Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.6.2001

Diaarinumero

484/81/2001

Osapuolet

3i Group plc – Stratos Ventures Ltd Oy / CRF Box Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 18.5.2001 ilmoitettu yrityskauppa, jossa 3i Group plc (3i Group) ja Stratos Ventures Ltd Oy (Stratos) ovat hankkineet yhteisen määräysvallan CRF Box Oy:ssä (CRF Box). Yritysjärjestelyssä yksinomainen määräysvalta on muuttunut yhteiseksi, sillä aikaisemmin Stratos käytti CRF Boxissa yksinomaista määräysvaltaa. Yrityskaupassa on kyse 3i Groupin ja Stratoksen yhtiöön tekemästä pääomasijoituksesta, joka toteutetaan CRF Boxia koskevan 12.2.2001 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaisesti.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Group on Euroopan johtavia riskisijoitus- eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. 3i Groupin investoinnit kattavat laajan skaalan erilaisia yrityksiä ja toimialoja. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös yhtiön ulkopuolisia varoja. Stratoksen toimialana on rahoitus ja muu sijoitustoiminta, omaisuudenhallinta ja näihin liittyvä konsulttitoiminta. Stratos käyttää hallinnoimansa rahaston puolesta joko yksinomaista tai yhteistä määräysvaltaa useissa kohdeyhtiöissä, jotka toimivat telekommunikaatio- ja tietotekniikkamarkkinoilla.

Kaupan kohteena oleva CRF Box on vuonna 2000 perustettu yhtiö, joka kehittää tietoteknisiä sovelluksia yritysten tarpeisiin. Yhtiö tarjoaa ohjelmistoja ja palveluja, joiden avulla voidaan kerätä lääkkeiden ja muiden terveyteen vaikuttavien aineiden kliinisessä tuotekehityksessä käytettäviä testikäyttäjätietoja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

3i Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto 31.3.2000 päättyneeltä tilikaudelta oli noin [ ][1] markkaa. Stratoksen maailmanlaajuinen liikevaihto vuodelta 2000 oli noin [ ] markkaa. CRF Boxin liikevaihto ajalta 1.7.–31.12.2000 oli noin [ ] markkaa. 3i Groupin yritysryhmään kuuluva 3i International Holding on 18.5.2000 hankkinut SFK Finance Oy:n (nyk. 3i Finland Oy), jonka yritysryhmään kuuluu useita CRF Boxin kanssa samalla toimialalla toimivia yrityksiä. Siten kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan 3i Finland Oy:n (ent. SFK Finance Oy) kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto, joka oli viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan noin [ ] markkaa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät. Koska hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

CRF Box keskittyy langattomien sovellusratkaisujen kehittämiseen erityisesti kliinisen lääketeollisuuden tarpeisiin. Yhtiö tarjoaa ohjelmistoja ja palveluja, joiden avulla voidaan kerätä kliinisissä tutkimuksissa erityisesti lääkkeiden käyttäjätietoja potilailta. Lääketeollisuuden lisäksi esimerkiksi biotekniikkayritykset sekä funktionaalisten elintarvikkeiden valmistajat voivat käyttää CRF Boxin sovelluksia tuotekehityksessään. CRF Boxin teknologiaratkaisujen avulla potilaat voivat käyttää tietojen antamiseen useita erilaisia päätelaitteita, kuten matkapuhelinta, kämmentietokonetta sekä Internetiä. CRF Boxin testitietojen keräämiseen kehittämiä ratkaisuja voidaan käyttää myös ns. ASP-palveluna (Application Service Provider). Avoimien verkkojen (Internet) kautta tapahtuvan sovellusvuokrauksen ansiosta asiakasyritysten ei itse tarvitse rakentaa tietotekniikkajärjestelmiä eikä huolehtia tietokoneiden ja sovellusten yhteensopivuudesta, ylläpidosta ja päivityksestä. CRF Boxin tiedonkeruuohjelmistoratkaisuissa on keskeisessä osassa PKI-salausratkaisuosaaminen (PKI, Public Key Infrastructure). PKI-menetelmä on julkisen avaimen järjestelmään perustuvaa turvallisuusteknologiaa, jonka avulla viesti voidaan salata ja sen lähettäjä ja vastaanottaja voivat varmistua toistensa henkilöllisyydestä luotettavasti sähköisesti.

Ilmoittajat katsovat, että yrityskaupan kannalta relevantit hyödykemarkkinat ovat lääkkeiden ja muiden terveyteen vaikuttavien aineiden kliinisessä tuotekehityksessä käytettävien testikäyttäjätietojen keräämiseen liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistopalvelujen (ASP) markkinat. Ilmoittajien mukaan kliinisen tuotekehityksen tiedonkeruuratkaisujen markkinat ovat maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan maailmanlaajuiset ja niiden arvo on noin [ ] miljardia markkaa. CRF Box arvioi, että sillä on näillä markkinoilla vain noin [ ] prosentin markkinaosuus. Kliinisen tuotekehityksen langattomien sovellusten markkinoiden arvo on noin [ ] miljardia markkaa. Myös langattomissa kliinisen tuotekehityksen tiedonkeruuratkaisuissa CRF Boxilla on useita sitä suurempia kilpailijoita, kuten amerikkalaiset PHT Corporation ja Invivodata sekä ruotsalainen Clinitrac. Ilmoittajien mukaan 3i Groupin ja Stratoksen määräysvallassa ei ole yrityksiä, jotka kilpailisivat CRF Boxin kanssa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Kilpailukielto

Ilmoittajat esittävät, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäisiin CRF Boxin perustajille ja yhtiötä johtaville osakkaille ([ ]) osakassopimuksessa asetettu kielto olla osallistumatta osakkeenomistuksensa ajan CRF Boxin toiminnan kanssa suorasti tai epäsuorasti kilpailevaan toimintaan. Ilmoittajien mukaan kielletyllä kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan kliiniseen tuotekehitykseen liittyvien sovellusten ja tietotekniikkapalvelujen kehittämistä, tuotantoa ja myyntiä. Ilmoittajat katsovat, että liitännäisrajoitus voidaan ulottaa koskemaan maailmanlaajuisia markkinoita, sillä CRF Box ja sen kilpailijat toimivat maailmanlaajuisesti. 3i Group ja Stratos pitävät yrityskaupan liitännäisrajoituksena myös sitä, että kilpailukielto kestää [ ] sen jälkeen, kun sopimuksen osapuoli ei enää ole CRF Boxin omistaja.

