Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

28.7.2000

Diaarinumero

491/81/2000

Osapuolet

Altia Group Oy:n ja Brown-Forman Corporationin välisen yhteisyrityksen perustaminen

Asian vireilletulo

Altia Group Oy ja Brown-Forman Corporation ovat 30.6.2000 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa ne perustavat yhteisyrityksen.

Yhteisyrityksen perustamista edeltävissä järjestelyissä Altia Group Oy (jäljempänä Altia) siirsi 18.1.2000 yhtiöittämänsä Finlandia Vodka -liiketoiminnan aiemmin perustamaansa pöytälaatikkoyhtiöön. Yhtiön toiminimeksi rekisteröitiin 18.5.2000 Finlandia Vodka Worldwide Oy. Yrityskauppajärjestelyssä Brown-Forman Corporation (jäljempänä Brown-Forman) hankkii 45 % Finlandia Vodka Worldwide Oy:n osakkeista ja saa osakassopimuksen määräysten perusteella yhteisen määräysvallan Finlandia Vodka Worldwide Oy:hyn (jäljempänä yhteisyritys).

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Altia on Suomessa ja ulkomailla toimiva alkoholijuomien valmistaja, markkinoija ja jakelija. Se valmistaa ja myy lisäksi rehuja ja tärkkelystä. Yhtiön omistaa kokonaan Suomen valtio. Altian yritysryhmään kuuluvat alkoholijuomatuotteiden valmistusta ja markkinointia harjoittava Primalco Oy (jäljempänä Primalco) sekä maahantuontia, vientiä, tukkumyyntiä ja jakelua harjoittava Havistra Oy (jäljempänä Havistra). Altian tuotemerkkejä ovat mm. Finlandia Vodka, Koskenkorva, Maximus Vodka, Pöytäviina, Jaloviina ja Kolmen Leijonan Whisky.

Brown-Forman on yhdysvaltalainen yhtiö, joka valmistaa, jakelee ja markkinoi alkoholijuomia pääasiassa Brown-Forman Beverages Worldwide -yhtiön kautta. Brown-Formanin tuotemerkkejä ovat mm. Jack Daniel’s, Canadian Mist ja Early Times -viskit, Southern Comfort -viskilikööri, Korbel California -kuohuviini sekä Fetzer ja Bolla -viinit. Lisäksi yhtiö valmistaa ja markkinoi kestokulutushyödykkeitä, mm. astiastoja, lahjatavaroita ja matkalaukkuja.

Suomessa Brown-Formanin Jack Daniel’s ja Canadian Mist -viskien ja Southern Comfort -viskiliköörin jakelu siirtyivät Havistralle 1.5.2000. Havistra on jo aiemmin toiminut Fetzer-viinien jakelijana Suomessa. Yhtiön Bolla-viinejä jakelee Suomessa Norex Spirits. Brown-Forman on toiminut Finlandia Vodkan jakelijana Yhdysvalloissa vuodesta 1996.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Altia ja Brown-Forman perustavat kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisen yhteisyrityksen. Altian maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 1,3 mrd mk ja Brown-Formanin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 11,9 mrd mk. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Yhteisyritys harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yhteinen määräysvalta

Altia omistaa yhteisyrityksen osakepääomasta 55 % ja Brown-Forman 45 %.

Yhteisyrityksen hallituksessa on viisi jäsentä, joista nykyisen omistussuhteen vallitessa Altia nimittää kolme ja Brown-Forman kaksi. Altialla ja Brown-Formanilla on yhteinen määräysvalta, sillä osakassopimuksen määräysten perusteella hallituksessa vaaditaan ns. strategisiin ratkaisuihin vähintään yhden Altian ja yhden Brown-Formanin nimeämän hallituksen jäsenen hyväksyntä. Perustajayhteisöt päättävät yhdessä mm. [tietyt strategiset liiketoimintapäätökset][1].

Toiminnan itsenäisyys ja järjestelyn pysyvyys

Kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltaminen edellyttää, että perustettava yhteisyritys huolehtii kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti pysyvästi kaikista itsenäiselle yritykselle kuuluvista tehtävistä. Toiminnallisen itsenäisyyden arviointiin vaikuttavat mm. operatiivisen johdon ja riittävien taloudellisten ja aineellisten resurssien olemassaolo, riippumattomuus perustajayhteisöistä sekä itsenäisyys ja aktiivisuus markkinoilla.

