Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.6.2007

Diaarinumero

500/81/2007

Osapuolet

TietoEnator Telecom & Media Oy / eräät Nokia Siemens Networks Oy:n Development Centre -liiketoiminnot

Asian vireilletulo

TietoEnator Telecom & Media Oy (”TietoEnator T&M”) on ilmoittanut 13.6.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii eräät Nokia Siemens Networks Oy:n (”Nokia Siemens Networks”) Development Centre -liiketoiminnot (”siirtyvät liiketoiminnot”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

TietoEnator T&M:n toimialana on informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. Yhtiö tarjoaa tietotekniikkapalveluja tietoliikenne- ja mediasektorille osallistumalla asiakkaiden liiketoimintaprosessien ja uusien tuotteiden kehittämiseen erityisesti langattoman tietoliikenteen ja median alalla. TietoEnator T&M:n liiketoiminta-alueeseen kuuluvat TietoEnator Broadcasting IT Oy, TietoEnator s.r.o, TietoEnator Information Technology (Beijing) Co. Ltd., sekä UAB TietoEnator Consulting. TietoEnator T&M on TietoEnator Oyj:n tytäryhtiö.

Yrityskaupan kohde käsittää osia Nokia Siemens Networksin mobiiliverkkojen Suomen tuotekehitystoiminnasta. Siirtyvät liiketoiminnot sisältävät IP Multimedia Subsystems- (IMS) ja Mobile Intelligent Networks- (IN) [ ][1] kehitystoimintoja. Siirtyvässä liiketoiminnassa on kysymys yrityskaupan osapuolten välisestä vertikaalisesta tuotekehitysyhteistyöstä, jossa TietoEnator T&M kehittää osan Nokia Siemens Networksin verkkolaitteissa ja järjestelmissä hyödynnettävistä teknologioista.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

TietoEnator-konserniin kuuluvien yhtiöiden maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 1,6 miljardia euroa, josta noin 751 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Kaupan kohteen arvioitu liikevaihto vuonna 2006 oli [yli 20 miljoonaa] euroa [ ]. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolet toimivat telealan laitevalmistajien ja operaattoreiden verkkojärjestelmien ohjelmistojen tuotekehitys- ja alihankintapalvelumarkkinoilla. Maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajan näkemyksen mukaan maailmanlaajuiset. Ilmoittaja on toimittanut markkinatietoja sekä maailmanlaajuisilta että kansallisilta markkinoilta. Ilmoittajan arvion mukaan maailmanlaajuisten kaupallisten markkinoiden koko on [yli miljardi] euroa, ja yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on [alle 20] prosenttia. Suomen kaupallisten markkinoiden koko on ilmoittajan arvion mukaan noin [200‐500] miljoonaa euroa, ja yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on [alle 20] prosenttia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa TietoEnator Telecom & Media Oy hankkii eräät Nokia Siemens Networks Oy:n Development Centre -liiketoiminnot. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tiedot / tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.