Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.7.2005

Diaarinumero

488/81/2005

Osapuolet

Dividum Holding Oy / Holiday Club Finland Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 30.6.2005 ilmoitettu järjestely, jossa Dividum Holding Oy (jäljempänä ”Dividum Holding”) hankkii määräysvallan Holiday Club Finland Oy:ssä (jäljempänä ”HCF”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Dividum Holding kuuluu London & Regional Group Holdings Ltd -konserniin (jäljempänä ”L&R”). L&R on Euroopassa toimiva yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja käy kauppaa suurkiinteistöillä. Suomessa L&R:llä on tytäryhtiöt Dividum Oy ja LR Finland Oy. Dividum Oy on erikoistunut hotellikiinteistöjen vuokraamiseen ja harjoittaa liiketoiminnassaan yhteistyötä hotellioperaattoreiden kanssa. LR Finland Oy harjoittaa kiinteistösijoitustoimintaa muiden kuin hotellikiinteistöjen osalta.

Holiday Club Resorts Oy on tätä yrityskauppaa varten perustettu Dividum Holding:in tytäryhtiö. HCF:n nykyiselle johdolle jää järjestelyssä vähemmistöosuus Holiday Club Resorts Oy:ssä.

HCF tarjoaa vapaa-ajan matkailupalveluja Suomessa ja Ruotsissa. Viikko-osakkeiden lisäksi se tarjoaa kylpylähotelli-, ravintola-, harraste- ja hoitopalveluita.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

L&R:n yhteenlaskettu maailmanlaajuinen kokonaisliikevaihto vuonna 2004 oli noin [300–400][1] miljoonaa euroa ja HCF:n noin 75 miljoonaa euroa. L&R:n Suomesta kertynyt liikevaihto vuonna 2004 oli noin 38,2 miljoonaa euroa ja HCF:n noin 72 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoituksessa markkinat, joihin yrityskauppa vaikuttaa, on jaettu hotellipalvelujen ja viikko-osakkeiden tarjoamiseen sekä hotellikiinteistöjen vuokraamiseen. Yrityskaupan ilmoittaja on arvioinut hotellipalvelujen tarjoamisen arvoksi Suomessa vuonna 2004 noin 1,5 miljardia euroa. Lukuun sisältyy hotellien yhteydessä toimivien ravintoloiden myynti. Suomen viikko-osakemarkkinoiden kokonaisarvoksi ilmoittaja on arvioinut vuonna 2004 noin 50 miljoonaa euroa ja viikko-osakkeiden lukumäärän 7.000. Hotellikiinteistöjen vuokrauksessa ilmoittaja katsoi hotellien ja hotellihuoneiden lukumäärän antavan arvoa tarkemman kuvan markkinoista. Ilmoittajan mukaan Suomessa oli vuoden 2004 lopussa 762 hotellia, joissa oli yhteensä noin 46.400 hotellihuonetta. Yrityskaupan ilmoittaja on arvioinut osapuolten markkinaosuudet Suomessa vuonna 2004 seuraavasti: HCF:n osuus hotellipalvelujen tarjoamisessa oli [alle 5 %] kokonaisarvosta. Viikko-osakkeiden tarjonnassa HCF:n osuus oli noin [40–50 %] kokonaisarvosta. Hotellikiinteistöjen vuokrauksessa Dividum Oy:n Suomessa omistamat hotellit muodostivat [alle 5 %] ja hotellihuoneet [5–15 %] kokonaismäärästä. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla ei ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä, eikä osapuolten vertikaalisesta yhteydestä (HCF hallinnoi kylpylähotelli Oulun Edeniä, joka sijaitsee Dividum Oy:n omistamalla kiinteistöllä) huolimatta yrityskaupan seurauksena synny kilpailuongelmia.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Dividum Holding Oy hankkii määräysvallan Holiday Club Finland Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.