Yhteisyrityksen liiketoimintaan kuuluu Finlandia Vodka -tuotteiden markkinointi, myynti ja jakelu maailmanlaajuisesti sekä mahdollisesti myös muiden alkoholijuomatuotteiden jakelu. Yhteisyrityksellä on Finlandia Vodka -tuotteiden valmistusoikeus. Finlandia Vodka -liiketoiminta sitä koskevine immateriaalioikeuksineen siirretään Altiasta ja Primalcosta yhteisyritykseen. Yhteisyritykselle siirrettävät immateriaalioikeudet käsittävät mm. tuotemerkit, patentit, logot, kaupalliset symbolit, valmistukseen liittyvän taitotiedon (mm. reseptit ja raaka-aineluettelot), pullojen ja pakkausten muotoilun sekä lisenssisopimukset. Yhteisyritykselle siirtyy myös liiketoimintaan liittyvä markkinointi- ja myyntihenkilökunta sekä Primalcon jakelusopimukset kolmansien kanssa.

Operatiivinen johto ja riittävät resurssit

Yhteisyrityksellä on oma operatiivinen johto. Yhteisyritys vuokraa liiketoiminnan harjoittamiseen tarvittavat toimistotilat Altialta ja varastotilat Primalcolta. Yhteisyrityksen palvelukseen siirtyy markkinointi- ja myyntihenkilökunta […][2].

Yhteisyrityksellä on Finlandia Vodka -tuotteiden valmistuttamiseksi tarvittavat immateriaalioikeudet. Yhteisyrityksellä on myös riittävä käyttö-, vaihto- ja rahoitusomaisuus.

Yhteisyrityksen ja perustajayhteisöjen väliset hankinnat ja myynnit

Yhteisyrityksellä on Finlandia Vodka -tuotteiden valmistusoikeus. Yhteisyritys on sopimuksin antanut Primalcolle yksinomaisen oikeuden valmistaa Finlandia Vodka -tuotteita yhteisyritykselle. Primalco on ennen yhteisyrityksen perustamista valmistanut ja markkinoinut Finlandia Vodka -tuotteita. Yhteisyrityksellä on mahdollisuus tehdä valmistussopimus muun yhteisön kuin Primalcon kanssa, jos tämä ei pysty toimittamaan tuotteita ollenkaan tai riittävää määrää tuotteita.

Yhteisyritys on sopimuksin antanut Finlandia Vodka -tuotteiden yksinomaisen jakelun Suomessa ja Virossa Havistralle. Tsekissä ja Puolassa tuotteiden jakelusta vastaa yhteisyrityksen tytäryhtiö. Yhteisyritys vastaa myös muissa Baltian maissa kuin Virossa mahdollisesti tapahtuvasta jakelusta. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa jakelusta vastaa ao. maan paikallinen jakelija. Näitä maita koskevat jakelusopimukset siirtyvät yhteisyritykselle Primalcolta. Muissa kuin edellä mainituissa maissa yhteisyritys on sopimuksin antanut Finlandia Vodka -tuotteiden jakelun Brown-Formanille.

Itsenäisyys ja aktiivisuus markkinoilla

Tässä erityistapauksessa yhteisyritystä voidaan pitää 11 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisena toiminnallisesti itsenäisenä yhteisyrityksenä yksinomaisista valmistus- ja jakelusopimuksista huolimatta. Kilpailuvirasto on arviossaan ottanut huomioon seuraavia seikkoja.

Yhteisyritys omistaa mm. Finlandia Vodka -tavaramerkit ja -reseptit ja sillä on tuotteiden valmistusoikeus. Se kykenee jatkamaan liiketoimintaa itsenäisesti, jos perustajayhteisöt luopuvat omistuksestaan. Yhteisyritys voi siten valmistuttaa Finlandia Vodka -tuotteita muilla alkoholijuomien valmistajilla kuin Primalcolla. Primalcolla ei ilmoittajan mukaan ole hallussaan sellaista erityistä taitotietoa, jonka johdosta yhteisyritys olisi riippuvainen siitä tuotteiden valmistuttamisessa.

Yhteisyrityksen omistaman tavaramerkin tuottama arvonlisä on huomattava. Tuotteiden tuotanto- ja myyntihintojen erotukseen perustuva yhteisyrityksen antama arvonlisä on ilmoittajan arvion mukaan yli [50–90][3] %. Primalcolta hankittujen tuotteiden osuus lopullisesta myyntihinnasta voidaan arvioida olevan noin [15–25][4] %.

Siitä huolimatta, että jakelusopimukset ovat yksinomaisia perustajayhteisöihin nähden edellä mainituissa maissa, ilmoittajan arvion mukaan noin [20–45][5] % tuotteista jaetaan muiden kuin yhteisyrityksen perustajayhteisöjen kautta. Tuotteiden jakelemiseksi on olemassa vaihtoehtoisia jälleenmyyjiä.

Yhteisyrityksen ja osakkaiden välisten valmistus- ja jakelusopimusten ehdot noudattavat ns. arm´s length -periaatetta ja vastaavat alalla yleisesti noudatettuja kaupankäyntiehtoja. Perustajayhteisöjen intressiristiriita valmistajana ja jakelijana tukee markkinaehtoisuuden toteutumista.

