Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.6.2001

Diaarinumero

490/81/2001

Osapuolet

3i Finland Oy / Popsystems Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 21.5.2001 ilmoitettu yrityskauppa, jossa 3i Finland Oy (3i Finland) on hankkinut yksinomaisen määräysvallan Popsystems Oy:ssä (Popsystems). 3i Finlandille suunnatun osakeannin ensimmäinen kierros on toteutettu 9.10.2000, jolloin on myös solmittu Popsystemsiä koskeva osakassopimus. Ensimmäisen rahoituskierroksen toinen vaihe on toteutettu 21.3.2001.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Finland (ent. SFK Finance Oy) on suomalainen sijoitusyhtiö, joka tekee oman pääoman ehtoisia ja muita sijoituksia pääasiassa suomalaisiin osakeyhtiöihin. 3i Finland kuuluu 3i Group plc:n (3i Group) yritysryhmään. 3i Group on Euroopan johtavia riskisijoitus- eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja.

Kaupan kohteena oleva Popsystems on perustettu vuonna 1998. Yhtiö kehittää ja markkinoi operaattoreille ja palveluntarjoajille suunnattuja ohjelmistotuotteita, jotka mahdollistavat langattoman ryhmäviestinnän ja uudenlaisten, ryhmille suunnattujen langattomien Internet-lisäarvopalvelujen tarjoamisen kuluttajille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

3i Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto 31.3.2000 päättyneeltä tilikaudelta oli noin [ ][1] markkaa. Popsystemsin liikevaihto vuonna 1999 oli noin [ ] markkaa. 3i Groupin yritysryhmään kuuluva 3i International Holding on 18.5.2000 hankkinut SFK Finance Oy:n (nyk. 3i Finland Oy), jonka yritysryhmään kuuluu useita Popsystemsin kanssa samalla toimialalla toimivia yrityksiä. Siten kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan 3i Finland Oy:n (ent. SFK Finance Oy) kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto, joka oli viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan noin [ ] markkaa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Popsystems on ohjelmistoyritys, joka kehittää, tuottaa ja markkinoi edistyksellisiä ja käytännöllisiä ohjelmasovelluksia pääasiallisesti matkapuhelinoperaattoreille sekä langattomien Internet-palveluiden ja langattomien virtuaalisten verkkojen tarjoajille. Popsystemsin tarkoituksena on sellaisten ohjelmistotuotteiden kehittäminen, jotka tarjoavat a) teknisen ratkaisun lisäarvopalveluiden markkinoille tuottamiseen, yhdistämiseen ja hallintaan sekä b) ryhmille suunnatun markkinointiratkaisun. Popsystemsin tuotteiden avulla tietyllä sosiaalisella ryhmällä on mahdollisuus perustaa mobiiliryhmä, joka muodostaa keskinäisen kommunikaatioyhteyden ja voi käyttää hyväkseen samoja lisäarvopalveluita. [ ] AddPop on suunniteltu operaattoreille toimitettavaksi ohjelmistoksi, jonka nämä taas tarjoavat edelleen palveluna lopullisille käyttäjille. AddPop on palvelu, joka mahdollistaa ryhmän sisäisen interaktiivisen kanssakäymisen ja yhteisen samojen lisäarvopalveluiden käyttämisen.

Ilmoittajan käsityksen mukaan langattomien sovelluspalvelujen ja ryhmäsovellusten markkinat ovat maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan maailmanlaajuiset. Popsystemsin toiminnan kannalta läheisillä markkinoilla toimii lukuisia yrityksiä, joilla on niin tekniset, taloudelliset kuin tiedollisetkin resurssit siirtyä valmistamaan ja kehittämään samanlaista tuotetta kuin PopSystems. Monilla näistä yrityksistä on huomattavan pitkä kokemus ohjelmistosovellusten ja erityisesti langattomien ohjelmistosovellusten tuottamisesta ja kehittämisestä. Popsystemsillä on siten markkinoilla lukuisia potentiaalisia kilpailijoita, kuten LPG Innovations Oy, Freever, Colibria AS, Incirco AB sekä OZ.COM. 3i Finlandin mukaan mikään 3i Groupin yritysryhmän määräysvallassa oleva yritys ei kilpaile Popsystemsin kanssa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja on esittänyt, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäisiin [ ] asetettu kilpailukielto. Osakassopimuksen sisältämän kilpailukieltolausekkeen mukaan edellä mainituille Popsystemsin pääosakkaille on asetettu kielto olla kilpailematta suoranaisesti Popsystemsin kanssa niin kauan kuin he ovat Popsystemsin osakkeenomistajia ja osakassopimus on voimassa. Kilpailukiellon mukaan pääosakkaat eivät saa mennä osakkeenomistajiksi, tarjota palveluksiaan eivätkä muulla tavoin kilpailla suoranaisesti Popsystemsin kanssa. Ilmoittajan mukaan Popsystemsin kanssa suoraan kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan langattomien sovellusratkaisujen kehittämistä, tuottamista, markkinointia ja myyntiä. Osapuolten käsityksen mukaan kilpailukielto liitännäisrajoituksena tulee ulottaa koskemaan maailmanlaajuisia markkinoita, koska Popsystems ja sen kilpailijat toimivat maailmanlaajuisilla markkinoilla. Ilmoittaja pitää yrityskaupan liitännäisrajoituksena myös sitä, että kilpailukielto on voimassa vielä [ ] siitä lukien, kun sopimusosapuoli ei ole enää Popsystemsin omistaja tai kun osakassopimus on lakannut olemasta voimassa.

Ilmoittaja pitää kilpailukieltoa yrityskauppaan suoraan ja välittömästi liittyvänä sekä sen toteuttamisen kannalta välttämättömänä. Popsystemsin liiketoiminta ja arvo perustuvat pääasiallisesti pääosakkailla olevaan taitotietoon ja muuhun osaamiseen. Kilpailukiellon kohteena olevat henkilöt ovat merkittäviä omistajia Popsystemsissä ja ovat aktiivisesti mukana yhtiön liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa sekä tuotekehityksessä ja asiakashankinnassa. Koska Popsystemsin menestys ja markkinoille tulo ovat huomattavissa määrin riippuvaisia pääosakkaiden henkilökohtaisesta panoksesta, on kilpailukielto ilmoittajan mukaan katsottava edellytykseksi yritykseen investoinnille. Ilman tällaista kilpailukieltoa investoinnit olisivat huomattavan riskialttiita.

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyä kilpailukieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi. Kilpailunrajoitus liittyy välittömästi kaupan kohteen arvon siirtämiseen ostajalle. Kilpailukielto voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena siltä osin kuin se koskee niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Kilpailukiellon ajallisen keston osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vain niin pitkäksi ajaksi yrityskaupan toteuttamisesta lukien kuin kukin edellä mainittu yksityishenkilö on osakassopimuksen osapuolena. Toisaalta liitännäisenä hyväksytty kilpailukielto päättyy joka tapauksessa viimeistään silloin, kun 3i Groupin yritysryhmä on irtautunut yhtiöstä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Finland Oy on hankkinut yksinomaisen määräysvallan Popsystems Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin. Muiden osakassopimuksissa sovittujen ehtojen osalta ei voida sulkea pois mahdollisuutta tarvittaessa soveltaa niihin kilpailunrajoituslain 4–7 ja 9 §:n säännöksiä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.