Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia / Mitron Group Oy Ltd

Päivämäärä

28.6.2011

Diaarinumero

491/14.00.10/2011

Osapuolet

Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia / Mitron Group Oy Ltd

Asian vireilletulo

Suomen Teollisuussijoitus Oy (”Teollisuussijoitus”) ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia (”Eläke-Fennia”) ovat ilmoittaneet 17.6.2011 Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa ne hankkivat yhteisen määräysvallan Mitron Group Oy Ltd:ssä (”Mitron Group”).

Teollisuussijoitus on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö. Eläke-Fennia on keskinäinen työeläkeyhtiö, joka huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä eläketurvasta. Mitron Group valmistaa erilaisia julkisen liikenteen informaatiojärjestelmiä, joita ovat pysäkki- ja asemanäytöt sekä juniin ja busseihin ja raitiovaunuihin asennettavat kilpilaitejärjestelmät ja informaatiojärjestelmät.

Ilmoittajien mukaan Teollisuussijoituksella, Eläke-Fennialla tai niiden yritysryhmiin kuuluvilla yrityksillä ei ole aikaisempia sijoituksia Mitron Groupin liiketoiminta-alueilla Suomessa. Ilmoittajien käsityksen mukaan relevantit markkinat ovat julkisen liikenteen informaatiojärjestelmät. Relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajien mukaan vähintään Euroopan laajuiset. Vuonna 2010 Mitronin markkinaosuus julkisen liikenteen informaatiojärjestelmien markkinoilla Suomessa oli 30–40 % ja Euroopan laajuisilla markkinoilla 1–10 %. Yrityskauppa ei Kilpailuviraston arvion mukaan kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia hankkivat yhteisen määräysvallan Mitron Group Oy Ltd:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

 

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Susanna Suvanto.