HgCapital LLP / Mainio Vire Oy

Päivämäärä

21.6.2011

Diaarinumero

501/14.00.10/2011

Osapuolet

HgCapital LLP / Mainio Vire Oy

Asian vireilletulo

HgCapital LLP (”HgCapital”) on ilmoittanut 10.6.2011 Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Mainio Vire Oy:ssä (”Mainio Vire Oy”). Mainio Vireen suoraan vastaanottava yhtiö tulee olemaan HgCapital-yritysryhmään kuuluva Evita Care Bid Oy.

HgCapital on Euroopan yksityisillä pääomamarkkinoilla toimiva sijoitusyhtiö, joka sijoittaa varojaan terveydenhuollon ja teollisuuden aloihin. Mainio Vire tarjoaa Suomessa hoivapalveluita kunnille ja yksityisille. Sen toimintaan kuuluvat sekä asumis- että kotihoitopalvelut. Lisäksi Mainio Vire omistaa seitsemän päiväkotiyksikköä.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten liiketoiminta ei ole päällekkäistä, eivätkä HgCapitalin portfolioyritykset harjoita Mainio Vireen kanssa kilpailevaa toimintaa. Mainio Vireen markkinaosuus vuonna 2010 oli ilmoittajan mukaan alle 5 % sekä yksityisten asumispalveluiden markkinoilla että yksityisellä sektorilla tarjottavien, muiden kuin asumiseen liittyvien sosiaalipalveluiden markkinoilla. Yrityskauppa ei Kilpailuviraston arvion mukaan kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa HgCapital LLP hankkii määräysvallan Mainio Vire Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.