Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.6.2002

Diaarinumero

488/81/2002

Osapuolet

J.W. Childs Associates, L.P. / Esselte AB

Asian vireilletulo

J.W. Childs Associates, L.P. (JWC) on 28.5.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Esselte AB -nimisessä yhtiössä.

Ratkaisu ja sen perustelut

JWC -yritysryhmän viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto oli yli [ ][1] euroa. Esselte AB -yritysryhmän viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto oli yli 1 miljardi euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

JWC on Yhdysvalloissa rekisteröity yksityinen pääomasijoitusyhtiö. Esselte AB on Ruotsin pörssissä listattu, toimistotarvikkeita valmistava yhtiö, jolla on Suomessa tytäryhtiö, Esselte Office Products Oy. Yrityskaupan osapuolten tai niiden yritysryhmien toiminnoissa ei ilmoitusvelvollisen mukaan ole horisontaalista päällekkäisyyttä, eikä vertikaalista yhteyttä Suomessa. Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tieto on poistettu liikesalaisuutena.