Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.6.2000

Diaarinumero

490/81/2000

Osapuolet

Sanmina Corporation / Essex AB

Asian vireilletulo

Sanmina Corporation on 29.5.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jolla se hankkii määräysvallan Essex AB:ssa. Sanmina Corporation ostaa Essex AB:n koko osakekannan sen nykyisiltä osakkeenomistajilta. Essex AB:llä on kolme tytäryhtiötä: Essex Industrial Electronics AB (Ruotsi), Essex Medical Electronics AB (Ruotsi) ja Essex Communications EMS Oy (Suomi).

Kilpailuvirasto on 30.5.2000 kilpailunrajoituslain 11 f §:n nojalla määrännyt osittaisen poikkeuksen yrityskaupan täytäntöönpanosta.

Yrityskaupan osapuolet ja niiden liiketoiminnat

Sanmina Corporation (jäljempänä Sanmina) on Delawaren lain mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka ja pääkonttori ovat San Josessa, Yhdysvalloissa. Se on kansainvälisen konsernin emoyhtiö, jolla on tytäryhtiöitä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Irlannissa. Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat mm. piirilevyvalmistajina ja elektroniikan sopimusvalmistajina telekommunikaatioalalle, verkkopalveluille, teollisuudelle ja lääketeollisuudelle.

Essex AB (jäljempänä Essex) on konsernin ruotsalainen emoyhtiö. Konserniin kuuluvien yhteisöjen toimiala käsittää elektroniikan sopimusvalmistuksen, ml. elektroniikan alihankinnan, tuotekehityksen, valmistuksen ja logistiikan. Konsernin suomalainen tytäryhtiö, Essex Communications EMS Oy, on erikoistunut pintaliitosteknologiaan, radiotaajuusteknologiaan ja testaussuunnitteluun.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan ilmoittaja esittää liitännäisrajoitukseksi kilpailukieltoa, jonka mukaan Essexin osakkeenomistajat sitoutuvat siihen, etteivät he […][1] vuoden ajan tämän yrityskaupan toteuttamisesta suoraan tai epäsuorasti osallistu, sijoita, omista, johda, rahoita, käytä määräysvaltaa tai osallistu mihinkään sellaiseen liiketoimintaan tai muuhun toimintaan, joka kilpailee Essexin tuotteiden, tuotekehityksen, palveluiden tai muun toiminnan kanssa siinä muodossa Euroopassa kuin toimintaa on harjoitettu yrityskaupan toteuttamisajankohtana. Osakkeenomistajat, joille kilpailukielto on asetettu, on yrityskauppasopimuksessa (Share Acquisition Agreement) määritelty työntekijöinä oleviksi osakkeenomistajiksi. Ilmoittaja on 19.6.2000 toimittanut Kilpailuvirastoon selvityksen, jossa se on täsmentänyt kilpailukiellon kohteena olevia työntekijä-osakkeenomistajia koskevia tietoja.

Yrityskaupan ilmoittaja esittää liitännäisrajoitukseksi myös rekrytointikieltoa, jonka mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat […][2] vuoden ajan yrityskaupan toteuttamisesta pidättäytymään aktiivisesti rekrytoimasta palvelukseensa avainhenkilöitä.

Ilmoittajan mukaan kilpailukielto on välttämätön kohteen goodwillin, taitotiedon ja asiakaskunnan suojaamiseksi. Yrityskaupassa siirtyvästä taitotiedosta vain osa on ilmoittajan mukaan suojattu patenteilla ja muilla teollisoikeuksilla. Huomattava osa siitä perustuu käytännön kokemukseen ja yrityssalaisuutena pidettävään tietoon sekä markkinatuntemukseen. Ilmoittajan mukaan kilpailukiellon asettaminen takaa kohteen täyden arvon siirtymisen Sanminalle. Kohteen arvo koostuu työntekijöiden taitotiedosta ja asiakassuhteista. Kilpailukiellon ajallista kestoa on perusteltu mm. sillä, että [myyjät helposti][3] voisivat aloittaa kohteen kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. Ilmoittajan mukaan […][4] vuoden kilpailukielto mahdollistaa sen, että Sanmina voi luoda kohteen työntekijöistä riippumattomat asiakassuhteet.

Myyjälle asetettua kilpailukieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää yrityskaupan toteuttamisen kannalta välttämättömänä. Kiellon sisällön osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voidaan asettaa sellaisille myyjinä oleville osakkeenomistajille, jotka asiakassuhteidensa ja taitotietonsa avulla voisivat ilman kilpailukieltoa aloittaa nopeasti hankinnan kohteen kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. Muun selvityksen puuttuessa tällaisina myyjinä voidaan pitää ilmoituksen liitteessä 1 mainittuja kohdeyhtiön perustajia […][5] ottaen huomioon heidän asemansa ja omistuksensa kohdeyhtiössä.

Pienosakkaisiin kohdistuvan kilpailukiellon osalta ilmoittaja ei ole esittänyt riittäviä perusteluita, jotka osoittaisivat kiellon olevan välttämätön kaupan toteuttamiseksi. Ilmoituksen liitteessä 1 mainittujen ja myöhemmin täsmennettyjen työntekijöinä olevien osakkeenomistajien osakeomistus vaihtelee [0,5–5][6] % välillä. Kilpailukiellon alueellisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voi koskea sitä maantieteellistä aluetta, jolla yrityskaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen kaupan toteuttamista.

