella on alle [10] %. Pieksämäen lähialueella on useita markkinaosuudeltaan selvästi suurempia kilpailijoita, kuten Lujabetoni Oy, Laukaan Betoni Oy sekä HB-Betoniteollisuus Oy. Alalle tulo on helppoa, eikä se vaadi suuria investointeja.

Osa Kilpailuviraston kuulemista lausunnonantajista vastusti yrityskauppaa. He katsoivat Lohja Ruduksen saavan huomattavan kilpailuedun siitä, että sillä on hallussaan valmisbetonin valmistukseen tarvittavia raaka-ainelähteitä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskaupalla ei kuitenkaan ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia valmisbetonimarkkinoilla Suomessa tai Pieksämäen lähiseuduilla toiminnan paikallisen luonteen, kaupan kohteen pienen koon ja osapuolten Pieksämäen seudulla saavuttaman pienen markkinaosuuden vuoksi. Kilpailuviraston selvitykset eivät viittaa siihen, että nyt käsiteltävänä oleva yrityskauppa synnyttäisi tai vahvistaisi Lohja Rudukselle kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla tai niiden olennaisella osalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Lohja Rudus Oy Ab hankkii Rakennusliike T. Vanninen Oy:n koko kaluston. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] CRH on 1.2.2001 sopinut Addtek International Oy:n (Addtek) osakekannan ostamisesta. Kauppa on ehdollinen ja edellyttää mm. Euroopan komission hyväksyntää. Addtek on betonielementtejä valmistava yritys, joka harjoittaa Suomessa liiketoimintaa PCE Engineeringin ja Addtek Research and Development Oy Ab:n sekä 50 %:sesti omistamansa Parma Betonila Oy:n kautta.

[2] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Hankinnan kohteen liikevaihtoa laskettaessa huomioidaan Addtekin Suomessa liiketoimintaa harjoittavien yritysten liikevaihdot, sillä Addtekin yritysryhmään kuuluvista yhtiöistä Parma Betonila Oy harjoittaa vähäisessä määrin valmisbetonin valmistusta (ks. tarkemmin Kilpailuviraston lausunto 16.3.2001 dnro 194/81/01). Lohja Rudus on lisäksi kahden vuoden aikana tehnyt sitovat sopimukset useiden pienehköjen valmisbetoniasemien sekä valmisbetonin pumppausta harjoittavan yhtiön hankinnasta, joiden liikevaihdot on myös huomioitava hankinnan kohteen liikevaihtoa määritettäessä.