Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

20.6.2006

Diaarinumero

493/81/2006

Osapuolet

Osuuskauppa Arina / Sokos Hotelli Vaakuna, Rovaniemi

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 7.6.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Osuuskauppa Arina (”Arina”) hankkii Sokos Hotelli Vaakuna, Rovaniemi (”Vaakuna”) liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Arina harjoittaa päivittäis-, käyttö- ja erikoistavarakauppaa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa sekä hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa. Arina kuuluu S-ryhmään ja sen toiminta-alueena on Pohjois-Suomi. Sillä on Oulussa Sokos Hotels -ketjuun kuuluva Sokos Hotel Arina.

Vaakuna tarjoaa hotelli- ja ravintolapalveluita Rovaniemellä. Sillä on Rovaniemellä yksi hotelli, jonka tiloissa on hotellin lisäksi viisi ravintolaa. Myös Vaakuna kuuluu Sokos Hotels -ketjuun. Ennen yrityskauppaa Vaakuna on ollut SOK-yhtymään kuuluvan Sokotel Oy:n omistuksessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Arinan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin [300–370][1] miljoonaa euroa. Vaakunan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin [1–10] miljoonaa euroa. Kaupan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 4 momentin mukaisesti Arinan hankinnat SOK-yhtymältä nyt kyseessä olevaa kauppaa edeltävältä kahdelta vuodelta. Koska tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Arina ja Vaakuna toimivat kumpikin majoitusmarkkinoilla ja ravintolatoiminnan markkinoilla. Hotellitoimintaa voidaan ilmoittajan mukaan pitää majoitusmarkkinoiden alasegmenttinä. Ilmoittajan mukaan Suomen koko majoitusmarkkinoiden huonekapasiteetti vuonna 2005 oli noin 60 300 ja myynnin arvo noin 707 miljoonaa euroa. Hotellimajoituksen osalta vastaavat luvut olivat noin 47 000 ja noin 668 miljoonaa euroa. Rovaniemellä hotellihuonemyynnin arvo vuonna 2005 oli noin [10–15] miljoonaa euroa ja huonekapasiteetti 1 100 huonetta. Oulussa hotellihuonemyynnin arvo vuonna 2005 oli noin [20–25] miljoonaa euroa ja huonekapasiteetti 1 239 huonetta. Vaakunan markkinaosuus Rovaniemellä vuonna 2005 oli hotellihuoneiden huonemyynnin arvon perusteella laskettuna noin [10–20] % ja huonekapasiteetin perusteella laskettuna noin [10–20] %. Arinan markkinaosuus Oulussa vuonna 2005 oli hotellihuoneiden huonemyynnin perusteella laskettuna noin [20–30] % ja huonekapasiteetin perusteella laskettuna noin [20–30] %. Sekä Rovaniemellä että Oulussa on toimintaa myös muilla suurilla hotelliketjuilla sekä ketjuun kuulumattomilla hotelleilla.

Ravintolatoiminnan markkinoiden kokonaismyynti Suomessa vuonna 2005 oli noin 3 miljardia euroa. Ilmoittajan mukaan Rovaniemellä oli vuonna 2005 A- ja B-ravintoloissa yhteensä 11 160 asiakaspaikkaa ja C-ravintoloissa 1700 asiakaspaikkaa. Asiakaspaikkamäärien perusteella laskettuna Vaakunan markkinaosuus Rovaniemellä on A- ja B-ravintoloissa noin [1–10] % ja C-ravintoloissa noin [15–25] %. Ilmoittajan mukaan ravintolamyynnin arvo Oulussa oli vuonna 2005 noin 87 miljoonaa euroa. Oulussa oli vuonna 2005 A- ja B-ravintoloissa yhteensä 27 270 asiakaspaikkaa ja C-ravintoloissa 3 280 asiakaspaikkaa. Arinan markkinaosuus Oulussa on asiakaspaikkamäärien perusteella laskettuna on noin [1–10] % ja myynnin arvon perusteella laskettuna noin [10–20] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Osuuskauppa Arina hankkii Sokos Hotelli Vaakuna Rovaniemen liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.