Swan Care Holding Oy / Esperi Care Oy

Päivämäärä

2.6.2010

Diaarinumero

493/14.00.20/2010

Osapuolet

Swan Care Holding Oy / Esperi Care Oy

Swan Care Holding Oy on 20.5.2010 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Esperi Care Oy:ssä(”Esperi”).

Swan Care Holding Oy kuuluu CapMan Oyj:n yritysryhmään. Esperi tarjoaa asumis-, turvapuhelin- ja kotihoitopalveluita ikääntyneille, asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille sekä sairaankuljetusta.

Ilmoittajan mukaan yksikään CapManin portfolioyhtiö ei toimi samoilla markkinoilla Esperin kanssa Suomessa. Esperin markkinaosuus on ilmoittajan mukaan alle 5 % sekä Suomen hoivapalveluiden kokonaismarkkinoilla että hoivapalveluiden yksityisessä palvelutuotannossa. Sairaankuljetuspalveluissa Esperin markkinaosuus Suomessa on ilmoittajan mukaan noin 5 %. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Swan Care Holding Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Esperi Care Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11,11 a, 11 b,
11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kiIpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.