Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.6.2004

Diaarinumero

491/81/2004

Osapuolet

H&R Wasag AG / BP plc -konsernin erikoistuotteiden ja kaapelimassojen liiketoiminnat

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 21.5.2004 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa H&R WASAG AG hankkii BP plc -konsernin erikoistuotteiden ja kaapelimassojen liiketoiminnat.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

H&R WASAG AG:n (H&R WASAG) liiketoimintaan kuuluu muun muassa kemiallisten erikoistuotteiden ja erikoislääkevalmisteiden kehitys ja tuotanto, täsmämuovien tuotanto sekä teollisuusräjähteiden valmistus. Hansen & Rosenthal KG (H&R KG) on H&R WASAGin suurin omistaja, mutta ei H&R WASAGin mukaan kuitenkaan käytä määräysvaltaa yhtiössä. H&R KG toimii maailmanlaajuisesti öljypohjaisten erikoistuotteiden markkinoilla.

Kaupan kohteena ovat BP plc -konsernin maailmanlaajuisen yhtiöittämättömän kaapelimassaliiketoiminnan sekä erikoistuotteiden liiketoiminnat Etelä-Afrikassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Kaakkois-Aasiassa. Kaupan kohteena olevia erikoistuotteita ovat muun muassa öljypohjaiset materiaalit, kuten vahat ja jalostetut raaka-öljyt.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

H&R WASAG -yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin [ ][1] miljoonaa[2] euroa ja kaupan kohteen vastaavasti noin [ ] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan. Yrityskauppa on tehty ennen 1.5.2004, joten siihen sovelletaan ilmoitusvelvollisuuden raja-arvoja koskevia sääntöjä sellaisina kuin ne olivat laissa 303/1998.

Yrityskaupan osapuolet katsovat relevanttien tuotemarkkinoiden olevan kaapelimassojen valmistus ja myynti ja relevanttien maantieteellisten markkinoiden vähintään ETA:n laajuiset. Kaapelimassoja käytetään muun muassa paperieristeisiin kaapeleihin, telekommunikaatiokaapeleihin (kuparikaapelit) sekä optisiin kuitukaapeleihin.

Ilmoittajan mukaan H&R WASAG ei toimi kaapelimassaliiketoiminnan markkinoilla. Kaupan kohteelle ei puolestaan kerry öljypohjaisten tuotteiden osalta liikevaihtoa Suomesta.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa H&R WASAG AG hankkii BP plc ‑konsernin erikoistuotteiden ja kaapelimassojen liiketoiminnat. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d § laissa (303/1998).

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Mukaan lukien H&R KG:n liikevaihto.