Rekrytointikiellon osalta ilmoittaja katsoo, että kyseessä on liitännäisrajoitus. Perusteluina kiellon hyväksymiseksi liitännäisrajoituksena ilmoittaja viittaa Euroopan komission ja Suomen kilpailulainsäännön asettamien vaatimusten täyttymiseen. Ajallisen keston osalta ilmoittaja viittaa Kilpailuviraston ja kilpailuneuvoston aiempiin ratkaisuihin.

Myyjälle asetettua rekrytointikieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää liiketoiminnan arvon säilyttämisen kannalta välttämättömänä. Kiellon sisällön osalta Kilpailuvirasto toteaa, että rekrytointikielto voidaan asettaa sellaisille myyjinä oleville osakkeenomistajille, jotka asiakassuhteidensa ja taitotietonsa avulla voisivat aloittaa nopeasti hankinnan kohteen kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. Kilpailuvirasto katsoo, että ilmoituksen liitteessä 1 mainituilla kohteen perustajina olevilla osakkeenomistajilla, […][7], sekä samassa liitteessä mainituilla pääomasijoittajilla on kyseinen asema. Aiemman tapauskäytännön mukaisesti aktiivista rekrytointia koskeva kielto voi kohdistua vain kaupan kohteen ns. johto- ja avainhenkilöihin.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Sanmina hankkii määräysvallan Essex AB:ssa. Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa. Ostajan maailmanlaajuinen liikevaihto 31.9.1999 päättyneellä tilikaudella oli noin [5–15][8] mrd mk. Sanminan liikevaihto on oikaistu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla lisäämällä siihen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyn yrityskaupan kohteen, Hadco Corporationin, liikevaihto, joka on noin [1–10][9] mrd mk. Ostajan oikaistu liikevaihto on siten noin [10–20][10] mrd mk. Kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin [0,5–1,5][11] mrd mk. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa. Järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan markkinat, joihin kauppa mahdollisesti vaikuttaa, ovat elektroniikan sopimusvalmistuksen kokonaispalvelujen markkinat. Elektroniikan sopimusvalmistuksen kokonaispalveluita tarjoavilla yhtiöillä tarkoitetaan ilmoittajan mukaan yhtiöitä, joilla ei ole pääsääntöisesti omia tuoteoikeuksia ja jotka valmistavat tuotteita tai niiden osia tilauksesta tai asiakaskohtaisesti toisille tuotannollista toimintaa harjoittaville yhtiöille eli ns. alkuperäisille laitevalmistajille (OEM).

Elektroniikan sopimusvalmistuksen kokonaispalvelujen markkinat koostuvat vertikaalisesti integroiduista palveluista, joihin kuuluvat mm. teollinen suunnittelu, piirilevyjen kalustaminen, järjestelmäkokoonpano sekä niihin liittyvät testaus- ja oheistoiminnot kuten tuotteiden jakelu- ja korjauspalvelut. Elektroniikan sopimusvalmistuksen kokonaispalveluiden markkinat voidaan jakaa markkinasegmentteihin teollisuudenaloittain, esim. telekommunikaatioteollisuudelle ja lääketeollisuudelle tarjottaviin palveluihin.

Relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajan mukaan maailmanlaajuiset.

Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska merkittäviä ongelmia ei synny millään ajateltavissa olevilla markkinoilla.

Molempien yrityskaupan osapuolten toimiala käsittää elektroniikan sopimusvalmistuksen kokonaispalvelut, ml. elektroniikan alihankinnan, tuotekehityksen, valmistuksen ja myynnin. Yrityskaupan osapuolten asiakkaina ovat pääasiassa telekommunikaatioalan, teollisuuden ja lääketeollisuuden yritykset. Markkinoiden rakenne ei yrityskaupan seurauksena kuitenkaan muutu, sillä Sanmina ei ole toiminut Pohjoismaissa ennen yrityskauppaa.

Ilmoittajan arvion mukaan elektroniikan sopimusvalmistuksen kokonaispalveluiden markkinoiden kokonaisarvo Suomessa vuonna 1999 oli noin 10 mrd mk. Essexin Suomessa toimivan tytäryhtiön, Essex Communications EMS Oy:n, markkinaosuus vuonna 1999 oli noin [1–10][12] % Suomen markkinoista.

Yrityskaupan osapuolten kanssa samoilla markkinoilla toimii useita voimakkaita kilpailijoita. Suomessa toimivia yrityksiä ovat mm. Elcoteq Network Corporation, Scanfil Oy, Flextronics International Finland Oy, SCI Systems, Inc. ja Incap Electronics Oy.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomessa. Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jolla Sanmina Corporation hankkii määräysvallan Essex AB:sta.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena kilpailukiellon siltä osin kuin se […][13] vuoden ajan sopimuksen päättämisestä estää edellä Liitännäisrajoitukset -jaksossa tarkoitettuja osakkeenomistajia kilpailemasta kohteen kanssa. Kilpailukielto koskee kohteen liiketoimintaa sellaisena kuin sitä harjoitettiin ennen yrityskaupan toteuttamista ja sillä maantieteellisellä alueella, jolla yrityskaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen kaupan toteuttamista.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena rekrytointikiellon siltä osin kuin se […][14] vuoden ajan estää edellä Liitännäisrajoitukset -jaksossa tarkoitettuja osakkeenomistajia sekä pääomasijoittajia olemaan aktiivisesti rekrytoimatta palvelukseensa kohteen johto- ja avainhenkilöitä.

Muilta osin liitännäisrajoituksina esitettyihin kilpailukieltoon ja rekrytointikieltoon voidaan tarvittaessa soveltaa kilpailunrajoituslain 6–9 §:n säännöksiä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b §, 11 d § ja 11 f §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[5] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[6] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[7] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[8] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[9] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[10] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[11] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[12] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[13] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[14] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.