Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

28.6.2005

Diaarinumero

490/81/2005

Osapuolet

Altor 2003 GP Ltd/ Flextronics Network Services

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 16.6.2005 ilmoitettu järjestely, jossa Altor 2003 GP Ltd (jäljempänä ”Altor”) hankkii määräysvallan Guldskålen D605 AB:n (”Guldskålen”) kautta FNS Holding AB:ssä sekä Flextronics Network Services Sweden AB:n aineellisen liikeomaisuuden (jäljempänä molemmat yhdessä Flextronics Network Services, ”FNS”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Guldskålen on tätä yrityskauppaa varten perustettu yhtiö, jonka omistaa Guldskålen D815 AB, josta Altor omistaa 68 %. Altorin omistaa holding-yhtiö Altor Limited. Altor on pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääasiassa Pohjoismaissa sijaitseviin yrityksiin.

FNS kuuluu Flextronics-konserniin, jonka emoyhtiö on Flextronics International Ltd. Suomessa yrityskaupan kohteeseen kuuluu Flextronics Network Services Finland Oy. FNS tarjoaa paikan päällä suoritettavia tietoverkkopalveluja kiinteisiin, langattomiin ja yritysverkkoihin, esimerkkinä rakennus-, asennus- ja ylläpitopalvelut.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Altorin portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin [800–1100][1] miljoonaa euroa ja FNS:n noin [500–700] miljoonaa euroa. Altorin määräysvallassa olevien portfolioyhtiöiden Suomesta vuonna 2004 kertynyt yhteenlaskettu liikevaihto oli noin [35–50] miljoonaa euroa ja FNS:n noin [40–60] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan markkinat, joihin yrityskaupalla on vaikutuksia, ovat data- ja televiestintäverkkopalvelujen markkinat. Data- ja televiestintäverkkopalvelut muodostuvat sekä kiinteän ja langattoman ytimen alkuvaiheen valmistelu- ja rakennustöistä että aiemmin rakennettujen televiestintäverkkojen asentamisesta, tilauksista, sopeuttamisesta ja ylläpidosta. Verkkopalvelujen rakennustoiminta kattaa kaiken verkkojen suunnittelusta niiden pystyttämiseen operaattoreille ja alkuperäisille laitevalmistajille. Ylläpitopalvelut sisältävät sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa ylläpitoa. Asennuspalvelut taas loppukäyttäjän laitteistojen asentamisen sekä kuluttajille että yrityksille. Suomen data- ja televiestintäverkkopalvelumarkkinoiden kokonaisarvo oli ilmoittajan mukaan noin [500–1000] miljoonaa euroa ja FNS:n markkinaosuus [5–15] % vuonna 2004. Ilmoittajan mukaan data- ja televiestintäverkkopalvelujen maantieteelliset markkinat ovat kansalliset, koska palvelujen tarjoaminen tyypillisesti edellyttää fyysistä läsnäoloa.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolet eivät toimi samoilla horisontaalisilla tai vertikaalisilla markkinoilla. Altorin määräysvallassa olevista yhtiöistä ainoastaan Telavie A/S toimii FNS:n kanssa samoilla data- ja televiestintäverkkopalveluiden markkinoilla, mutta sillä ei ole liiketoimintaa Suomessa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Altor 2003 GP Ltd hankkii määräysvallan FNS Holding AB:ssä sekä Flextronics Network Services Sweden AB:n aineellisen liikeomaisuuden. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.