Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

25.6.2003

Diaarinumero

487/81/2003

Osapuolet

3i Group Plc / Viva Business Intelligence Oy

Asian vireilletulo

3i Group plc (jäljempänä 3i) on 9.6.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelystä, jossa se hankkii määräysvallan Viva Business Intelligence Oy:ssä (jäljempänä Viva). Vivan yritysryhmään tulee yritysjärjestelyn seurauksena kuulumaan MacRae Competitor Consulting Corporation (jäljempänä MC3 Intel).3i:n määräysvalta perustuu […][1].

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i on riskisijoitus- eli venture capital -yhtiö, joka tekee oman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja. 3i-yritysryhmään kuuluu suomalainen sijoitusrahastoyhtiö 3i Finland Oy.

Viva on Business Intelligence (jäljempänä BI) -palveluita tarjoava yritys, joka tuottaa ratkaisuja markkina- ja kilpailijatiedon sisällön ja hallinnan tarpeisiin yritysten päätöksenteon tehostamiseksi. BI:n yleisin suomenkielinen vastine on kilpailijatiedon seuranta. Vivan tarjoamia BI-palveluita ovat muun muassa yritysprofiilit, pelikenttäanalyysit, strategiset selvitykset ja markkinaraportit. Lisäksi Viva tarjoaa koulutuspalveluita yritysten BI-tiedon hallinnan ja käytön parantamiseksi. Kanadalainen MC3 Intel on myös BI-palveluita tarjoava yritys, jonka palveluihin kuuluvat yleiset liiketoimintatutkimukset, markkinatiedon seuranta ja arviointi, kansainvälisiä markkinoita koskevat arviot ja markkinointitutkimuksen tukeminen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ilmoittajan mukaan Vivan voidaan katsoa toimivan markkinaseurantapalveluiden ja tiedonhallintasovellusten markkinoilla. Ilmoittaja pitää kumpaakin näistä markkinoista maailmanlaajuisina. Ilmoittaja arvioi Suomen markkinaseurantapalvelujen markkinat […]suuruisiksi ja Suomen tiedonhallintasovellusten markkinat […] suuruisiksi. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa, mutta niiden yhteenlaskettu markkinaosuus jää alle 15 % niin markkinaseurantapalveluiden kuin tiedonhallintasovellustenkin markkinoilla. Ilmoittajan mukaan 3i:n salkussa on lisäksi useita informaatioteknologiayrityksiä, joiden voitaisiin katsoa toimivan joko vertikaalisilla ylä- tai alamarkkinoilla taikka muilla lähimarkkinoilla suhteessa tiedonhallintasovellusten markkinoihin. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ei kuitenkaan millään mahdollisilla vertikaalisilla markkinoilla ylitä 20 %.

Ilmoittajan mukaan tällä hetkellä markkinaseurantapalveluiden markkinoilla toimivien yritysten suurimpina kilpailijoina voidaan pitää potentiaalisten asiakkaiden sisäisesti toteutettavaa markkinaseurantaa. Markkinaseurantapalvelujen markkinoilla toimii ilmoittajan mukaan myös yleisiä sisällöntuotantopalveluita tarjoavia yrityksiä, kuten Observer AB ja Esmerk Oy. Ilmoittajan mukaan tiedonhallintasovelluksia tai muita vastaavia sovelluksia tuottaa, kehittää ja markkinoi maailmanlaajuisesti lukuisa määrä pieniä ja suuria yrityksiä, kuten Microsoft (MS Sharepoint Server), IBM (Lotus QuickPlace) ja Opentext Corporation (Livelink).

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi osakassopimuksessa olevia kilpailu- ja rekrytointikieltoja. Osakassopimuksessa […] on asetettu velvoite […] olla suoraan tai epäsuorasti kilpailematta Vivan liiketoiminnan kanssa, pidättäytyä avustamasta, neuvomasta (konsultoimasta) tai edustamasta kilpailevaa liiketoimintaa sekä omistamasta omistusosuuksia kilpailevista liiketoiminnoista, paitsi milloin he ovat saaneet 3i:ltä etukäteen kirjallisen suostumuksen.

Jos edellä mainittujen […].

Osakassopimuksen mukaan […] eivät saa […] rekrytoida suoraan tai epäsuoraan Vivan avainhenkilöitä itse tai houkutella heitä siirtymään toisen yhtiön palvelukseen taikka tehdä muunlaista sopimusta, jonka kohteena on yhtiön työntekijän työsuoritus.

Yrityskaupan osapuolet pitävät edellä mainittuja kilpailukieltoja yrityskauppaan suoraan ja välittömästi liittyvinä sekä yrityskaupan toteuttamisen kannalta välttämättöminä. Vivan liiketoiminnan arvo perustuu ilmoittajan mukaan pääasiallisesti osakkailla olevaan taitotietoon ja muuhun osaamiseen. Kilpailukiellon kohteena olevat henkilöt ovat ilmoittajan mukaan merkittäviä omistajia Vivassa ja ovat aktiivisesti mukana Vivan liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa sekä tuotekehityksessä ja asiakashankinnassa. Koska Vivan menestys on huomattavissa määrin riippuvainen osakkaiden henkilökohtaisesta panoksesta, on kilpailukielto ilmoittajan mukaan katsottava edellytykseksi yrityskaupalle. Ilman tällaista kilpailukieltoa investointi Vivaan olisi huomattavan riskialtis.

Ilmoittajan mukaan Vivan omistajien investoinnin arvon suojaaminen edellyttää myös sitä, että Vivan edellä mainitut osakkeenomistajat eivät yhtiön muihin työntekijöihin kohdistuvalla vaikutusvallallaan houkuttele heitä toisen yhtiön palvelukseen. Ilmoittajan mukaan Vivan arvo perustuu pitkälti sen palveluksessa olevien työntekijöiden osaamiseen ja tunnettavuuteen markkinoilla.

Ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi ehtoja, joiden piiriin kuuluu sellaisia henkilöitä, jotka toimivat Vivassa ja omistavat yhtiön osakkeita, mutta joiden osakeomistus ei oikeuta määräysvaltaan yhtiössä. Tässä tapauksessa rajoituksia voidaan jäljempänä mainituin rajauksin pitää yrityskaupan kannalta välttämättöminä. Vivan avainhenkilöiden voidaan lisäksi katsoa omaavan sellaista taitotietoa ja osaamista, jonka suojaaminen yhtiön käyttöön on perusteltua hankitun liiketoiminnan arvon ja jatkamisen kannalta.

Ilmoittajan esittämät kilpailu- ja rekrytointikiellot voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi niin pitkäksi aikaa, kun edellä mainitut henkilöt ovat osakassopimuksen osapuolina. Toisaalta liitännäisenä hyväksytyt kilpailu- ja rekrytointikiellot päättyvät joka tapauksessa viimeistään silloin, kun Vivassa yksinomaista määräysvaltaa käyttävä 3i irtautuu yhtiöstä. Kilpailukiellot voivat koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja niitä maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin osakassopimuksen allekirjoittamishetkellä. Rekrytointikiellot voivat koskea vain aktiivista avainhenkilöiden rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Group plc hankkii määräysvallan Viva Business Intelligence Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy osakassopimuksessa esitetyt kilpailu- ja rekrytointikiellot yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.