Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.6.2003

Diaarinumero

494/81/2003

Osapuolet

Hewlett-Packard Company / Ericsson-konsernin ATK-liiketoiminta

Asian vireilletulo

Hewlett-Packard -konserniin kuuluva Hewlett-Packard Sverige AB on 11.6.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa Hewlett-Packard Company hankkii Ericsson-konsernin ATK-liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Hewlett-Packard -konserni on tietokone- ja kuvantamistuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen päätoimialat käsittävät tietokonejärjestelmät, informaatioteknologiapalvelut sekä kuvantamis- ja tulostusjärjestelmät.

Kaupan kohteena on Ericsson-konsernin ATK-liiketoiminta, sisältäen työntekijät, tietokonelaitteet, Ericssonin kolmansien osapuolten kanssa solmimat toimitussopimukset ja lyhyellä/keskipitkällä aikavälillä Ericsson-konsernin toimitilojen lainaaminen eri puolilla maailmaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Hewlett-Packard -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto 31.10.2002 päättyneellä tilikaudella oli noin 61 miljardia euroa. Ericssonin ATK-liiketoiminnan arvioitu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin [1] euroa tilikaudella 2002. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskauppa on osa ulkoistamisjärjestelyä, jossa HP ottaa hoitaakseen ja vastatakseen Ericssonin maailmanlaajuisen ATK-infrastruktuurin ja sitoutuu tuottamaan ATK-palveluita Ericssonille. Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Ericssonin ulkoistettavat ATK-palvelut kuuluvat ATK-hallintapalveluiden alaryhmään. Osapuolten käsityksen mukaan relevantit tuotemarkkinat käsittävät kuitenkin koko ATK-palveluiden markkinat. Ilmoittaja perustelee näkemystään tietoteknisten palvelujen tarjonnan laajalla korvattavuudella, joka perustuu siihen, että suurin osa ATK-palvelujen perustana olevasta teknologiasta, käyttöjärjestelmistä ja ohjelmistoista on samaa ATK-palveluiden kaikissa alaryhmissä, samoin kuin suurin osa yhden alaryhmän palvelujen tuottamiseen tarvittavasta taitotiedosta on hyödynnettävissä missä tahansa muussa ATK-palveluiden alaryhmässä sekä lisäksi samat työntekijät hoitavat eri alaryhmiin kuuluvia tehtäviä.

Ilmoittajan mukaan ATK-palvelujen kokonaismarkkinat Suomessa vuonna 2002 olivat arvoltaan noin [ ] euroa, josta ATK-hallintapalvelujen alaryhmän myynnin arvo oli noin [ ] euroa. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa on noin [ ] ATK-palveluiden kokonaismarkkinoilla ja noin [ ] ATK-hallintapalveluiden alaryhmässä. Osapuolten käsityksen mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat maailmanlaajuiset tai ainakin Euroopan laajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Hewlett-Packard Company hankkii Ericsson-konsernin ATK-liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.