Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.6.2004

Diaarinumero

490/81/2004

Osapuolet

Atea Holding AB/Novosys Oy ja WM-data X-Way Oy

Asian vireilletulo

Atea Holding AB (jäljempänä Atea) on 3.6.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Novosys Oy:ssä (jäljempänä Novosys) ja WM-data X-Way Oy:ssä (jäljempänä X-Way).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Atea on Atea-konsernin emoyhtiö. Konserni toimii tietoteknisten tuotteiden jälleenmyyjänä yritysasiakkaille. Sen tarjoamiin tuotteisiin kuuluvat työasematuotteet, palvelimet ja ohjelmistot. Atean asiakkaita ovat suuret yritykset ja julkisyhteisöt Pohjoismaissa.

Atea oli vuoteen 2001 saakka osa WM-data -konsernia, jonka jälkeen 3i Group on käyttänyt Ateassa yhteistä määräysvaltaa WM-data AB:n (publ) (jäljempänä WM-data) kanssa.[1] Yrityskaupan seurauksena 3i Group ja WM-data saavat siten Atean kautta välillisen yhteisen määräysvallan Novosysissa ja X-Wayssa. 3i Group on pääomasijoitusyhtiö. WM-data on Tukholman pörssissä listattu yhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen tietotekniikan kokonaisratkaisuja.

Novosys ja X-Way ovat WM-data -konsernin tytäryhtiöitä. Novosys siirtyi vuonna 2003 tehdyn yrityskaupan seurauksena osaksi WM-data -konsernia.[2] Novosys ja X-Way toimivat pääasiassa tietoteknisten laitteiden jälleenmyyjinä ja tarjoavat siihen liittyviä palveluita. Yhtiöt toimivat yksinomaan Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Atea-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli 538,9 miljoonaa euroa. Novosysin ja X-Wayn yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli [yli 100][3] miljoonaa euroa. Atean Suomesta kertynyt liikevaihto vuonna 2003 oli noin [yli 100] miljoonaa euroa. Novosysin ja X-Wayn yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto oli noin [yli 100] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu siten yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolten mukaan tietotekniikan markkinat voidaan jakaa kolmeen pääsegmenttiin: tietotekniset ohjelmistot, -palvelut ja -laitteet. [4]

Atealla on toimintaa kaikilla mainituilla pääsegmenteillä. Sen selvä päätoimiala on kuitenkin tietoteknisten laitteiden jälleenmyynti yritysasiakkaille. Novosys ja X-Way toimivat pääasiassa tietoteknisten laitteiden jälleenmyyjinä, mutta tarjoavat myös tietotekniseen infrastruktuuriin liittyviä palveluja. Yrityskaupan osapuolilla on siten päällekkäistä toimintaa tietoteknisten laitteiden jälleenmyynnissä ja tietoteknisissä palveluissa. Ateassa WM-datan kanssa yhteistä määräysvaltaa käyttävä 3i Group ei ilmoittajan mukaan käytä määräysvaltaa missään muussa yhtiössä, joka toimisi yrityskaupan kohteena olevien yhtiöiden kanssa samoilla markkinoilla.

Tietotekniset laitteet

Yrityskaupan osapuolten mukaan relevantit hyödykemarkkinat voidaan määritellä tietoteknisten laitteiden jälleenmyynniksi yritysasiakkaille.

Sekä Atea että Novosys ja X-Way harjoittavat tietoteknisten laitteiden jälleenmyyntiä yritysasiakkaille (mukaan lukien julkisyhteisöt). Tietoteknisten laitteiden tuotevalikoima käsittää mikrotietokoneita, palvelimia, talletusratkaisuja ja oheislaitteita, kuten pöytätulostimia, skannereita, värikasetteja, levykkeitä, cd-rom -levyjä jne. Kaikki yrityskaupan osapuolet jälleenmyyvät useiden eri valmistajien, kuten Hewlett Packardin, IBM:n, Toshiban, Fujitsun ja Siemensin, laitteistoja.

Yrityskaupan ilmoittajan arvion mukaan yritysasiakkaille tapahtuvan tietoteknisten laitteiden myynnin kokonaisarvo Suomessa vuonna 2003 oli noin 1200 miljoonaa euroa. Yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2003 oli noin [15–25] %.

Tietoteknisten laitteiden jälleenmyyntimarkkinoilla kilpailu tapahtuu sekä tietoteknisten laitteiden valmistajien että muiden jälleenmyyjien välillä. Tietoteknisten laitteiden valmistajat käyttävät jälleenmyyjiä, mutta ylläpitävät myös omia suoria jakelukanavia. Kilpailu kohdistuu laitteistojen kokonaistoimituksiin.

Yrityskaupan osapuolten mukaan tietoteknisten laitteiden jälleenmyyntimarkkinat yritysasiakkaille ovat vähintään ETA:n laajuiset.

Tietotekniset palvelut

Ilmoittajan mukaan tietotekniset palvelut muodostavat vain pienen osan yrityskaupan osapuolten toiminnoista ja ne ovat lähinnä tietoteknisten laitteiden jälleenmyyntiä tukevaa toimintaa. Ilmoittajan arvion mukaan yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu tietoteknisten palvelujen myynnin arvo vuonna 2003 oli noin 18,5 miljoonaa euroa, joka vastaa alle [5] % Suomen koko tietoteknisten palveluiden markkinoista.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Atea Holding AB hankkii määräysvallan Novosys Oy:ssä ja WM-data X-Way Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Komission päätös asiassa COMP/M.2538–3i/WM-data/Atea.

[2] Kilpailuviraston päätös Dnro 935/81/03 Yrityskaupan hyväksyminen; WM-data AB (publ)/Novo Group Oyj.

[3] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Euroopan komissio on tapauskäytännössään esittänyt, että markkinat voidaan mahdollisesti jakaa edellä mainittuja pääsegmenttejä kapeampiin alasegmentteihin. Ks. esimerkiksi komission päätökset asioissa COMP/M.2024 – Invesys/Baan, IV/M.1580 – CAI/Platinium ja COMP/M.1901 – Cap Gemini/Ernst&Young. Komission tapauskäytäntöä on käsitelty Kilpailuviraston päätöksessä Dnro 935/81/03 Yrityskaupan hyväksyminen; WM-data AB (publ)/Novo Group Oyj.