Markkinoilla on myös muita yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet tavaramerkkien hallinnointiin ja niihin perustuvien tuotteiden markkinointiin, myyntiin ja jakeluun, ja jotka siten toimivat yhteisyrityksen kanssa samalla toimintakonseptilla.

Valmistukseen ja jakeluun liittyvät järjestelyt heijastavat kummankin perustajayhteisön yhteisyrityksen perustamista edeltävän vertikaalisen integraation tasoa. Vertikaalinen integraatio on alalla yleistä. Suurimmilla tavaramerkkien hallinnoijilla on myös omaa valmistusta ja jakelua.

Yhteisyritys markkinoi ja myy tuotteita itsenäisesti, eikä toiminnan tarkoituksena ole vain emoyhtiöiden liiketoiminnan edistäminen.

Yhteisyrityksen perustaminen ei lisää perustajayhteisöjen välisen käyttäytymisen koordinointia. Perustajayhteisöt toimivat yhteisyrityksen toiminnan kannalta eri relevanteilla hyödykemarkkinoilla ja eri vertikaalisella tasolla suhteessa yhteisyritykseen. Toinen perustajayhtiö, Altia, siirtää Finlandia Vodka -liiketoiminnan yhteisyritykselle ja Brown-Forman ei puolestaan toimi vodkien markkinoilla.

Järjestelyn pysyvyys

Yhteisyritys on perustettu harjoittamaan liiketoimintaa toistaiseksi. Järjestelyä voidaan pitää pysyvänä, kun otetaan huomioon yhteisyritykselle annetut resurssit.

Relevantit markkinat

Relevanttien hyödykemarkkinoiden määrittelyn lähtökohtana voidaan pitää Euroopan komission Guinness/Grand Metropolitan -päätöksessä[6] tekemää markkinajaottelua. Komissio on jakanut markkinat lähtökohtaisesti kahteen pääryhmään: kirkkaisiin ja tummiin viinoihin. Kirkkaisiin viinoihin kuuluvat mm. ginit ja vodkat ja tummiin viinoihin mm. viskit, brandyt ja rommit. Kukin mainituista alkoholijuomatyypeistä muodosti erilliset relevantit tuotemarkkinat.

Kirkkaat viinat voitaisiin jakaa myös maustettujen ja maustamattomien viinojen segmentteihin. Näissä segmenteissä vodkat ja väkiviinat muodostavat siten edellä kuvatun mukaisesti erilliset relevantit hyödykemarkkinat. Lisäksi ns. premium-vodkat voisivat muodostaa erilliset relevantit hyödykemarkkinat ainakin tietyillä maantieteellisillä markkinoilla.

Relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajan mukaan kansalliset.

Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska merkittäviä kilpailuongelmia ei synny millään edellä mainitun jaottelun rajaamilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Altialla on vahva asema viinojen ja vodkien markkinoilla Suomessa. Altian markkinaosuus maustamattomien vodkien markkinoilla Suomessa vuonna 1999 oli ilmoittajan mukaan noin [80–95][7] % ja Finlandia Vodkan markkinaosuus noin [10–20][8] %.

Brown-Forman on pääasiassa viskien valmistaja ja jakelija, eikä se toimi Suomessa vodkien markkinoilla. Brown-Formanilla on tavaramerkkioikeudet Fjord Vodkaan, jota se valmistaa ja jakelee yksinomaan Puolassa. Brown-Forman ei ole myynyt tuotetta enää 30.4.2000 lähtien.

Altia ja Brown-Forman toimivat molemmat viskien markkinoilla, jossa Altian markkinaosuus Suomessa vuonna 1999 oli noin [20–30][9] % ja Brown-Formanin noin [alle 3][10] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan yhteisyrityksen perustaminen ei kuitenkaan johda markkinarakenteen keskittymiseen Suomessa. Altian Finlandia Vodka -liiketoiminta siirretään yhteisyritykselle. Brown-Forman ei puolestaan toimi vodkien markkinoilla. Yhteisyrityksen perustaminen ei muuta tilannetta markkinoilla myöskään vodkien valmistuksessa ja jakelussa.

Suomessa toimii useita alkoholituotteiden maahantuojia ja jakelijoita. Yhteisyrityksen perustaminen ei Kilpailuviraston arvion mukaan estä Brown-Formanin kilpailijoiden markkinoille tuloa ja niiden tuotteiden jakelua Suomessa.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Altia Group Oy ja Brown-Forman Corporation perustavat yhteisyrityksen.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kil-pailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[5] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[6] Guinness/Grand Metropolitan -päätös (IV/M.938).

[7] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[8] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[9] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[10] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.