Ilmoittajat pitävät kilpailukieltoa yrityskauppaan välittömästi liittyvänä ja sen toteuttamiselle välttämättömänä. CRF Boxin arvo perustuu pääasiallisesti kilpailukiellon kohteena olevien yksityishenkilöiden maineeseen, taitotietoon ja muuhun osaamiseen. Mainitut yksityishenkilöt ovat ilmoittajien mukaan CRF Boxin merkittäviä omistajia ja osallistuvat sen päivittäiseen johtamiseen, tuotekehittelyyn ja asiakashankintaan, minkä lisäksi he voivat vaikuttaa CRF Boxin strategisiin liiketoimintaratkaisuihin. Koska CRF Boxin liiketoiminta on näin voimakkaasti riippuvaista siitä, että kilpailukiellon kohteena olevat henkilöt toimivat aktiivisesti CRF Boxin eduksi, eivät muut omistajat voisi investoida yhtiöön, jos olisi riski siitä, että kyseiset henkilöt voisivat omistuksensa aikana toimia CRF Boxin kilpailijoiden eduksi.

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyä kilpailukieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi. Kilpailunrajoitus liittyy välittömästi kaupan kohteen arvon siirtämiseen ostajalle. Kilpailukielto voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena siltä osin kuin se koskee niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Kilpailukiellon ajallisen keston osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vain niin pitkäksi ajaksi yrityskaupan toteuttamisesta lukien kuin kukin edellä mainittu yksityishenkilö on osakassopimuksen osapuolena. Toisaalta liitännäisenä hyväksytty kilpailukielto päättyy joka tapauksessa viimeistään silloin, kun sekä 3i Group että Stratos Ventures, jotka käyttävät CRF Boxissa yhteistä määräysvaltaa, ovat irtautuneet yhtiöstä.

Rekrytointikielto

Toiseksi osapuolet pyytävät, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäisiin osakassopimuksessa [ ] asetettu rekrytointikielto, jonka mukaan he eivät saa omistuksensa aikana rekrytoida CRF Boxin avainhenkilöitä itse tai houkutella heitä siirtymään toisen yhtiön palvelukseen. Ilmoittajien mukaan CRF Boxin muiden omistajien investoinnin arvon suojaaminen edellyttää, että CRF Boxin perustajat ja päivittäiseen johtamiseen osallistuvat henkilöt eivät yhtiön muihin avainhenkilöihin kohdistuvalla vaikutusvallallaan houkuttele heitä toisten yhtiöiden palvelukseen. Vastaperustetun CRF Boxin arvo perustuu osapuolten mukaan täysin sen palveluksessa olevien avainhenkilöiden osaamiseen ja tunnettuisuuteen markkinoilla. 3i ja Stratos pitävät yrityskaupan liitännäisrajoituksena myös sitä, että rekrytointikielto on voimassa vielä [ ] siitä lukien, kun sopimuksen osapuoli ei enää ole CRF Boxin omistaja.

Yrityskauppailmoituksessa tai sen liitteissä ei ole määritelty avainhenkilöpiirin ulottuvuutta. Osakassopimuksessa rekrytointikiellon sen sijaan todetaan käsittävän kaikki CRF Boxin työntekijät; eikä siis pelkästään avainhenkilöitä.

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyä rekrytointikieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä kaupan kohteen liiketoiminnan arvon säilyttämiseksi. Kiellon sisällön osalta Kilpailuvirasto toteaa, että aiemman tapauskäytännön mukaisesti rekrytointikielto voi käsittää ainoastaan kaupan kohteen avain- ja johtohenkilöiden aktiivisen rekrytoinnin. Liitännäisrajoitukseksi ei sen sijaan hyväksytä passiivisen rekrytoinnin kieltävää velvoitetta. Rekrytointikieltoa ei myöskään hyväksytä liitännäisrajoitukseksi siltä osin kuin se estää edellä mainittuja yksityishenkilöitä rekrytoimasta CRF Boxin muita työntekijöitä kuin avain- tai johtohenkilöitä. Rekrytointikiellon ajallisen keston osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi yrityskaupan toteuttamisesta lukien vain niin pitkäksi ajaksi kuin kukin edellä mainittu yksityishenkilö on osakassopimuksen osapuolena. Toisaalta liitännäisenä hyväksytty rekrytointikielto päättyy joka tapauksessa viimeistään silloin, kun sekä 3i Group että Stratos Ventures, jotka käyttävät CRF Boxissa yhteistä määräysvaltaa, ovat irtautuneet yhtiöstä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Group plc ja Stratos Ventures Ltd Oy ovat hankkineet yhteisen määräysvallan CRF Box Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy [ ] asetetun kilpailu- ja rekrytointikiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin. Muiden osakassopimuksissa sovittujen ehtojen osalta ei voida sulkea pois mahdollisuutta tarvittaessa soveltaa niihin kilpailunrajoituslain 4–7 ja 9 §:n säännöksiä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.